(18.20 hodin)

Poslanec Jiří Papež: Hezký podvečer, kolegyně a kolegové, vážená paní místopředsedkyně. Děkuji za slovo.

Náš návrh, který je obsažen ve sněmovním tisku 220, novelizuje zákon číslo 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. Tento náš návrh reaguje na přijetí dvou nových právních předpisů Evropských společenství. Jedná se o směrnici Komise o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnici Rady o uvádění osiva zeleniny na trh. Náš návrh transponuje změny v uvedených směrnicích do naší národní legislativy. Tento náš návrh, společný návrh, odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky a naplňuje požadavky mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

Zdůrazňuji a připomínám, že uvedená implementace příslušných směrnic Evropských společenství je nutná s ohledem na možnost obchodování s rozmnožovacím rostlinným materiálem v rámci Evropské unie. Pokud bychom totiž urychleně tuto normu nepřijali, hrozí podnikatelské škody a snížení konkurenceschopnosti našich obchodníků a výrobců. Proto navrhuji projednat návrh zákona již v prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost a jménem spolupředkladatelů za podporu našeho návrhu. Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Jiřímu Papežovi. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana kolegu Josefa Čerňanského, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Čerňanský: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tato novela zákona, kterou se mění zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby, reaguje na přijetí nových právních předpisů Evropské unie. Jedná se o poměrně jednoduchou novelu, a proto doporučuji její schválení již v prvním čtení podle § 90.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Táži se tedy na vaše případné přihlášky z místa. Žádná přihláška neexistuje, proto obecnou rozpravu končím.

Nyní rozhodneme o tom, zda budeme pokračovat podle § 90 odst. 2, a já požádám Sněmovnu, aby rozhodla o tom, zda souhlasí - čtu návrh usnesení - s pokračováním jednání o sněmovním tisku 220 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení. Přivolávám do sněmovny kolegy, tak vás, kteří jste zde, požádám o chvíli trpělivosti, než hlasování zahájím.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30. Táži se, kdo je pro, abychom postupovali tak, aby mohl být vysloven souhlas s návrhem zákona již v prvém čtení. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 30 přítomno 173, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše, Ladislava Skopala a Přemysla Rabase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby ), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a zákona č. 178/2006 Sb., podle sněmovního tisku 220.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 31 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 31 přítomno 173, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji také panu zpravodaji a končím projednávání bodu č. 10, sněmovního tisku 220.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 269/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Opět podle § 90 odstavec 2 je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedla ministryně školství Dana Kuchtová.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení páni poslanci. Vláda předkládá návrh novely školského zákona, kterým se upravuje přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám. Předkládaná novela byla připravena na základě podnětu Rady vlády ČR pro lidská práva, Ministerstva práce a sociálních věcí a také na základě podnětu sdružení, která se zabývají integrací cizinců. Tyto subjekty kritizovaly skutečnost, že podle současného znění § 20 školského zákona je nerovnoprávný přístup cizinců ze zemí mimo Evropskou unii k předškolnímu, základnímu, uměleckému, jazykovému vzdělávání v jazykových školách s právem jazykové zkoušky a ke školským službám. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto upravilo přístup cizinců z těchto takzvaných třetích zemí tak, aby vyhovělo zadání uvedenému v usnesení vlády č. 1029 ze dne 30. srpna 2006.

Návrh zákona zajišťuje rovný přístup žáků, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách a v nižších stupních gymnázií, jak k základnímu vzdělání, tak ke školnímu stravování a školským službám, což jsou například školní družiny. Tento rovný přístup je zaručen všem dětem bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, a to i v případě, což je zcela nové, kdy není prokázána legalita pobytu dětí na našem území. Ministerstvo zde respektovalo Úmluvu o právech dítěte článek 28, podle kterého mají smluvní státy úmluvy uznávat právo na vzdělání dítěte zejména tím, že zavádějí pro všechny děti bezplatné povinné základní vzdělávání, tedy také pro děti, které na území smluvního státu pobývají neoprávněně.

Ke střednímu vzdělávání mají zajištěn přístup všichni cizinci, kteří na území České republiky pobývají legálně. K předškolnímu, základnímu, uměleckému, jazykovému a zájmovému vzdělávání a školským službám, to jsou oblasti vzdělávání, v nichž přístup cizinců ze zemí mimo Evropskou unii není v současné době podle znění § 20 školského zákona uspokojivě upraven, mají cizinci z těchto zemí, tedy ze zemí mimo Evropskou unii, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané České republiky, ale musejí mít na našem území oprávnění k pobytu nad 90 dnů.

V návrhu zákona se dále terminologicky upřesňují a aktualizují ustanovení některých dalších paragrafů, mění se právní úprava přístupu cizinců ke vzdělávání a školským službám ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem obrany a odstraňují se některé legislativně technické chyby ve školském zákoně.

Novela školského zákona se také promítá do zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a do zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.

Vládní návrh novely schválila vláda usnesením ze dne 18. 6. 2007 č. 669. Vláda navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení. Brzké přijetí této novely očekávají cizinci, kteří na území České republiky využívají nebo hodlají využívat služeb škol a školských zařízení, a také ho očekávají školská zařízení a jejich zřizovatelé. Současný stav je v rozporu se státní politikou v oblasti integrace cizinců a de facto neumožňuje efektivní poskytování veřejných služeb ve školství.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP