Stenografický zápis 10. schůze, 5. března 2003


(Schůze zahájena v 9:05 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Pavel Hojda


123. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Pavel Hojda


125. Návrh na volbu zástupce finančního arbitra

Poslanec Pavel Hojda


127. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky128. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Místopředseda PSP Ivan Langer


133. Informace vlády o přijatých opatřeních k zajištění stability v resortu zemědělství /sněmovní tisk 223/

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jiří Papež
Poslanec David Šeich
Poslanec František Beneš
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Ludmila Brynychová
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik


119. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb. /sněmovní tisk 133/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Miloš Melčák
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


35. Návrh poslanců Radima Turka, Milana Ekerta a Mariana Bielesze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení

Poslanec Radim Turek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Radim Turek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Pavel Hojda


123. Návrh na volbu člena Rady České televize

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání bylo přerušeno v 11.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda


123. Návrh na volbu člena Rady České televize

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


91. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného článkem 8(4) Protokolu 2 k Evropské dohodě, podepsaný dne 9. října 2002 v Bruselu /sněmovní tisk 147/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Helena Mallotová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Hynek Fajmon


92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992 /sněmovní tisk 163/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec David Šeich
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec David Šeich
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Zahradil
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Hynek Fajmon


93. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Chorvatské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná v Zábřehu dne 5. prosince 2002 /sněmovní tisk 185/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jaromír Kohlíček


94. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 2. dubna 2002 v Managui /sněmovní tisk 175/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Svatomír Recman


95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. dubna 2002 v Sarajevu /sněmovní tisk 176/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Svatomír Recman


96. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999 /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Kateřina Konečná


97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 1995 /sněmovní tisk 198/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec David Šeich
Poslanec Karel Vymětal


116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Karel Šplíchal


117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 123/ - třetí čtení

Poslanec Vilém Holáň


150. Návrh poslanců Jana Grůzy, Ladislava Skopala, Veroniky Nedvědové, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - třetí čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Urban


120. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro změnu Ústavy České republiky

Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Karel Kühnl
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Urban


147. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb., a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Milan Urban
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo 17.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP