(15.00 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se písemně přihlásil pan poslanec Bratský, potom se připraví paní poslankyně Levá a z místa se přihlásila paní poslankyně Čurdová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedo. Můj avizovaný návrh na doplnění sněmovního tisku č. 262 a návrhu mediální komise.

V článku I bodu 7 v § 83 odst. 9 písm. a) zní: "a) umožnit šíření minimálně čtyř televizních programů, přičemž kvalita těchto programů musí dosahovat minimálně úrovně standardu PAL; to neplatí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání určeného pro příjem na koncovém mobilním telekomunikačním zařízení (mobilní telefonní přístroj), v tomto případě požadavky na minimální počet programů a jejich kvalitu stanoví vláda v Technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání,".

V článku I se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní: "8. V § 84 odst. 3 se za slova "územního plánování" vkládají slova "anebo z důvodu výstavby multiplexu veřejné služby podle zákona o České televizi".

Dosavadní body se přečíslují.

V článku III bod 3 zní: "3. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na udělování licencí k místnímu vysílání šířenému prostřednictvím vysílačů a na podnikatele sítě elektronických komunikací zajišťujícího šíření zemského digitálního televizního vysílání určeného pro příjem na koncovém mobilním telekomunikačním zařízení (mobilní telefonní přístroj)." "

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní uděluji slovo paní poslankyni Levé. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Připraví se paní poslankyně Čurdová.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych na úvod řekla jednu větu. Novela zákona, která byla připravena, je optimální. Ještě dnes jsem vyzývala všechny členy naší stálé komise pro sdělovací prostředky, abychom se zřekli vlastních pozměňovacích návrhů a abychom přijali novelu v té podobě, ve které nám byla předložena. Neuspěla jsem, a tudíž i já přicházím se svými pozměňovacími návrhy. Dostanete je všichni písemně, ale ještě je nemáte na lavici, tak považuji za slušné to celé přečíst.

V části druhé v článku III se v dosavadním bodě 7 na konci věty § 14 slova "§ 14 odst. 1 a 2" nahrazují slovy "§ 14 odst. 1 až 4".

V části druhé v článku IV Přechodná ustanovení v bodě se v první větě slova "§ 14 odst. 1 a 2" nahrazují slovy "§ 14 odst. 1 až 4".

Proč? Zdůvodním jednoduše. Ze žádosti o licenci by vypadl údaj o tom, je-li žadatelem provozovatel vysílání v zahraničí, nebo vydavatel periodického tisku u nás či v zahraničí. Domnívám se, že tyto údaje by měly být známé. Dále by v průběhu licenčního řízení nemusel hlásit změny údajů uváděných v žádosti, což také nepovažuji za správné.

Bod 3. V části druhé článku IV Přechodná ustanovení bod 11 se nahrazuje tímto textem: "Čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání provozovatele vysílání ze zákona na programu ČT1 nesmí v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání přesáhnout 0,75 % denního vysílacího času. Čas vyhrazený reklamě v televizním vysílání provozovatele vysílání ze zákona na ostatních programech nesmí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů. Provozovatel vysílání ze zákona může podíl podle předchozích ustanovení zvýšit vysíláním teleshoppingu až na 5 % denního vysílacího času na každém z těchto vysílaných programů. Vysílání reklam a teleshoppingových šotů provozovatele vysílání ze zákona v době od 19 do 22 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny na každém z vysílaných programů."

K tomu bych chtěla dodat: Česká televize o reklamu zřejmě nestojí. Pochopitelně, protože zisky z této reklamy nejsou zisky v pravém slova smyslu. Ale přechodné období, které - doufám - bude velmi krátké, je obdobím, kdy bude potřeba pomoci lidem, kteří budou muset přejít na přijímání přes satelit. Ne všude půjde udělat síť dokrývačů. Bylo by to drahé, nákladné a mnohdy by to ani nesplnilo svůj účel. Domnívám se, že pro tyto lidi, kteří zůstanou v malých vesničkách ve stínu a vzniknou taková malá černá místa - i oni jsou našimi daňovými poplatníky, i oni mají právo vidět programy - by měl být v tomto fondu, který byl zřízen novelou, dostatek peněz na to, aby tito lidé - ať už formou peněžní na zakoupení satelitních antén nebo formou nějakých karet na ČT4, ČT sport nebo na Novu - když už si satelit koupí, mohli díky těmto kartám přijímat obraz, aby na to měli dostatek prostředků. Já věřím, že mi dáte za pravdu, že vláda bude rozhodovat o vynaložení těchto peněz, protože tento výčet bude vláda vždycky schvalovat, a že vláda uvítá možnost, aby těmto lidem pomohla, protože nevidím - možná, že by mi to pan ministr financí vyvrátil - jiné zdroje, kde by se ty peníze na pomoc lidem vzaly.

Bod číslo 4. Zákon 231/2001 Sb. část 6, zajištění plurality v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání. Za § 52a vložit § 52a. Odstavec 1 zní: "Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nesmí být operátorem ani vlastníkem více než dvou veřejných komunikačních sítí, tedy multiplexů, a jim přiřazených prostředků umožňujících šíření digitálního televizního a rozhlasového vysílání."

Jsem si vědoma toho, co tady řekl a slíbil pan ministr, že novela o elektronických komunikacích bude připravena velmi brzy a že je ochoten na ní spolupracovat, ale my sami víme, že velmi brzy je někdy ve Sněmovně ošidné a že to nemusí být tak brzy a že do té doby už by ty sítě, multiplexy, mohl mít někdo, a je mi jedno, jestli přijde z Baku nebo z Dubaje, ale prostě už by potom mohly nastat nevratné škody, kterým bychom nedokázali zabránit. Myslím si, že frekvence jsou národním bohatstvím a že bychom si je měli chránit. Vlastně jde o paragraf, který by měl jenom dočasnou platnost, jen do chvíle, než bychom přešli zcela na digitální vysílání, a v té době už bude platit novela, jak jsem dnes slyšela, že bude velmi rychle připravena.

A teď na základě rozhodnutí svého politického klubu podávám ještě bod číslo 5. V článku IV se vkládá nový bod 3, který zní: "Provozovatel celoplošného zemského televizního vysílání s licencí, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona šíří program analogově a digitálně a který je účastníkem systému sdílení kmitočtů s provozovatelem regionálního nebo místního televizního vysílání s licencí, je oprávněn tento program vysílat digitálně samostatně a není povinen poskytovat vysílací čas provozovateli regionálního nebo místního televizního vysílání s licencí, který je spolu s ním účastníkem systému sdílení kmitočtů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP