(16.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Protože tady ještě probíhá debata nad tím, kdy bude možno v případě, že nebyly předloženy pozměňovací návrhy, uskutečnit třetí čtení, zeptám se pana kolegy Libora Ježka, který říkal, že chce, aby uplynula lhůta 48 hodin, jestli nechce změnit svůj návrh na návrh jiný, na zítřek.

 

Poslanec Libor Ježek: V případě, je-li možno, nebyly-li podány pozměňovací návrhy, hlasovat v rámci středy, kdy máme možnost hlasovat o třetích čteních, tak beru svůj původní návrh zpět a navrhoval bych hlasovat o tom zítra. Nevím, je-li to automaticky zařazeno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O tom se domluvíme ráno při schvalování programu, kam to zařadíme. Děkuji za tento návrh.

Je zde ještě zájem o závěrečná slova? Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? Ne. Budeme tedy pouze hlasovat.

 

Prosím Sněmovnu, aby hlasovala o tom, že budeme zítra ve třetím čtení projednávat tento návrh. O přesném zařazení, kdy to bude, rozhodneme zítra v ranní půlhodině. Říkám to pro jistotu, abychom se nedostali do zbytečných výkladových problémů. Pro příchozí opakuji, že se jedná spíše o formální hlasování, to znamená o hlasování, abychom o zákonu, který právě prošel druhým čtením, a nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy, mohli hlasovat ve třetím čtení hned zítra.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 22 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 přítomno 172, pro 140, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím druhé čtení bodu 4, sněmovního tisku 183. Děkuji panu zpravodaji a děkuji také panu navrhovateli.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

8.
Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky
na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA
za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
/sněmovní tisk 260/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Ještě jednou zdůrazním, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

O slovo jako prvního požádám pana ministra dopravy, který z pověření vlády tento návrh uvede.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, Česká republika přistoupila k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA dne 26. července 2002. Akciová společnost České dráhy jako členská železniční správa společnosti EUROFIMA nemůže získat úvěr od této společnosti bez poskytnutí státní záruky. Zákon č. 218/2000 Sb. opravňuje s účinností od 1. ledna 2001 Českou republiku poskytovat státní záruky jen na základě zvláštního zákona. Proto je Poslanecké sněmovně Parlamentu předkládán vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel Českými drahami. Vláda návrh zákona schválila svým usnesením č. 752 ze dne 11. července 2007.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s právním řádem České republiky, s mezinárodními smlouvami a s akty práva Evropské unie. Navrhovaný zákon nezapracovává do českého právního řádu právo Evropské unie. Státní záruka, která má být podle zákona poskytnuta, představuje veřejnou podporu a jako taková může být poskytnuta, pouze pokud ji Komise Evropských společenství posoudí jako slučitelnou se společným trhem. Komise ve věci "státní podpora N 770/2006 - Česká republika" rozhodla dne 10. května 2007 považovat oznámené opatření podpory za slučitelné se Smlouvou o ES a nevznášet námitky.

České dráhy přijmou úvěr na základě standardních obchodních podmínek financování společnosti EUROFIMA, podle kterých je úvěrem vždy hrazeno 95 % z celkové hodnoty finančních závazků spojených s pořízením železničních kolejových vozidel. Zbývajících 5 % bude hrazeno Českými drahami z jejich vlastních zdrojů.

Vývoj hospodaření a. s. České dráhy od 1. ledna 2003, to je od jejího založení, nevykazuje žádné výkyvy. České dráhy disponují záložním zdrojem v oblasti investic z vlastních zdrojů, ve kterém je každoročně vyčleňována částka 1 mld. až 1,5 mld., která může v případě krizového vývoje sloužit k částečnému či úplnému splacení závazků.

Úvěrové prostředky od společnosti EUROFIMA jsou vyčleněny k čerpání v roce 2007 příslušnou smlouvou o úvěru a další dokumenty bude možno uzavřít až po nabytí účinnosti zákona. Následně uzavře Ministerstvo financí s Českými drahami smlouvu o úpravě některých práv a povinností v souvislosti s převzetím státní záruky za bankovní úvěr.

S ohledem na značnou administrativní a časovou náročnost všech úkonů předcházejících samotnému čerpání úvěrových prostředků na stanovený účel navrhuje vláda Poslanecké sněmovně v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím zpravodaje, kterým je pro prvé čtení určen pan poslanec Pavel Hrnčíř. (V sále je velký hluk.) Zároveň požádám o klid v jednací síni.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, máme před sebou návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel. EUROFIMA je Evropská společnost pro financování železničních vozidel, která vznikla na základě úmluvy o zajištění dostatečných finančních prostředků. Akcionářem jsou mimo jiné i České dráhy, státní organizace. Tato společnost obstarává pro jednotlivé železniční správy, tedy své akcionáře, železniční kolejová vozidla a další vybavení, a to za výhodnějších úrokových podmínek než běžné komerční ústavy.

Společnost České dráhy -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane kolego, já vás nechci přerušovat, ale musím požádat o takovou atmosféru, ve které by bylo možno pokračovat. Prosím. (Hluk v sále neutichá.)

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já doufám, že to svým hlasovým fondem zvládnu.

Společnost České dráhy hodlá za určenou částku 30 mil. eur, splatnou do roku 2017, pořídit tři nové příměstské jednotky od ČKD Vagonka Ostrava a pokračovat v programu pořizování celkem 20 vysokorychlostních třísystémových lokomotiv řady 380 od Škody Transportation Plzeň. Oba výrobci byli vybráni na základě zákona o zadávání veřejných zakázek a Komise Evropských společenství, jak už řekl pan ministr, posoudila tuto záruku jako veřejnou podporu slučitelnou s evropským společným trhem, resp. se Smlouvou o Evropských společenstvích. České dráhy od roku 2008 budou splácet státnímu rozpočtu celkovou částku 150 tis. eur jako odměnu za poskytnutí této záruky.

Schválením návrhu zákona podpoříme rozvoj osobní železniční dopravy a modernizaci původního zastaralého vozového parku.

Návrh je v souladu s právním řádem České republiky a je předkládán každoročně již několik let, například v roce 2005 byla poskytnuta záruka ve výši 45 mil. eur a v loňském roce ve výši 30 mil. eur. V minulosti Poslanecká sněmovna projednávala tyto návrhy již standardně v režimu podle § 90 zákona o jednacím řádu schválením již v prvním čtení. Doporučuji tedy, dámy a pánové, vyhovět žádosti vlády a jmenovitě pana ministra Aleše Řebíčka a i tentokrát vyslovit s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP