Pořad 22. schůze

22. schůze (22., 23., 24., 25., 29. února, 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10. března 2000)


Zahájení schůze

1. Návrh na prodloužení lhůt pro projednání některých návrhů zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny

Projednávání (22. února 2000)

2. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. /sněmovní tisk 229/6/ - vrácený prezidentem republiky

Projednávání (22. února 2000)

3. Návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/5/ - vrácený Senátem

Projednávání (22. února 2000)

4. Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945 /sněmovní tisk 251/4/ - vrácený Senátem

Projednávání (22. února 2000)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - druhé čtení

Projednávání (22. února 2000)

6. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

7. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení

Projednávání (25. února 2000)

8. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení

Projednávání (25. února 2000)

9. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - druhé čtení

Projednávání (25. února 2000)

10. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení

Projednávání (25. února 2000)

11. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (25. února 2000)
Projednávání, část č. 2 (29. února 2000)

12. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (23. února 2000)
Projednávání, část č. 2 (29. února 2000)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

14. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení

Projednávání (22. února 2000)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

16. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení

Projednávání (22. února 2000)

17. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

18. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení

Projednávání (22. února 2000)

19. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - druhé čtení

Projednávání (29. února 2000)

20. Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení

Projednávání (29. února 2000)

21. Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

Projednávání (29. února 2000)

22. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 386/ - druhé čtení

Projednávání (24. února 2000)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení

Projednávání (24. února 2000)

24. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - druhé čtení

Projednávání (24. února 2000)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. /sněmovní tisk 432/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

27. Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení

Projednávání (1. března 2000)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

29. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 535/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

30. Vládní návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby /sněmovní tisk 518/ - prvé čtení

Projednávání (1. března 2000)

32. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení

Projednávání (1. března 2000)

33. Vládní návrh zákona o spolcích a o změně některých dalších zákonů (zákon o spolcích) /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

34. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. /sněmovní tisk 522/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

35. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 531/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 533/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 536/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 537/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

41. Vládní návrh dopracovaného zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 538/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

42. Vládní návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 545/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 546/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

44. Vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (o Státním zemědělském intervenčním fondu) /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

45. Vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 548/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

46. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona o podnikových radách a delegátech zaměstnanců a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 453/ - prvé čtení

Projednávání (24. února 2000)

47. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení

Projednávání (24. února 2000)

48. Návrh poslanců Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 472/ - prvé čtení

Projednávání (24. února 2000)

49. Senátní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. /sněmovní tisk 467/ - prvé čtení

Projednávání (24. února 2000)

50. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 468/ - prvé čtení

Projednávání (24. února 2000)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb. /sněmovní tisk 469/ - prvé čtení

Projednávání (24. února 2000)

52. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 502/ - prvé čtení

Projednávání (24. února 2000)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 296/1995 Sb. a zákona č. 322/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Projednávání (1. března 2000)

54. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení

Projednávání (1. března 2000)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 517/ - prvé čtení

Projednávání (9. března 2000)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení

Projednávání (9. března 2000)

57. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (9. března 2000)
Projednávání, část č. 2 (10. března 2000)

58. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 525/ - prvé čtení

Projednávání (3. března 2000)

59. Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (9. března 2000)
Projednávání, část č. 2 (10. března 2000)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (9. března 2000)
Projednávání, část č. 2 (10. března 2000)

61. Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (9. března 2000)
Projednávání, část č. 2 (10. března 2000)

62. Vládní návrh zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení

Projednávání (24. února 2000)

63. Vládní návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní sprány České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) /sněmovní tisk 542/ - prvé čtení

Projednávání (1. března 2000)

64. Vládní návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. /sněmovní tisk 550/ - prvé čtení

Projednávání (29. února 2000)

65. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení

Projednávání (10. března 2000)

66. Vládní návrh zákona o Záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 544/ - prvé čtení

Projednávání (10. března 2000)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/ - prvé čtení

Projednávání (10. března 2000)

69. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - druhé čtení

Projednávání (1. března 2000)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze /sněmovní tisk 397/ - druhé čtení

Projednávání (3. března 2000)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 7. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 403/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (23. února 2000)
Projednávání, část č. 2 (9. března 2000)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 404/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Trestně právní úmluva o korupci, Štrasburk 27. ledna 1999 /sněmovní tisk 402/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů, Štrasburk 24. listopadu 1983 /sněmovní tisk 405/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, Štrasburk 20. dubna 1989 a její Protokol, Štrasburk 11. září 1989 /sněmovní tisk 406/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli, Štrasburk, 30. listopadu 1964 /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2000)

78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, sjednaná 25. února 1991 v Espoo, Finsko /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 519/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsaná v Montrealu dne 28. května 1999 /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2000)

81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluvy č. 40 o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích, 1933 /sněmovní tisk 555/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (23. února 2000)
Projednávání, část č. 2 (24. února 2000)

82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace, 1978 /sněmovní tisk 553/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (23. února 2000)
Projednávání, část č. 2 (24. února 2000)

83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty, 1971 /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (23. února 2000)
Projednávání, část č. 2 (24. února 2000)

84. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976 /sněmovní tisk 552/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (23. února 2000)
Projednávání, část č. 2 (24. února 2000)

85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech, 1995 /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (23. února 2000)
Projednávání, část č. 2 (24. února 2000)

86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluvy č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu 1948 a Protokol z roku 1990 k této úmluvě /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (23. února 2000)
Projednávání, část č. 2 (24. února 2000)

87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropského zákoníku sociálního zabezpečení ze dne 16. dubna 1964 /sněmovní tisk 557/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (23. února 2000)
Projednávání, část č. 2 (24. února 2000)

88. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - třetí čtení

Projednávání (3. března 2000)

89. Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství /sněmovní tisk 503/

Projednávání, část č. 1 (7. března 2000)
Projednávání, část č. 2 (8. března 2000)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení

Projednávání (3. března 2000)

91. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - třetí čtení

Projednávání (3. března 2000)

92. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - třetí čtení

Projednávání (8. března 2000)

93. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - třetí čtení

Projednávání (8. března 2000)

94. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - třetí čtení

Projednávání (8. března 2000)

95. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (8. března 2000)
Projednávání, část č. 2 (9. března 2000)

96. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (9. března 2000)
Projednávání, část č. 2

97. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - třetí čtení

Projednávání (9. března 2000)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - třetí čtení

Projednávání (2. března 2000)

99. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - třetí čtení

Projednávání (2. března 2000)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví /sněmovní tisk 357/ - třetí čtení

Projednávání (2. března 2000)

102. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení

Projednávání (2. března 2000)

104. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení

Projednávání (9. března 2000)

105. Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení

Projednávání (2. března 2000)

107. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 386/ - třetí čtení

Projednávání (9. března 2000)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení

Projednávání (9. března 2000)

109. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - třetí čtení

Projednávání (9. března 2000)

110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - třetí čtení

Projednávání (9. března 2000)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. /sněmovní tisk 432/ - třetí čtení

Projednávání (2. března 2000)

112. Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení

Projednávání (9. března 2000)

113. Návrh na změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (3. března 2000)
Projednávání, část č. 2 (8. března 2000)

114. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Projednávání (3. března 2000)

115. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Projednávání, část č. 1 (3. března 2000)
Projednávání, část č. 2 (8. března 2000)

116. Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998 /sněmovní tisk 341/

Projednávání (10. března 2000)

117. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k České televizi

Projednávání (10. března 2000)

118. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 459/

Projednávání (10. března 2000)

119. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/

Projednávání (10. března 2000)

120. Návrh na zajištění financování Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení z mimorozpočtových zdrojů v letech 2000 a 2001 /sněmovní tisk 466/

Projednávání (10. března 2000)

121. Informace ministra financí o současném stavu na úseku spořitelního a úvěrového družstevnictví, Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a možné pomoci vlády při řešení aktuální situace na úseku vkladů a stability sektoru

Projednávání (29. února 2000)

122. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.-3. čtvrtletí 1999 /sněmovní tisk 473/

Projednávání (10. března 2000)

123. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2000 /sněmovní tisk 485/

Projednávání (10. března 2000)

124. Postup privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu /sněmovní tisk 505/

Projednávání (10. března 2000)

125. Souhrnná svodná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 506/

Projednávání (3. března 2000)

126. Přehled finančních prostředků poskytovaných na obnovu vodních toků po povodních /sněmovní tisk 514/

Projednávání (10. března 2000)

127. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Libora Ježka

Projednávání (10. března 2000)

128. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 1999 do 31. 12. 1999 /sněmovní tisk 558/

Projednávání (10. března 2000)

129. Zpráva vlády o řešení problematiky při nevyplácení mezd zaměstnancům /sněmovní tisk 560/

Projednávání (10. března 2000)

130. Stanovisko ministra financí a ministra vnitra k výkonu vlastnických práv státu ve finančních institucích se zaměřením na Komerční banku a Českou pojišťovnu

Projednávání (2. března 2000)

131. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (24. února 2000)
Projednávání, část č. 2 (2. března 2000)
Projednávání, část č. 3 (9. března 2000)

132. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání (24. února 2000)

133. Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 493/ - druhé čtení

Projednávání (1. března 2000)

134. Vládní návrh zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 493/ - třetí čtení

Projednávání (3. března 2000)

135. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátem /sněmovní tisk 316/ - vrácený Senátem

Projednávání (1. března 2000)

136. Informace ministra financí o podmínkách a postupu prodeje státního podílu České spořitelny

Projednávání (8. března 2000)Přihlásit/registrovat se do ISP