(15.30 hodin)

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, největším problémem doprovodného zákona o úpadku je, že tato v podstatě legislativně technická norma ještě neopustila budovu Poslanecké sněmovny. Nová oblast úpadkového práva má, jak zde již bylo řečeno, platit skutečně od 1. 1. příštího roku a tento doprovodný či změnový zákon mění více než 96 zákonů, přičemž tato Poslanecká sněmovna některé tyto zákony v průběhu dále mění, takže jsou načítány další a další legislativně technické pozměňující návrhy k legislativně technickým pozměňujícím návrhům.

Ústavněprávní výbor již před prázdninami okem bdělým pročetl tento změnový zákon o úpadku, přijal některé legislativně technické pozměňující návrhy a přijal jeden věcný pozměňující návrh. V tomto věcném pozměňujícím návrhu, kolem kterého byla největší diskuse, šlo o účast státu při reorganizaci podniku. Tato účast byla definována v tom doprovodném zákonu daňovými prázdninami ve variantě jeden, dva či tři roky. Při projednávání na ústavněprávním výboru vznikly dvě skupinky. Skupinka A byla pro jeden rok, skupinka B byla pro tři roky. Takže to nemohlo dopadnout nijak jinak než kompromisem, a to dva roky. Ústavně právní výbor vám samozřejmě doporučuje přijmout tento doprovodný zákon ve znění přijatých pozměňujících návrhů.

Tolik k minulosti.

Do budoucnosti: Jak jsem již řekl, tento změnový zákon mění více než 96 zákonů, takže na jednotlivých ministerstvech, na jednotlivých legislativních odborech existují experti, kteří neustále bdělým okem hlídají náš legislativní proces a shromažďují další a další legislativně technické a pozměňující návrhy k legislativně technickým. Obdržel jsem zároveň i jeden věcný pozměňující návrh a vše jsem shrnul do pozměňovacích návrhů, které vám byly rozdány na stůl před zahájením této schůze Poslanecké sněmovny. Avšak k tomuto bych se vyjádřil, až bude otevřena podrobná rozprava, do které se tím to hlásím. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím vás, posaďte se ke stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. (Reakce na dotaz poslankyně Dundáčkové z místa:) Obecnou rozpravu. Nikdo nemá zájem vystoupit, proto končím obecnou rozpravu. Ptám se pana předkladatele a pana zpravodaje na případná závěrečná slova. Pane ministře, závěrečné slovo? Ne. Pan zpravodaj také ne.

Nepadly žádné návrhy, tudíž mohu zahájit podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Chytka. Pane poslanče máte slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, jak jsem avizoval již ve svém úvodním slovu, před zahájením této schůze vám na lavice byly rozdány pozměňovací návrhy k doprovodnému zákonu o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, sněmovní tisk 224, a já se k těmto pozměňovacím návrhům samozřejmě hlásím. Opakuji, že jde v podstatě o legislativně technické pozměňující návrhy, které jsem shromáždil z jednotlivých ministerstev, a jde o jeden okruh věcných pozměňovacích návrhů, na který bych vás rád upozornil, protože ty legislativně technické jsou spíše pro fajnšmekry úpadkového práva.

Co se týká toho věcného problému, pak úpadkové právo předpokládá v tom příštím roce již po Silvestru, například pět minut nového roku 2008, že kdokoliv může mailem navrhnout úpadek a příslušný krajský soud do dvou hodin musí vydat vyhlášku a v té vyhlášce oznámí zahájení toho úpadkového řízení. Samozřejmě že toto má určité legislativní kroky, určité legislativní dopady. Ty jsou zejména dva. Na takovouto firmu nelze provést exekuci, nelze její majetek dražit. Za druhé takováto firma musí být automaticky vyřazena ze všech výběrových řízení. Proto v těch pozměňovacích návrzích jsou podány celkem tři pozměňující návrhy, nijak zásadní, nijak fatální, ale já věřím, že ku prospěchu úpadkového práva.

Za prvé: Když už tedy někdo může, byť i v elektronické podobě, dát návrh na úpadek, měl by tento návrh být doplněn ověřeným úředním podpisem. Bylo by opravdu záhodno, aby bylo zcela jasné, kdo ten návrh na úpadek dal. Proč? Protože vše, jak to úpadkové právo je nastaveno, a je to celkem logické, vyplývá z logiky věci, ale na druhé straně víme, že jednotlivé firmy ve svém konkurenčním boji by mohly toto úpadkové právo zneužít, a bylo by proto opravdu dobré, abychom věděli, kdo vlastně podal návrh na úpadek. Pochopitelně ten ověřený podpis může být nahrazen elektronickým podpisem, abychom nevyloučili možnost podat návrh na úpadek v elektronické podobě. To je tedy pozměňující návrh číslo 2 v těch mých pozměňovacích návrzích.

Za druhé: V pozměňovacím návrhu číslo 4 v roce 2008 jde o nějaké přechodné období platné jenom pro rok 2008 a zde se zejména zmiňuje, aby příslušný krajský soud tu vyhlášku, kterou se zveřejní, že se proces úpadku rozjel, že bylo zahájeno úpadkové řízení, nemusel striktně dávat dvě hodiny po obdržení návrhu na úpadek, ale že ji může podat ve své pracovní době. Upozorňuji, že jde o přechodné opatření, které po roce 2008 zmizí, a poté již budeme trvat na tom, aby jednotlivé krajské soudy opravdu reagovaly, byť dvě hodiny po půlnoci, na podaný návrh o úpadku.

A za třetí: Pozměňovací návrh číslo 9 se týká onoho výběrového řízení a zde je navrženo, aby automaticky nebyla vyřazena firma, u které byl podán návrh na úpadek, ale aby byla automaticky vyřazena firma až po rozhodnutí soudu o úpadku. Až tedy soud opravdu přezkoumá, že všechny věci se zakládají na pravdě, tak jak věřitelé tento návrh předložili, a že skutečně firma je v takovém ekonomickém - řekli bychom ne zrovna vhodném ekonomickém stavu a bylo by zapotřebí na tuto firmu vypsat například konkurs, nebo nyní máme i jiné možnosti v úpadkovém právu.

To jsou tři pozměňující návrhy. Já věřím, že po prostudování se s nimi ztotožníte a že ve čtvrtek vpodvečer se nám společně povede vyprovodit tento doprovodný zákon do horní komory. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále mám zde písemnou přihlášku pana poslance Šustra. Prosím ho, aby se ujal slova. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si polotechnický návrh doprovodného usnesení přechodného a ten zní:

Pozměňovací návrh k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., atd., sněmovní tisk č. 224 - předám celé písemně. Část 25, což je změna zákona o daních z příjmů, článek XXXV - Přechodné ustanovení v článku XXXV se označuje jako bod 1 a doplňuje se nový bod 2, který zní:

2. Na úroky z úvěrů a půjček plynoucích ze smluv uzavřených před 1. lednem 2008, u nichž nebyly po 31. prosinci 2007 sjednány dodatky, kterými se mění výše poskytované půjčky nebo úvěru anebo výše hrazených úroků, se za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání započaté v roce 2008 a 2009, použije ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2007.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP