(15.40 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Nebudu dál podrobně hovořit o celé řadě věcí, o kterých hovořil poslanec Karas i místopředseda Kasal, protože proti jejich argumentům lze samozřejmě uvádět jiné argumenty. Jenom bych ještě uvedl to, že nedávno v rámci této diskuse, myslím, že to byla příloha v Mladé frontě, která uvedla přehled evropských států s jejich řešením. Jsou to myslím čtyři evropské státy, které nepřipouštějí legální přerušení těhotenství - kolega Karas uváděl Polsko, Irsko, je to i Portugalsko. Pokud jde o Portugalsko, nedávno jsem četl o tom jistou analýzu. Bylo tam myslím v roce 1997 referendum o povolení přerušení těhotenství, skončilo těsným výsledkem proti. A konstatuje se to, že v Portugalsku se počet potratů odhaduje na 20 až 40 tisíc. Majetnější ženy jezdí do Španělska, kde to je přípustné a legální, ty méně majetné, které v tomto směru toto štěstí nemají, jsou nuceny se uchylovat k cestám nelegálním. Říkám to jenom proto, abychom určitou situaci nikterak nezjednodušovali.

Chápu, že z hlediska těch, kdo mají určitou víru, jsou jisté otázky jednoznačné, ale nemyslím si, že ti, kdo tuto víru nemají a kdo i z hlediska morálního nemají toto pevné přesvědčení, že změní svůj názor v tom směru, že by dosavadní právní stav se měl změnit. Ten je podle mého soudu spíš pozitivní než negativní, a vývoj, ta křivka omezování potratů v 90. letech v tomto směru to potvrzuje. Čili si myslím, že není důvodu od právní úpravy, která u nás existuje, ustupovat. V tomto směru budu zřejmě podporovat návrh, který předloží paní zpravodajka v diskusi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Paní poslankyně Čurdová chtěla reagovat bezprostředně na vystoupení pana místopředsedy Kasala.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, pan místopředseda Kasal tady volal po číslech. Dovolte mi v této chvíli v rámci faktické poznámky pouze jedno. Zhruba 7,5 tisíce žen z Irska ročně podstoupí interrupci v nemocnicích ve Velké Británii, to znamená, vycestují za interrupcemi do nemocnic, které se nacházejí mimo území jejich státu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla faktická poznámka paní poslankyně Čurdové. Pan poslanec Karas chce reagovat v této chvíli také.

 

Poslanec Jiří Karas: Za prvé bych byl velice rád, kdyby paní kolegyně řekla, z kterých pramenů čerpá tato fakta, která nám řekla, a za druhé, my zde nehovoříme o potratové turistice. My zde mluvíme o zabíjení nenarozených dětí. To je úplně o něčem jiném. Zabíjení nenarozených dětí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Čurdová se hlásí ještě jednou o slovo.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Vážení kolegové, já jsem reagovala na vystoupení pana místopředsedy Kasala, který hovořil právě o obavách z potratové turistiky. Upozorňoval na to, že k této turistice nedochází. Čísla, která uvádím a která potom také budu uvádět ve svém vystoupení, všechna jsou z veřejných slyšení, která probíhají na různých úrovních, ať už je to Evropský parlament, ať je to OSN či Rada Evropy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já bych se připojil k tomu, co tady pan poslanec Karas žádal, abychom dostali informace v podobě, která je použitelná. Ale já vám ocituji, paní poslankyně, vy jste řekla, že jsem řekl, že k potratové turistice nedochází. To prostě není pravda. Já jsem nic takového tady neříkal. Přesvědčte se ze stenozáznamu, zjistíte, že jsem použil úplně jiné formulace. Mohu je tady ocitovat: Jistě k ní tu a tam dochází a bude docházet. To jsem tady řekl, najděte si to ve stenozáznamu. Příště používejte argumenty, které jsou v souladu s pravdou.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím nyní o vystoupení paní poslankyni Lucii Talmanovou, pak tady mám paní poslankyni Miladu Emmerovou.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, moje vystoupení bude velice stručné a právě proběhlý střet technických poznámek mě od něj málem odradil.

Od předložení dnes projednávaného návrhu zákona do sněmovny uběhlo již několik měsíců. V průběhu těchto měsíců byly každému z nás zaslány stovky e-mailů, stovky dopisů, dopisů zastánců i odpůrců umělého přerušení těhotenství. Dopisy odborné, věcné, dopisy upřímné, emotivní, dopisy demagogické, prosebné i vyhrožující. V médiích proběhla na toto téma nebývalá diskuse. Prostor dostávali odborníci z řad lékařů i z řad laické veřejnosti. Jsem přesvědčena, že každý z nás dnes přistupuje k této rozpravě s pevným a bezpochyby již nezměnitelným názorem. Pokusme se tedy vyvarovat diskusí, které nám v takto citlivé věci téměř nepřísluší. Pokusme se o jistou míru pokory a střídmosti a nepřipusťme, abychom se zde zjednodušeně rozdělili na dva tábory, na jakýsi tábor odpůrců a tábor zastánců umělého přerušení těhotenství. Nesnažme se definovat křehké žebříčky morálních hodnot, nepodaří se nám to.

V loňském roce bylo realizováno nejméně umělých přerušení těhotenství od roku 1958, kdy byl tento zákrok legalizován. Tato čísla nám dnes sdělil Český statistický úřad. Život tedy toto tíživé dilema naštěstí řeší za nás. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni Talmanové. Prosím paní poslankyni Miladu Emmerovou, další je paní poslankyně Helena Mallotová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, jistě není bez zajímavosti, že tento návrh předkládají s jedinou výjimkou muži, a proto mi dovolte, abych i já ocitovala mínění muže, tentokrát však renomovaného odborníka prof. dr. Antonína Doležala, DrSc., gynekologa a učitele s více než padesátiletou praxí. Navíc jde o historika a spisovatele, který se v podstatě věnuje literatuře faktu na toto téma. Svůj vlastní názor pak řeknu závěrem.

Nyní mi dovolte, abych citovala názor pana profesora Doležala:

Ztotožňuji se s vládním stanoviskem, které vyjadřuje s návrhem změny nesouhlas, souhlasím s argumentací právní, která ukazuje, že předkladatelům nešlo o promyšlené vytvoření skutečně fungujícího zákona, ale spíše o rozpoutání ideologické diskuse na toto téma.

K předložené změně zákona mám dvě zásadní výhrady. Teoretickou a praktickou. Předkladatelé zavádějí pojem počatého dítěte, které náš právní řád nezná a který v případech forenzních by byl velmi nejasný. Početí se vztahuje na splynutí zárodečních buněk, mužské a ženské, což není poznatek současného vědeckého poznání, to věděli přírodovědci již v 18. století. Nejsou zatím metody, které by umožnily stanovit v prostředí in vivo samotný fakt početí a tím i dobu početí. Stanovit lze po určité době zahnízdění oplozeného vejce, nidaci. Další osud takového vejce je ovlivněn faktory vnitřními i zevními, zejména stavem děložní sliznice. Pro praxi je rozhodující zjištění známek života, v daném případě srdeční činnosti.

V pojetí autorů předlohy je jedna vítězná cesta od početí do porodu zdravého dítěte, ale ne každé oplozené vejce se dále zdárně vyvíjí, jsou abortivní, slepá vejce, moly, vyvíjející embryo může být vadně založené. V případě asistované reprodukce s fertilizací in vitro by vznikaly další problémy. Oplozená vejce lze skladovat, ne každé se hodí k použití.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP