(15.40 hodin)
(pokračuje Šustr)

Za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, které začalo v roce 2010 a později, se použije ustanovení § 25 odst. 1 písm w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2008, na veškeré finanční výdaje, respektive náklady plynoucí ze všech smluv včetně jejich dodatků.

Krátké odůvodnění. Přechodné ustanovení je nutné z důvodu jednoznačné aplikace nové právní úpravy omezení daňové uznatelnosti úroků. Pozměňovací návrh zajistí, aby úprava postihující kapitalizaci u spojených osob, která platí do konce zdaňovacího období započatého do konce roku 2007, platila také ve zdaňovacím období započatém v letech 2008 a 2009. Pokud by tento pozměňovací návrh nebyl schválen, pravidlo nízké kapitalizace u spojených osob u smluv o úvěrech a půjčkách uzavřených do konce zdaňovacího období započatého do konce roku 2007 by nebylo v letech 2008 a 2009 uplatňováno vůbec.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Z místa se hlásí paní kolegyně Dundáčková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych přednesla pozměňovací návrh. Předem se omlouvám, že nezazněl na jednání výboru. Nepovažuji ho za kontroverzní. Na druhé straně pokud bychom s panem ministrem a po projednání s panem zpravodajem došli k opačnému návrhu, zároveň avizuji, že nebudu v žádném případě blokovat projednávání této novely a před třetím čtením bych vás případně požádala o souhlas se vzetím zpět.

Dostávám se do procedurální pasti. Přestože jsem tento tisk dala organizačnímu výboru k rozmnožení, nemáte ho v tuto chvíli na svých lavicích a nezbývá mi nic jiného než tuto stránku týkající se §72 tady přečíst.

Jedná se o institut zástavního práva upravený v § 72. Smyslem mého pozměňovacího návrhu je sjednocení z hlediska aplikace ústavního práva, respektive sjednocení okamžiku vzniku zajišťovacího instrumentu u správce daně tak, aby vycházel ze shodné koncepce, jak ji dnes známe například z právní úpravy zástavního práva aplikované orgány správy sociálního zabezpečení. Parametrickým sjednocením okamžiku vzniku zástavního práva dojde nejen k zefektivnění činnosti právních orgánů v duchu zásad dobré správy, ale rovněž i k posílení prvků právní jistoty pro účastníky řízení. Vzhledem k tomu, že podle zásad insolvenčního řízení mají mít věřitelé podle insolvenčního zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, směřuje navržená změna k dosažení tohoto stavu, tedy ke sjednocení instrumentů a přístupů správních orgánů při uplatňování svých nároků v režimu insolvenčního řízení.

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, tisk 224.

V části 21 čl. 27 za dosavadní bod 7 se doplňují body 10 a 11 tohoto znění:

Bod 10. V § 70 se odstavec 6 zrušuje.

Bod 11. § 72 včetně nadpisu zní: § 72 Zástavní právo.

Odst. 1: Správce daně může zřídit rozhodnutím zástavní právo k majetku daňového dlužníka k zjištění jím neuhrazené daně za podmínek stanovených občanským zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Odst. 2: Rozhodnutí o zřízení zástavního práva obsahuje ve výroku kromě náležitostí podle § 32 odst. 2 výši daně zajištěné zástavním právem a označení majetku, který je předmětem zástavního práva.

Odst. 3: Zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva daňovému dlužníkovi. Zástavní právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí jakož i k dalším věcem, o kterých jsou vedeny veřejné registry, vzniká doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva v katastrálním úřadu, případně tomu, kdo vede veřejný registr.

Odst. 4: Správce daně může rozhodnout o zřízení zástavního práva k majetku vlastníka odlišného od daňového dlužníka, jehož nedoplatek je zajišťován, a to na základě písemného souhlasu vlastníka s úředně ověřeným podpisem.

Odst. 5: Zástavní právo zřízené rozhodnutím správce daně zaniká rovněž právní mocí rozhodnutím, kterým správce daně ruší zástavní právo.

Odst. 6: Správce daně zašle rozhodnutí o zřízení nebo zániku zástavního práva k záznamu v rejstříku zástav vedeném Notářskou komorou České republiky v rozsahu stanoveném občanských zákoníkem.

Konec pozměňovacího návrhu.

Tento pozměňovací návrh byl v elektronické podobě předložen jak organizačnímu, tak legislativnímu odboru. Doufám, že s jeho zpracováním nebude větší problém.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan ministr Pospíšil. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Pane předsedo, nebudu načítat žádný pozměňovací návrh. Názor ministerstva na drobné úpravy vyjádřil pan poslanec Chytka, s jehož návrhem se ztotožňujeme. Chci pouze požádat Poslaneckou sněmovnu o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Jde nám o to, aby na této schůzi bylo možno ještě hlasovat nad tímto návrhem zákona, aby tak mohlo proběhnout třetí čtení. Tlačí nás čas, od 1. ledna musí být tento návrh zákona účinný. Děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Protože pan ministr v podrobné rozpravě navrhl zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, vyzývám jak kolegyni Dundáčkovou, tak kolegu Šustra, aby pozměňovací návrhy dali paní doktorce Kohoutové z naší legislativy v elektronické podobě.

Nyní bychom měli o tomto návrhu na zkrácení lhůty hlasovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane zpravodaji, již zvoním, aby se poslanci mohli dostavit do jednací síně. Odhlásím vás a požádám o novou registraci. Začneme o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 160, proti nikdo. Konstatuji, že byla zkrácena lhůta pro třetí čtení na 48 hodin.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu, děkuji panu předkladateli a panu zpravodaji. Končím bod č. 2 a zahajuji bod

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 185/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předloží uvedený návrh pan ministr dopravy Aleš Řebíček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP