(11.00 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud jde o dotazy nebo připomínky, jež zazněly v rozpravě, chtěl bych říci, že naše analýza dohody se Spojenými státy, kterou jsme provedli, neskončila jenom u těch částí, které se poté staly předmětem trojstranného vyjednávání mezi vstupujícími zeměmi, Spojenými státy a Evropskou komisí. Ministerstvo financí analyzovalo některá ustanovení dohody, která jsou podle našeho názoru pro Českou republiku nevýhodná z hlediska jejích bilaterálních vztahů se Spojenými státy. Česká republika o těchto ustanoveních nemohla jednat v Bruselu v rámci trojstranných jednání, protože se jednalo pouze o odstranění nekompatibility s komunitárním právem. Kdyby Česká republika trvala na rozšíření jednání a požadovala projednat i jiná ustanovení dohody, musela by jednat se Spojenými státy separátně, mimo toto blokové jednání.

My předpokládáme, že na základě úkolu, který byl Ministerstvu financí uložen příslušným usnesením vlády, budeme na základě směrnice pro expertní jednání, kterou vypracovalo Ministerstvo financí, jednat se Spojenými státy o možné úpravě této dohody. Návrh směrnice pro expertní jednání, který definuje ty další okruhy, které vidíme jako problematické v této smlouvě, v tuto chvíli prochází ještě projednáváním mezi příslušnými resorty, zejména Ministerstvem zahraničních věcí. Americká strana se zatím k předběžným informacím o této směrnici nevyjádřila. Do 30. dubna 2004 mám povinnost vládu informovat o těchto jednáních a Ministerstvo financí takovouto informaci do vlády předloží. Tato informace bude přirozeně k dispozici i pro případný zájem Poslanecké sněmovny. Čili i v této oblasti se pokoušíme připravit půdu pro zahájení jednání se Spojenými státy. Uvidíme, do jaké míry bude naše diplomacie v tomto úsilí v příštích měsících, možná letech, úspěšná.

Pokud jde o dotaz, který se týkal vazby mezi těmito ustanoveními a škodami, které se staly České republice, tak musím říci, že pokud jde o ten zmiňovaný případ prohrané arbitráže s CME, tato arbitráž se materiálně opírala nikoliv o smlouvu o ochraně investic se Spojenými státy, ale ta arbitráž, kterou Česká republika prohrála, se opírala o smlouvu o ochraně investic s Nizozemským královstvím. To znamená, že smlouva o ochraně investic s Nizozemským královstvím byla oporou pro jednání příslušného arbitrážního tribunálu, u kterého Česká republika v této kauze neuspěla. Pokud šlo o jednání v této kauze, které se odehrávalo na základě smlouvy o ochraně investic se Spojenými státy, tam nároky amerických investorů nebyly vůči České republice úspěšné. To znamená, že tato smlouva nebyla příčinou prohry, kterou Česká republika utrpěla v arbitráži v kauze CME.

Pokud jde o dotaz pana poslance Vymětala, tak musím říci, že vláda musela schválit tento dokument předtím, než tento dokument byl podepsán v Bruselu, čili tam já nevidím žádný logický nedostatek. Jestliže existuje nějaký nesoulad mezi datem, kdy tento materiál byl odeslán do Poslanecké sněmovny, a datem podpisu tohoto protokolu, pak musím konstatovat, že již v době, kdy vláda jednala o tomto dokumentu, byl znám termín, ve kterém dojde k podpisu tohoto dodatku. Vláda pouze potvrdila mandát pro našeho zástupce, který tento dodatek podepisoval. Já úplně nerozumím té výhradě ze strany pana poslance Vymětala k tomu datování. Vláda schválila mandát, ale již v době, kdy vláda schválila tento dodatkový protokol, již bylo známo, že v daném termínu se uskuteční příslušné jednání v Bruselu, které potvrdí za účasti zástupců jednotlivých stran podpisy uzavření tohoto dodatkového protokolu.

Z mé strany v tuto chvíli vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Chce vystoupit se závěrečným slovem také pan zpravodaj poslanec Jan Mládek? Ano, má slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Dámy a pánové, vážení kolegové, během rozpravy zazněly dva návrhy na hlasování. Jeden explicitní, můj, to je pro přidělení zahraničnímu výboru, druhý méně explicitní, od pana kolegy Zahradila, který hovořil o tom, že by měl být prozkoumán dopad této smlouvy na českou ekonomiku, dokonce že by snad tato smlouva měla být nevýhodná pro Českou republiku.

Vzhledem k tomu, že jsem jako úředník Ministerstva financí tuším v roce 1999 také jednou vyjednával ve Washingtonu o této smlouvě a že pozice Spojených států byla taková - "neustoupit ani o krok z původní smlouvy podepsané v roce 1991", tak cokoliv bylo vyjednáno s pomocí Evropské komise, aspoň podle mého názoru, je zvýhodnění pozice České republiky.

Nicméně chtěl bych chápat apel pana kolegy Zahradila jako apel na ministra financí a průmyslu, aby během jednání zahraničního výboru byly tyto věci pečlivě projednány a byl vyhodnocen dopad této smlouvy. Myslím si ale, že pokud pan kolega Zahradil nebude chtít explicitní hlasování, můžeme toto přijmout jako doporučení pro jednání zahraničního výboru, s tím, že já jako zpravodaj přednesu sněmovně výsledek tohoto jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. V rozpravě nepadl žádný návrh, kromě přikázání výborům k projednání, které máme schválit. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím. Děkuji.

 

O tomto přikázání rozhodneme hlasováním pořadové číslo 54. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 54 a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 166 pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, jeho lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu. Končím bod č. 79. Děkuji panu ministrovi financí a panu zpravodaji. Nyní budeme pokračovat blokem bodů ministra zemědělství. Žádám pana ministra zemědělství - pardon, nejdříve ministr Urban bude mít jeden návrh.

 

Dalším bodem je bod č. 47, to je

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu
s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.
/sněmovní tisk 573/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Ještě než ho požádám, aby se ujal slova, požádám zároveň zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Höniga, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji. Dovolte, abych velmi stručně shrnul důvody, které vedly k předložení této novely, a abych zmínil její hlavní principy.

Zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky je věcí státu. Přesto stát není účastníkem jednotlivých smluvních vztahů, zejména pokud jde o nákup některého vojenského materiálu, významného pro obranu a bezpečnost našeho státu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP