(11.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Věřím, že po této kontrole - vidím, že je vše v pořádku, čili opakuji, že návrh byl přijat. Lhůtu jsme zkrátili o 55 dnů na 5 dnů a připravili jsme dvěma výborům příjemné večery nebo rána. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro obranu a bezpečnost a hospodářskému výboru a lhůta byla zkrácena na pět dnů. Děkuji panu ministru Milanu Urbanovi, panu zpravodaji Pavlu Hönigovi a končím bod číslo 47.

 

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze, a to bodem 83, kterým je

 

83.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb.,
o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 434/ - třetí čtení

 

Dostali jsme se tak k předpokládaným zemědělským zákonům, jsme ve třetích čteních a prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan ministr zemědělství Jaroslav Palas a zpravodaj zemědělského výboru pro tento zákon pan poslanec Robert Kopecký. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 434/2.

Požádám sněmovnu o klid a otevírám obecnou rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku - do obecné rozpravy ve třetím čtení. Ani z místa nevidím žádnou přihlášku. Když se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli pan ministr má zájem o závěrečné slovo. (Ne.) Pan zpravodaj? Také nemá zájem o závěrečné slovo.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil stanovisko své a pan ministr taky své.

 

Poslanec Robert Kopecký: Já navrhuji hlasování. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru jako celku a potom bychom měli hlasovat o zákonu jako celku. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo výhradu proti návrhu zpravodaje? Není tomu tak, ale přesto dám hlasovat o schválení této procedury.

 

V hlasování pořadové číslo 60, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro přijetí navržené procedury hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 154 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu výboru zemědělského obsaženém v tisku 434/2. Ptám se na stanovisko pana ministra. Souhlas. Pan zpravodaj? Prosím kolegu Janečka, aby nerušil zpravodaje při jednání! A pan zpravodaj mi sdělí stanovisko. (Souhlasím.) Oba dva souhlasné stanovisko.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 61 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 155 pro 142, proti nikdo.

 

Nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 62 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 157 pro 148, proti jeden. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 434, ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Se zákonem byl vysloven souhlas.

 

Děkuji a končím bod č. 83.

 

Pan ministr zůstává a budeme pokračovat bodem č. 84. Tento bod je

 

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 435/ - třetí čtení

 

Jsme ve třetím čtení a vedle pana ministra zemědělství Jaroslava Palase zaujme místo zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Petr Zgarba. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 435/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku pana poslance Miloslava Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo do rozpravy ve třetím čtení.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, příliš dlouho vás nezdržím, ale ve středu jsem zde měl poměrně razantní vystoupení proti některým ustanovením zákona o rostlinolékařské péči a tady je bohužel stejný problém.

V odst. 4 v § 6 - já si dovolím požádat o pozornost všechny ekonomy a rozpočtáře z vládních lavic a ocituji vám navržený paragraf: Výdaje vynaložené ústavem - a zde podotknu, že jde o Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, tedy o rozpočtovou organizaci - v souvislosti s prováděním odborných a zkušebních úkonů lze kompenzovat náhradami nákladů na odborné a zkušební úkony podle odst. 2 hrazenými žadatelem podle zvláštních zákonů. Tyto náhrady nákladů přijaté ústavem nejsou příjmy rozpočtu podle zvláštního právního předpisu, jde o mimorozpočtové zdroje, s nimiž ústav hospodaří jako s příjmy získanými hospodářskou činností. Tyto prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu, slouží pro zajištění činnosti ústavu a jejich zůstatky se převádějí do následujícího kalendářního roku.

Dámy a pánové, takovéto opatření automaticky povede k lavinovitému narůstání činnosti tohoto úřadu a jeho byrokracie, odporuje našemu právnímu řádu, především zákonu o rozpočtových pravidlech, odporuje vlastnímu statutu ústavu jako takového a odporuje směrnicím Evropské unie. Pokud by tento pozměňovací návrh prošel, tak ODS by musela hlasovat proti celému zákonu, který jinak je poměrně hodně potřebný. Proto vás žádám, abyste se nad tímto odstavcem zamysleli a pomohli jej vyřadit z pozměňovacího návrhu schváleného zemědělským výborem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kučerovi. Jsem tolerance sama, a tedy připomínám, že podle § 95 odst. 2 jednacího řádu ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popř. podat návrh na opakování druhého čtení.

Takže já jsem v odůvodnění - čekal jsem, co řekne pan poslanec Kučera - odůvodnil v podstatě jen to, že nechceme pozměňovací návrh. Ale podotýkám, že bych nemohl příště připustit takovou rozpravu dál.

Faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP