(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

To je způsob, jak se dostat bez hlasování z této situace. Budeme pokračovat. Takže panu ministrovi vyhovíme, na tom snad shoda je.

 

Nyní bychom pokračovali dalším bodem. Je to

 

88.
Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
/sněmovní tisk 498/ - třetí čtení

 

U stolku je pan ministr Palas i zpravodaj zemědělského výboru Ladislav Skopal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 498/2.

Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, za prvé bych chtěl načíst jednu legislativně technickou úpravu. Ona to není ani legislativně technická úprava, jako spíše oprava chybného přepisu mého pozměňovacího návrhu. V bodě 2B jsem načetl a předal zpravodaji písemně, že se vkládá slovo "oblasti a", a to "a" z toho vypadlo. Takže bych prosil, aby to písmeno a slovo "a" bylo zařazeno.

Dále bych chtěl obecněji říci ještě něco k mým pozměňovacím návrhům. Mé pozměňovací návrhy, jak vyplývá z materiálu Ministerstva zemědělství, budou odmítnuty jako celek. Musím říci, že tímto ministerstvo zcela - je rozprava, já prosím, aby mě pan ministr nevyrušoval, protože je rozprava ve třetím čtení, lze (?) podávat jenom pozměňovací návrhy. Takže chtěl bych říci jednu věc. Ministerstvo zcela rezignovalo na to, o čem má zákon pojednávat, to je ochrana spotřebitele. Tento zákon zavádí nové pojmy, které jsou v evropském kontextu klamavé, protože označují zcela jiné kategorie vína jako něco, co je v Evropě zvykem. Je to takzvané VOC, víno originální certifikace. Je to dále takzvané zemské víno, které je v německy mluvících zemích jako špičkové víno, u nás je to obyčejné stolní víno. Takže je to klamavé označení. Totéž je se soutěžemi, kde nejsou žádná pravidla a bude záležet na ministerstvu, komu udělí.

Kdyby byla ještě rozprava ve druhém čtení, navrhl bych změnu názvu zákona - zákon na oklamání spotřebitele a podporu prodeje nekvalitního vína.

Nejkrásnější na celé věci je to, že argument zastánců tohoto zákona je takový, že vinaři to tak chtějí. Pak se ptám, proč zasedá Poslanecká sněmovna. Bylo by lépe vždycky jednotlivý zákon nechat napsat zájmovou lobbistickou skupinou a my bychom tady nemuseli ztrácet čas. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Já jenom velice stručně. Pana poslance Plevu osobně pozvu na vysokou školu zemědělskou do vinařského oboru, kde mu vysvětlí, jak to ve skutečnosti ve světě funguje. Děkuji. (Veselost.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl pan poslanec Skopal. Ptám se, kdo další vystoupí ve obecné rozpravě ve třetím čtení. Pokud se nikdo do rozpravy v této chvíli nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, jestli má zájem vystoupit. Ne. V tom případě dávám slovo zpravodaji, který by nás měl informovat o tom, jak budeme postupovat při hlasování a jaké návrhy nás čekají. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Navrhuji následující postup při hlasování. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru pod bodem A, poté bychom hlasovali o mých pozměňovacích návrzích, a to tímto způsobem -nejdříve o návrhu jako celku B1, B2, B3 a B7 dohromady, pak o návrhu B4, pak dohromady o návrhu B5 a B6. Pak o návrzích pana poslance Plevy C1, poté bychom hlasovali o legislativně technické úpravě k návrhu poslance Plevy C2, tak abychom to uvedli na správnou míru. Poté bychom hlasovali o návrhu C2, poté o návrhu C3, dále C4 a C5.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se ptám, jestli jsou k tomuto návrhu procedury připomínky nebo námitky, jestli je jiný návrh. Pokud ne, tak bych nechal o tom návrhu, tak jak tady byl přednesem panem poslancem Skopalem, hlasovat. Nejdříve budeme hlasovat o proceduře, tak jak jste ji navrhl, protože je to přece jenom několik kroků. Tak jak bylo navrženo panem poslancem Skopalem, budeme hlasovat o návrhu procedury.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, postupovat takto, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 102. Z přítomných 150 poslanců pro hlasovalo 140, proti jediný. Návrh byl přijat.

 

Budeme postupovat tak, jak jste nám navrhl. Můžeme začít prvním návrhem, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: První návrh je hlasování o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru pod bodem A.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko pana ministra? (Souhlasí.) Zpravodaje? Zpravodaj souhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 103, z přítomných 152 pro hlasovalo 148, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále budeme hlasovat dohromady o bodu B1, B2, B3 a B7.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko ministra. (Souhlasí.) Pan zpravodaj. (Souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 104, přítomných 153 poslanců pro hlasovalo 147, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále budeme hlasovat o návrhu B4.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr. (Nesouhlasí.) Zpravodaj. (Souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 105, z přítomných 155 pro hlasovalo 86, proti hlasovalo 40. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh k hlasování. (Hlas: Nesouhlasím.) Pardon, teď nejde o to, nesouhlasit, teď jde o to, jaký návrh bude hlasován. (Veselost.)

 

Poslanec Ladislav Skopal: Jedná se o hlasování o bodu B5 a B6.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě probíhá kontrola hlasování, takže prosím chvilku strpení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP