(15.20 hodin)
(pokračuje Orgoníková)

Čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání provozovatele vysílání ze zákona na ostatních programech nesmí v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů. Provozovatel vysílání ze zákona může podíl podle předchozích ustanovení zvýšit vysíláním teleshoppingu až na 5 % denního vysílacího času na každém z vysílaných programů. Vysílání reklam a teleshoppingových šotů od provozovatele vysílání ze zákona v době od 19 do 22 hodin nesmí překročit šest minut v průběhu jedné vysílací hodiny na každém z vysílaných programů."

Druhý pozměňovací návrh zní: V čl. VI. bodu 2 věta 7. zní: "Dvě třetiny prostředků uložených na tomto účtu použije Česká televize na podporu a rozvoj zemského digitálního televizního vysílání v ČR, zejména na rozvoj a provoz multiplexu veřejné služby podle zákona o České televizi. Ostatní prostředky uložené na tomto účtu použije Česká televize na správu a digitalizaci archivu České televize. Česká televize dále hradí z tohoto účtu prokázané účelně vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou výnosů z reklam."

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Dále do rozpravy se někdo hlásí? Nikoho… Ale ano, vidím. Pan poslanec Langer. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Kolegyně, kolegové, všechno je jinak, jak to tak pozoruji, nicméně doufám, že jenom na první pohled. V každém případě bych chtěl poprosit ty z vás, kteří načetli pozměňovací návrhy, aby nelenili a přispěchali za mnou, resp. za paní doktorkou z legislativy, tak abychom mohli okamžitě začít zpracovávat pozměňovací návrhy tak, aby mohly být rozdány v podobě sněmovního tisku co možná nejdříve. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Ptám se ještě jednou, jestli se hlásí někdo do rozpravy. Nikdo se do rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. (Nepřejí si vystoupit.) Z podrobné rozpravy tedy vyplynulo, že tedy musíme hlasovat o zkrácení lhůty na 48 hodin. Já zagonguji, aby mohli poslanci přijít do Jednacího sálu, abychom mohli o tomto návrhu hlasovat.

Na žádost z pléna vás odhlásím. Požádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a záhy zahájím hlasování o tomto návrhu. Mohu zahájit hlasování? Ptám se předsedů poslaneckých klubů. Ano, mohu.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 156 poslankyň a poslanců pro návrh 153, proti 1. Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu a končím i tento bod.

 

Zahajuji další bod, a tím je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
/sněmovní tisk 224/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předloží návrh zákona pan ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v rámci druhého čtení velmi stručně odůvodnil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku, tzv. insolvenční zákon, a některé další zákony, které s tímto zákonem souvisejí.

Chci konstatovat, a bylo to již řečeno v prvém čtení, že tento balík upravuje novely více než 96 zákonů a víceméně navazuje na nový insolvenční zákon, který jsme přijali během minulého volebního období. Toto je víceméně doprovodný zákon k novému insolvenčnímu zákonu, který nestihla Poslanecká sněmovna -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře, promiňte, já vás přeruším a požádám kolegyně a kolegy, aby se uklidnili, abyste mohl nerušeně pokračovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji vám. Toto je tedy návrh zákona, který, jak jsem řekl, je doprovodný, navazuje na insolvenční zákon a projednáváme jej takto samostatně, což je nezvyklé z toho důvodu, že Poslanecká sněmovna jej v minulém volebním období již nestihla projednat, a to z toho důvodu, že když byl tento návrh projednáván v minulém volebním období, tak se stal jakýmsi v uvozovkách odpadkovým košem - byly načteny desítky novel k tomuto návrhu zákona a Senát jej již neschválil a nepodpořil. To je též prosba, dámy a pánové, proč vás jako předkladatel žádám, abyste vnímali časovou naléhavost na přijetí tohoto zákona, který musí být účinný od 1. ledna příštího roku, a žádám vás, abyste nevyužívali toho, že tento návrh zákona obsahuje novelizaci více než 96 již existujících právních předpisů. Pokud by totiž návrh nebyl přijat, například proto, že Senát s ním nevyjádří souhlas z toho důvodu, že bude načtena celá řada nových pozměňovacích návrhů, které souvisí se samotnou materií projednávaného zákona, pak se může stát, že celý projekt insolvenčního práva bude od 1. ledna ohrožen a že nebudeme moct spustit takové věci, jako je např. insolvenční rejstřík.

Dámy a pánové, chci konstatovat, že Ministerstvo spravedlnosti v tuto chvíli věnuje mimořádnou pozornost insolvenčnímu právu. Možná jste zaznamenali z médií, že doktor Bureš, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu, se stal místopředsedou Vrchního soudu v Praze a je hlavním koordinátorem implementace a zavádění nového úpadkového práva do praxe. Jsem tomu velmi rád, protože patřil ke spoluautorům přijatého zákona v minulém volebním období.

Předpokládám tedy, dámy a pánové, že pokud bude přijat tento doprovodný zákon a tento doprovodný zákon bude přijat i Senátem a podepsán panem prezidentem, pak již budeme mít přijaty a schváleny tři klíčové nové zákony insolvenčního práva a není zde žádný problém, který by mohl zabránit tomu, abychom od 1. ledna tyto zákony uvedli do praxe a poskytli tak podnikatelům, občanům nové, kvalitní insolvenční právo, které umožní věřitelům lépe chránit svůj majetek, nové právo, které urychlí insolvenční řízení a přiblíží tak ČR standardu západního světa.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a prosím o jistou sebekázeň při načítání pozměňovacích návrhů v rámci druhého čtení v této novele. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Poprosím vás, abyste se usadil u stolku předkladatelů. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 224/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Radim Chytka. Pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP