(15.10 hodin)
(pokračuje Levá)

Dosavadní body 3 až 11 se označují jako 4 až 12.

V článku 9 se na konci textu doplní slova "s výjimkou čl. 4 bodu 3, který nabývá účinnosti dnem dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání".

Domnívám se, že v den přechodu už nebude důvod, proč by sdílené kmitočty u nás vůbec existovaly. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí paní poslankyně Čurdová, připraví se pan poslanec Hašek. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s následujícím pozměňovacím návrhem k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, sněmovní tisk 262.

V části třetí, to je změna zákona o České televizi, čl. 6 bod 2 návrhu zní: "Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce kalendářního měsíce, v němž dojde k dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, převádí Česká televize z výnosu reklam částku 1 250 000 Kč na zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, a to vždy nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc. Účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání zřídí do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Český telekomunikační úřad, který jej spravuje. Prostředky uložené na tomto účtu používá Český telekomunikační úřad výhradně na podporu a rozvoj zemského digitálního televizního vysílání v České republice, zejména na rozvoj sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání."

V čl. 6 se vkládá nový bod 3, který zní: "Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce kalendářního měsíce, v němž dojde k dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, je Česká televize povinna z výnosu reklam uložit částku 12 500 000 Kč měsíčně na svůj zvláštní účet, který spravuje. Tento účet zřídí Česká televize do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Česká televize je povinna z tohoto účtu vynaložit částku 150 mil. ročně na podporu české filmové tvorby v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 483/1991 Sb. Zpráva o využití této částky tvoří samostatnou část výroční zprávy o činnosti České televize podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb.

V čl. 6 se vkládá nový bod 4, který zní: "Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce kalendářního měsíce, v němž dojde k dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, Česká televize ukládá zbylou část výnosů z reklam, na kterou se nevztahují body 2 a 3, na svůj zvláštní účet, který spravuje. Tento účet zřídí Česká televize do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Prostředky uložené na tomto účtu používá Česká televize výhradně na podporu a rozvoj zemského digitálního televizního vysílání v České republice, zejména na rozvoj a provoz multiplexu veřejné služby podle zákona o České televizi. Česká televize sestavuje na každý kalendářní rok návrh rozpočtu tohoto účtu a předkládá jej ke schválení vládě vždy do 31. října předchozího kalendářního roku. Návrh rozpočtu tohoto účtu na rok 2008 předloží Česká televize vládě ke schválení do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Prosím, až bude hlasováno ve třetím čtení o těchto pozměňovacích návrzích, aby bylo hlasováno jako o celku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, paní poslankyně. Nyní poslední přihlášený, pan poslanec Hašek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil následující pozměňovací návrh.

V čl. II bodu 1 se na konci druhé věty doplňují slova "tak, aby mimo případy, kdy to neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické překážky, při vypnutí zemského analogového televizního vysílání v rámci jedné územní oblasti nedošlo ke zmenšení území pokrytého signálem zemského televizního vysílání programů provozovatelů vysílání s licencí dotčených vypnutím v dané územní oblasti".

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan zpravodaj Pleva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Dovolte i mně načíst dva drobné pozměňovací návrhy.

První zní takto: V čl. 1 se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní: V § 24 odst. 2 se v návětí za slova "se stanoví" vkládají slova "v souladu s právními předpisy".

Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 3 až 11.

Druhý bod. V čl. IV. bod 9 zní: "9. Podnikatel sítě elektronických komunikací zajišťující šíření zemského digitálního televizního vysílání určeného pro příjem na koncovém mobilním telekomunikačním zařízení (mobilní telefonní přístroj) a provozovatel převzatého vysílání v kabelovém systému je při vytváření nejnižší programové nabídky povinen zajistit, aby v ní bylo zahrnuto vysílání všech celoplošných zemských digitálních programů nechráněných systémem podmíněného přístupu, které provozovatel celoplošného vysílání šíří na základě licence k celoplošnému zemskému digitálnímu vysílání nebo na základě kompenzační licence. Provozovatel celoplošného vysílání je povinen poskytnout uvedené programy podnikateli sítě elektronických komunikací zajišťujícímu šíření zemského digitálního televizního vysílání určeného pro příjem na koncovém mobilním telekomunikačním zařízení (mobilní telefonní přístroj) a provozovateli převzatého vysílání bezplatně, a podnikatel sítě elektronických telekomunikací zajišťující šíření zemského digitálního televizního vysílání určeného pro příjem na koncovém mobilním telekomunikačním zařízení (mobilní telefonní přístroj) a provozovatel převzatého vysílání jsou povinni uvedené programy ve své nejnižší programové nabídce bezplatně umístit. Povinnosti podnikatele sítě elektronických komunikací zajišťujícího šíření zemského digitálního televizního vysílání určeného pro příjem na koncovém mobilním telekomunikačním zařízení (mobilní telefonní přístroj) a provozovatele převzatého vysílání v kabelovém systému a provozovatele celoplošného vysílání stanovené v tomto bodu zanikají dnem dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, nenastane-li tento den dříve než 31. prosince 2011, jinak dnem 31. prosince 2011. Práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. II bodu 10 zákona č. 235/2006 Sb. zůstávají nedotčeny."

A ještě si dovolím předložit jeden návrh, a to návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan poslanec Sehoř. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi načíst jeden stručný pozměňovací návrh.

V čl. IV bod 2 navrhuji změnit text následujícím způsobem: 2. Licence k zemskému televiznímu vysílání udělené podle dosavadní právní úpravy se považují za licence opravňující držitele jak k analogovému, tak k digitálnímu zemskému televiznímu vysílání.

Toť vše, děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásila paní poslankyně Orgoníková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych také přispěla dvěma pozměňovacími návrhy k tomuto zákonu.

V čl. IV se nahrazuje dosavadní bod 11 novým zněním tohoto bodu, a to takto: "Čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání provozovatele vysílání ze zákona na programu ČT1 nesmí v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání přesáhnout 0,75 % denního vysílacího času.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP