(16.00 hodin)
(pokračuje Kala)

Tento pozměňovací návrh byl řádně předložen a řádně projednán a hospodářský výbor doporučil, abychom ho schválili, s tím, že já jsem v debatě upozorňoval na dva problémy, na které bych rád upozornil i celou Sněmovnu.

V případě, že schválíme tento pozměňovací návrh, zcela nepochybně zavádíme do bodového systému nový prvek, to znamená možnost toho, že si každý řidič, a to dokonce narozdíl např. od německé úpravy, mnohem častěji, jednou za rok, může odečíst tři body, pokud splní podmínky a absolvuje kurs ve středisku bezpečné jízdy. Zcela nepochybně školení řidičů a školení jejich teoretických a praktických dovedností může být prospěšné, pokud ovšem bude probíhat řádně a pokud nebudou nastávat některé problémy, které např. vidíme ve stanicích technické kontroly, kde si dovolím tvrdit, že se nepodařilo státu doposud vyřešit problémy, že čas od času - nechci definovat, jak čas je dlouhý nebo krátký - se prostě stane, že stanicí technické kontroly projde auto, které tam nikdy nikdo neviděl a které by stanicí technické kontroly nikdy projít nemělo. Já se prostě obávám, že při schválení tohoto pozměňovacího návrhu se může stát, že čas od času - a zase nechci definovat, jak ten čas bude dlouhý - projde některý řidič, který nebude nikdy ve středisku bezpečné jízdy zaznamenán. Rozumím tomu, že nelze vytvořit systém, který bude absolutně bezpečný. Rozumím tomu, že jsou v pozměňovacím návrhu, jak je předložený, určité mechanismy, které by měly omezovat a limitovat možnost řekněme "prodávání" tří bodů jednou za rok řidičům, kteří si to budou moci dovolit. Upozorňuji na to, že tento problém existuje. Podle mého názoru se s ním budeme setkávat a měli bychom si ho být vědomi.

Druhá věc ovšem je, že pan ministr dopravy avizuje, že bude pokračovat debata o úpravách toho, čemu říkáme bodový systém, a bude pokračovat ta debata ve smyslu například, jak přinesly některé titulky novin, zvýšení bodů na osmnáct. V okamžiku, kdy schválíme tento pozměňovací návrh, z tohoto místa bychom měli zcela explicitně říci, že další úvahy o rozmělnění bodového systému prostě nepřicházejí do úvahy. Nebráním se tomu, pokud přijde expertní skupina s tím, že máme některý přestupek zařadit ze tří na dva body, nebo naopak ze dvou bodů na čtyři, tak zcela nepochybně tyto úpravy mohou proběhnout. Domníváme se ale, že zásadní debata, zda 12, nebo 18 bodů, bude přijetím tohoto pozměňovacího návrhu uzavřena. Neříkám tím, zda to je dobře, nebo špatně. Možná, že to může být i dobře, ale byl bych rád, kdyby pan ministr slyšel toto stanovisko; kdyby se možná k němu připojil, byl bych ještě raději.

S tím ovšem souvisí i to, co jsem dlouhodobě prosazoval, a zatím neúspěšně, to znamená možnost, aby u řidičů, kteří nasbírají 12 bodů, a nejsou to ty nejzávažnější přestupky, došlo k odebrání řidičského průkazu na kratší dobu. Já jsem navrhoval, aby ze stávajících dvanácti měsíců bylo např. tři, čtyři nebo pět měsíců, aby doba byla kratší, aby to bylo velmi výrazné upozornění pro toho "hříšníka", který se dopustí určitého porušování předpisů, aby si uvědomil, jak citelný zásah je, pokud přijde o řidičské oprávnění. Myslím si, že preventivně by taková výstraha mohla působit. Stejně tak se objevovala ještě celá řada dalších návrhů, o kterých zde nechci hovořit, protože jsem se s nimi ne vždy ztotožnil. Domnívám se, že schválení tohoto pozměňovacího návrhu uzavírá i tuto debatu, a to poměrně na dlouhou dobu, než se zase vyzkouší účinnost opatření, která případně v čase, který máme, schválíme.

Poslední poznámku, kterou mám, a tím bych se chtěl přihlásit do podrobné rozpravy a chtěl bych načíst jeden pozměňovací návrh. Týká se účinnosti této části zákona. Samozřejmě nemám nic proti tomu, aby zákon platil ve stanovené účinnosti od 1. dubna 2008. Myslím si, že to je naprosto v pořádku. Ale právě ta část hlava druhá a části, které s tím souvisí, domnívám se, že tam určitý problém může nastat. Požadavky na střediska, na akreditaci, na přípravu krajských úřadů, na vyškolení zaměstnanců, kteří budou dohlížet, zejména ze začátku bude zcela nepochybně hodně řidičů, kteří se budou blížit desetibodové hranici a budou chtít využít tohoto institutu, tak tento čas bude poměrně krátký. Pokud by navíc ještě došlo k tomu, že získá v republice takovou akreditaci jen jedno, dvě nebo tři střediska, také se může stát to, že vlastně nebude rovný přístup k této službě na území celé České republiky.

Souvisí s tím, jak jsem říkal, i příprava krajských úřadů a odborníků krajských úřadů. Je zcela nepochybné, že přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bude mít určité dopady na hospodaření krajských úřadů, které potom mají vykonávat dohled nad prováděním výcviku, a to dohled poměrně striktní, kdy ve lhůtě pěti dnů předem se mají dovědět, že probíhá školení, a měly by především zase v tom začátku zachytit nástup, kdy zájemců o tuto službu bude zcela nepochybně hodně. Měly by být schopny zareagovat a skutečně vynutit ze strany státu a státní správy, aby se zákon neminul účinkem. Proto v podrobné rozpravě chci navrhnout ve dvou variantách změnu účinnosti, která se bude týkat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Doufám, že argumenty, které jsem zde uvedl, zvážíte při tom, když budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, případně je zvážíte i v části, pokud se týče účinnosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Kalovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy, neboť písemnou přihlášku nemám. Vidím zvednutou paži pana kolegy Šimonovského. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šimonovský: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, toto téma je mi velmi blízké z minulého působení, a proto mi to nedá, abych také nevystoupil s určitým apelem. Dopředu panu ministrovi říkám, že nemám potřebu v podrobné rozpravě přednést návrh, ale chci upozornit na určité úskalí, které norma, kterou projednáváme, obsahuje.

Jak je to už zvykem na naší české cestě, vždy si přidáváme k evropské směrnici a normě některá další ustanovení, která celou normu velmi komplikují. Původní záměr Evropské komise a Evropského parlamentu byl jednoznačné zvýšení apelu na vyšší bezpečnost na silnicích právě tím, že školení, která se provádějí v jednotlivých zemích i v České republice pro profesionální řidiče, nejsou kvalitní, nejsou dobrá. Kontrola, která nad těmito školeními se provádí jako státní odborný dozor, je velmi nahodilá a není systematická, tudíž neúčinná.

Moje poznámka bude obsahovat dva apely. Jedna poznámka směřuje přímo k této novele zákona, kde sice byly přijaty akreditace pro školicí střediska, která budou vyučovat profesionální řidiče nebo je budou připravovat na tuto profesní kariéru, ale tato akreditace se vlastně uděluje po splnění formálních předpokladů automaticky. Můj návrh na akreditaci v hospodářském výboru také obsahoval ještě další část, a to že by tato akreditace neměla být udělována automaticky, neměl by na ni být právní nárok. To je věc, která velmi akreditaci devalvuje. Myslím si, že po čase se budeme muset vrátit k tomu, že budeme mít nikoli, jak má kolega Kala obavy, že budou dvě tři střediska na celou republiku, ale že budeme mít tolik školicích středisek, protože to je velmi dobrý podnikatelský záměr. Je to podnikatelský záměr, který má své zákonem předepsané klienty, tudíž velmi bezpečné podnikání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP