(16.20 hodin)
(pokračuje Korytář)

K § 7. Umožňuje také řidiči vozidla Horské služby držet v ruce nebo jinak telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení při řešení mimořádných událostí.

A § 10 odst. 1 písmeno a), který se týká povinností provozovatele. Tento dodatek reflektuje nově zařazenou výjimku z nepřípustnosti použití neschváleného vozidla ve vztahu k povinnostem provozovatele takového vozidla.

Na závěr bych chtěl říci, že už je pryč doba, kdy Horská služba na koleně v garážích a amatérsky byla nucena vyrábět některé své pomůcky. Dnes je vybavována již profesionální technikou, která splňuje bezpečnostní a technické požadavky. A za další, neklesá stále v současné době počet úrazů, případně ohrožení života na našich horách a zde právě Horská služba je tou nezastupitelnou institucí, která odvádí dodnes velmi dobré výsledky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. A prosím nyní pana poslance Miloslava Kalu.

 

Poslanec Miloslav Kala: Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Mnou avizovaný pozměňovací návrh je velmi jednoduchý. V části čtvrté Účinnost se na konci doplňují slova: "s výjimkou hlavy druhé (§ 52d až i a v § 56 odstavce 3 a 4 zákona 247/2000 Sb. a v § 123e odstavců 4 a 5 zákona 361/2000 Sb., které nabývají účinnosti dnem - a nyní bude varianta za prvé 1. ledna 2009 a varianta dvě 1. 9. 2008."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám také a zeptám se na případnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Písemné již žádné nemám. Paní kolegyně Jakubková má slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, přednesu drobný pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 185. Tento pozměňovací návrh má posílit kvalitu ve zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a v tomto smyslu rozšířit kompetenci Ministerstva dopravy. Omlouvám se, že jsem tento pozměňovací návrh nepřednesla v hospodářském výboru, ale projednala jsem ho s ministrem dopravy a s předsedou hospodářského výboru, a to s kladným stanoviskem.

Pozměňovací návrh se týká části šesté zákona 247/2000 Sb., kde v § 54 v odstavci 2 na konci doplňuje větu: "Při výkonu vrchního státního dozoru může ministerstvo vykonávat činnosti náležející státnímu dozoru."

§ 54 odstavec 2 nyní zní: "Vrchní státní dozor nad výkonem státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a dále ve věcech výkonu státní správy podle § 53 odstavec 4 vykonává ministerstvo. Při výkonu vrchního státního dozoru může ministerstvo vykonávat činnosti náležející státnímu dozoru."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a prosím ještě pana poslance Pavla Hojdu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, mám pozměňovací návrh k návrhu pana poslance Sehoře. Tento návrh se týká zákona 361/2000 Sb., § 79a Měření rychlosti vozidel v odstavci 3, kde je napsáno "osoba uvedená v odstavci 2 je a)…". Já navrhuji následující znění tohoto odstavce 2 a): "povinna při měření rychlosti postupovat podle písemných podmínek stanovených policií nebo obecní policií a za účasti policie nebo obecní policie; obecní policie postupuje vždy v součinnosti s policií".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Ptám se tedy ještě jednou, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pan kolega Karel Sehoř ještě.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, já jsem minule zapomněl načíst legislativně technickou úpravu, která je ale zřejmá, že pokud by byl přijat návrh na doplnění tisku 185 o novelu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, je třeba tuto změnu promítnout do názvu zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a ještě jednou se tedy ptám, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Nepadly žádné návrhy, o nichž bychom mohli nyní hlasovat, a proto také končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Děkuji panu ministrovi, děkuji také panu zpravodaji. Končím… Ještě pardon, závěrečné slovo? Pan ministr chce vystoupit. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych jenom reagoval na vystoupení pana poslance Kaly. Samozřejmě, pokud bychom šli cestou umazávání bodů a zároveň zvyšováním, tak je otázka, jestli by se bodový systém neminul účinkem. Předpokládám, že v expertní skupině k té třistašedesátjedničce to doporučení získáme a podle toho se budeme samozřejmě řídit. Já jsem také členem této skupiny a věřím, že i pan poslanec Kala přijme pozvání do té skupiny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, a končím tedy teď už projednávání bodu č. 3, sněmovního tisku 185.

 

Můžeme se věnovat dalšímu bodu, který jsme si schválili v rámci našeho programu, a to je bod číslo 4. Jde o

 

4.
Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha,
Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 183/ - druhé čtení

 

Nejprve poprosím, aby za navrhovatele vystoupil pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, návrh zákona si klade za cíl umožnit vládě splnění jedné z podmínek pro čerpání finančních prostředků Evropské unie v plánovacím období 2007 až 2013.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji a nyní oznámím, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru a také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbory projednaly tento tisk a jejich usnesení nám byla rozdána jako sněmovní tisky 183/2 a 183/3. Prosím nyní o slovo zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se předloženým návrhem zákona podrobně zabýval na své schůzi 21. června a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. A nyní by měl své stanovisko nebo stanovisko k usnesení výboru prezentovat také zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Tom Zajíček. Nevidím ho tady. Zeptám se, zda některý z kolegů z výboru by se neujal této role a tuto spíše formální otázku napomohl vyřešit. Pan kolega Radko Martínek. Děkuji vám.

 

Poslanec Radko Martínek: Ano, paní místopředsedkyně, myslím, že to je skutečně formální, protože náš výbor také projednal tento návrh a také jej doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám žádné. Ptám se tedy na vaše přihlášky z místa. Není žádná? Není. Tím končíme obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu a opět se ptám na přihlášky z místa, neboť písemná nebyla předložena. Pan poslanec Libor Ježek se hlásí o slovo.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, požádal bych Sněmovnu o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin, tak aby mohla být případně projednána s ostatními třetími čteními.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP