(14.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

Nyní tedy můžeme přistoupit k projednávání nově zařazeného bodu. Je to

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s dokončením přechodu zemského analogického televizního vysílání
na zemské digitální televizní vysílání
/sněmovní tisk 262/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády návrh zákona postupně uvedou ministr vnitra Ivan Langer, ministr kultury Václav Jehlička a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Prosím pana ministra Langera, aby se ujal slova. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové… (V sále je velký hluk, předsedající zvoní.) Vzhledem k tomu, že se jedná o druhé čtení tohoto návrhu zákona a já jsem tento návrh zákona velmi podrobně odůvodňoval již ve čtení prvním, tak se ve svém úvodním slově omezím pouze na nezbytně nutné.

Tento návrh zákona není zákonem pro jednu, dvě, tři, šest televizí, ale troufám si tvrdit, že to je zákon, který je určen pro deset milionů občanů České republiky, ať už se dívají nebo nedívají na televizní vysílání, neboť tak široký dopad má.

Návrh zákona, tak jak je předložen, má jeden cíl, a to je řešit patovou situaci v oblasti digitálního vysílání, která nastala před mnoha měsíci, a dosud nikdo nebyl schopen přijít s řešením, které by na jedné straně umožňovalo to, co je potřeba, tedy zajištění volných kmitočtů pro sestavování a vybudování digitálních sítí, a na straně druhé také zajištění obsahu.

Tento návrh je nesmírně křehkou konstrukcí. My jsme ho přirovnávali k hodinovému strojku, který má spoustu koleček malých, velkých, a ještě více zoubků, a jako takový je nesmírně složitě konstruován a současně je nesmírně citlivý na jakékoli změny, neboť vylomení jednoho zoubku může znamenat zastavení a poškození celého strojku. V tomto smyslu jsem chtěl požádat, a snažili jsme se prostřednictvím mých spolupracovníků s vámi komunikovat natolik, abychom byli schopni tento návrh zákona projednat a schválit na této schůzi tak, aby existovala reálná šance jeho nabytí účinnosti od 1. 1. roku 2008, neboť to je klíčový termín.

Chtěl jsem poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na spolupráci. Vzhledem k tomu, že probíhala intenzivní komunikace, jejímž výsledkem má být podání komplexního pozměňovacího návrhu, o kterém jsem informován, tak si velmi přeji - a zdůrazňuji znovu - aby toto byla ucelená změna, která na sebe navazuje, která příliš nerozšiřuje danou problematiku a umožňuje zvládnout v této vlně ten klíčový krok, a to je vytvoření prostoru pro zahájení digitálního vysílání v dohledné době.

Existuje nepochybně další problematika, která souvisí s digitálním vysíláním, která je řešena dominantně v zákonu o elektronických komunikacích. A tady, jakkoli to nespadá do mé působnosti, nýbrž do působnosti pana ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, jasně deklaruji připravenost, bude-li o to zájem, se se svými spolupracovníky jako součást týmu podílet i na novele, na které by se mělo začít pracovat prakticky bezprostředně poté, co se nám snad - a to věřím - podaří tuto normu schválit. Děkuji všem, kteří se na této práci podíleli.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Nyní měl vystoupit ministr kultury pan Václav Jehlička, ten je omluven. Dále vystoupí ministr průmyslu a obchodu pan Martin Říman. Nechce vystoupit.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 262/1. Stálá komise pro sdělovací prostředky usnesení nepředložila.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Petr Pleva. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, stálá komise skutečně projednala tento bod, ale nepřijala usnesení, byť jsme dospěli k nějakému konsensu, se kterým vás seznámí předseda této komise pan Jandák. Co se týče výboru, výbor schválil pozměňovací návrh, který jste dostali všichni předložený. Já vás nebudu zdržovat jeho zdůvodňováním, protože všichni zajisté umíte číst, tak abychom mohli ještě projednat třetí čtení. Proto končím svou úvodní řeč a prosím, můžete otevřít rozpravu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. A nyní prosím pověřeného zástupce stálé komise pro sdělovací prostředky, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Pleva: To jsem opět já, takže myslím, že pan kolega Jandák může vystoupit až v rámci rozpravy. Tím pádem já jsem vlastně říkal zpravodajskou zprávu za oba orgány.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Já musím postupovat podle toho, jak to bylo projednáváno, takže to není moje zvůle, ale postup, který je stanoven.

Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pan poslanec Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, my jsme v komisi projednávali i můj návrh, který mírně upraven načtu až v podrobné rozpravě. Jenom chci říct, že jsem souhlasil s tím, že bude dopracován s legislativou a s ministerstvy v tom kontextu, jak jsem jej původně navrhoval. Proto jsme o něm v komisi nehlasovali. Nechci vás zdržovat, čili vystoupím až v podrobné rozpravě se svým návrhem. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se hlásí někdo do obecné rozpravy? Nikoho neregistruji, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Ne.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou písemnou přihlášku, ale o slovo z místa se hlásí pan poslanec Jandák. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vážený pane předsedo, děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrhy k tisku 262, na kterých jsme se konsensuálně dohodli v mediální komisi. Přednesu je proto, protože jsem předseda této komise.

1. V článku 2 Přechodná ustanovení v bodě 1 usnesení výboru pro vědu, výzkum, kulturu, mládež a tělovýchovu, tisku 262/1, ve druhé větě se za slova "přírodní nebo" vkládá slovo "odůvodněné".

2. V článku 4 Přechodná ustanovení tisku 262 se bod 1 zrušuje, ostatní body se přečíslovávají.

3. V článku 4 Přechodná ustanovení tisku 262 v bodě 5 písmena a) se za slova "10. října 2010" vkládají slova "případně do pozdějšího termínu stanoveného v technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání".

4. V článku 4 Přechodná ustanovení v bodě 10, v bodě 7 usnesení VVVKMT, tisku 262/1, věta první zní: "Držitel licence k celoplošnému zemskému analogovému a digitálnímu televiznímu vysílání, na základě které je šířen program ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Rada na žádost dobu platnosti této licence v části opravňující k zemskému digitálnímu televiznímu vysílání prodlouží o dobu osmi let, je-li tento držitel zároveň držitelem kompenzační licence podle bodu 5." Přečíslovat v souladu s případnými úpravami.

5. V článku 4 Přechodná ustanovení v bodě 10, v bodě 7 usnesení VVVKMT, tisku 262/1, se na konci textu doplní slova "a, c".

6. V článku 6 v bodě 7 tisku 262 se na konci sedmé věty tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova: "Česká televize dále hradí z tohoto účtu prokázané účelně vynaložené náklady spojené s výběrem a se správou výnosů z reklam."

Toť vše, děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP