(15.50 hodin)

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, účelem předkládané novely zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel je zapracování požadavku směrnice 2003/59/ES o výchově, kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu do českého právního řádu v minimálním, nezbytně nutném rozsahu. V souladu se směrnicí tedy navržený zákon nově upravuje celou oblast zdokonalování odborné způsobilosti těch řidičů nákladních vozidel a autobusů, u kterých je řízení těchto vozidel hlavním předmětem jejich podnikání nebo hlavní pracovní náplní jako zaměstnanců. Pokud Česká republika uvedenou směrnici netransponuje, nebudou čeští řidiči nákladních vozidel a autobusů od září 2008, respektive 2009, držiteli dokladu, který by je opravňoval společně s řidičským průkazem k řízení těchto vozidel na území Evropské unie.

Návrh novely byl dne 12. září 2007 podrobně projednán v hospodářském výboru. Jsem přesvědčen, že projednání předlohy přispělo k zefektivnění navrhované právní úpravy nebo nového systému zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a vytvoření potřebného legislativního základu pro jeho zavedení. Věřím, že Poslanecká sněmovna podpoří tento zákon. Přispěje tak nejen k zajištění nezbytné slučitelnosti našeho dopravního práva s právem ES, ale zároveň podpoří i snahu o zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 185/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Karel Sehoř. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nebudu opakovat to, co tady už zaznělo v prvním čtení, a také to naznačil pan ministr. Já bych se vyjádřil jenom k průběhu projednávání v hospodářském výboru.

Hospodářský výbor zařadil do tisku několik desítek, poměrně dost, pozměňovacích návrhů. Nejdůležitější jsou dva takové okruhy. Ten jeden okruh je, že by školicí střediska, která po nás Evropská unie chce, nezřizovaly nebo neregistrovaly pověřené obce, nýbrž by vydávaly akreditace kraje. Druhá taková oblast je zřízení středisek bezpečné jízdy, které by mělo dopad i na zákon 361, co se týká bodového systému.

Jinak samozřejmě s tím se svezly i další pozměňovací návrhy, které se týkají buď legislativně technických úprav, nebo různých zpřesnění. Také jsou tam i věcné úpravy, například, že se mění podmínky pro vstup do autoškoly, respektive ten, kdo se může přihlásit do autoškoly. Prodlužuje se lhůta pro studenty škol, kde jsou zřízeny autoškoly, lhůta jejich možnosti vstoupit do autoškoly. Pak je tam změna v doložení beztrestnosti, trestního rejstříku. Doplňuje se také, že doplňující výuka nemusí probíhat v té autoškole, ve které probíhal základní výcvik. Řeší se systém zkoušek u dvoumístných vozidel. Mění se trochu obsah vstupního školení, a to tak, aby tam neprobíhala jakoby druhá autoškola, ale aby se tam probíraly záležitosti, které řidičům profesionálům jsou užitečné a se kterými se potýkají nebo které řeší během své pracovní činnosti. Prodlužuje se lhůta nahlášení školení odpovědným orgánům. Řeší se tam některé další věci, to uvidíte z pozměňovacích návrhů. Myslím, že tak jak řekl pan ministr Řebíček, že jsme spíše přispěli k tomu, aby tento tisk, respektive zákon 247, byl kvalitnější, než je dosud.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Poprosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Táži se, jestli se někdo hlásí z místa. Z místa se hlásí pan poslanec Hojda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych rovněž se přihlásil o slovo v obecné rozpravě k tomuto návrhu zákona.

Jak již řekl zpravodaj i pan ministr, projednávali jsme návrh v hospodářském výboru poměrně podrobně a přijalo se zde dost pozměňovacích návrhů, které si myslím, že vylepšují tento zákon celkově. Chtěl bych jenom, protože se budou zde načítat některé pozměňovací návrhy, přispět do diskuse okolo zákona 361/2000 Sb. To je zákon o provozu na pozemních komunikacích a týká se to oblasti měření rychlosti.

Protože se připravuje velká novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, mám tím na mysli revize a vyhodnocení stávajícího zákona, který vyvolal poměrně velkou diskusi a širokou diskusi jak mezi odbornou veřejností, tak i mezi motoristy jako takovými, tak jsem byl trošku překvapen, že se zde objevily některé návrhy, např. týkající se měření rychlosti vozidel. Já nejsem zásadně proti tomu, aby i v této oblasti začaly postupně působit třeba i soukromé firmy. Ale pokud umožníme takovýto stav, tak bychom neměli připustit, aby se měření rychlosti stalo, tak jak mnohdy upozorňují motoristé a i pravicoví poslanci, že se to stává předmětem kšeftu. To si myslím, že pokud budeme postupovat v této oblasti a navrhovat takové úpravy, že by k tomu mohlo dojít, tak si myslím, že by to nebyl správný krok. Jsem pro to, aby policie ve spolupráci s příslušnými orgány, které se zabývají bezpečností silničního provozu, měla jasný přehled o tom, kde se bude měřit rychlost, jak se bude měřit rychlost. Byl bych hrozně nerad, aby tím, že umožníme vstup soukromým firmám, že soukromé firmy sice budou respektovat požadavky policie, ale aby si takzvaně vydělaly, tak budou měřit rychlost i tam, kde to z hlediska bezpečnosti provozu anebo zvýšení bezpečnosti provozu nebude tak zcela opodstatněné, ale kde to bude vynášet. A to bych velice nerad. Proto mám připravenou určitou variantu pozměňovacího návrhu, který bude přednášet pan poslanec Sehoř. To přednesu potom v podrobné rozpravě.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Kala. Další přihlášky nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rovněž využil obecné rozpravy ve druhém čtení k tomu, abych upozornil na to, že hospodářský výbor přijal poměrně zásadní pozměňovací návrh, který se týká zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP