Stenografický zápis 30. schůze, 26. března 2004


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Hojda


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - prvé čtení

Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Petr Bratský
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miloslav Kala


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec David Šeich
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Nečas
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloslav Ransdorf
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miloslav Kučera


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/ - třetí čtení

Poslanec Robert Kopecký


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Zgarba


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 459/ - třetí čtení

Poslanec Josef Řihák


86. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení

Poslankyně Miloslava Vostrá


87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky /sněmovní tisk 489/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání bylo přerušeno ve 12.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.01 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Marian Bielesz
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Hana Šedivá
Poslankyně Eva Dundáčková


88. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Ladislav Skopal


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Šedivá


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Svatomír Recman


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Kalousek


34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb., a kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Helena Mallotová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP