(16.10 hodin)
(pokračuje Páralová)

Procedura obsažená v dodatkovém protokolu o kolektivních stížnostech však tato procesní oprávnění výrazně oklešťuje. Naše vláda nebude mít možnost se k takové stížnosti vůbec vyjádřit.

Domnívám se proto, že by Poslanecká sněmovna neměla vyslovit souhlas s přijetím předkládaného usnesení, alespoň ne v současné době. Proto dávám návrh na zamítnutí tisku číslo 198 a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Páralové. Nyní má slovo pan zpravodaj a po něm přihlášený pan poslanec David Šeich.

 

Poslanec Vilém Holáň: Jenom pro pořádek a zcela neutrálně k příspěvku chci říci, že států, které ratifikovaly tento protokol, bylo devět a států, které podepsaly s výhradou ratifikace, bylo šest. Jsou to vesměs státy kandidátské nebo existující členské státy Evropské unie až na dva, jimiž jsou Norsko a Chorvatsko.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme za toto upřesnění a nyní prosím pana poslance Davida Šeicha, aby se ujal slova v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce zmínil několik mezinárodněprávních aspektů k dokumentu, který je tu projednáván.

Myslím, že v návrhu, který je nám předkládán vládou, návrhu na vyslovení souhlasu s dodatkovým protokolem k Evropské sociální chartě, se vyskytuje zcela nestandardní princip, který umožňuje podávat organizacím kolektivního vyjednávání stížnosti a zprávy o neplnění závazků vyplývajících z Evropské sociální charty přímo bez zprostředkující mediační role České republiky. Myslím si, že to je princip, který je v mezinárodních smlouvách zcela nestandardní. Naprostá většina mezinárodněprávních dokumentů počítá s tím, že smluvní státy, které jsou příslušnými smlouvami vázány, podávají samy zprávy o plnění svých závazků. Takovýchto smluv je naprostá většina. Velmi omezené množství mezinárodněprávních závazků dává možnost i jednotlivcům přímo se u orgánů mezinárodní kontroly dovolávat svých práv z plnění nějakého mezinárodního právního dokumentu, ale je velmi ojedinělé a téměř exotické a výjimečné, aby nějaký dokument obsahoval možnost organizaci kolektivního vyjednávání přímo se dovolávat takovýchto mezinárodních organizací, a rozhodně tento princip není standardní a systémový.

Domnívám se také, že tímto principem je porušen princip rovnosti a je to opatření na hranici ústavnosti, kdy rozhodně není možné vyjmout nějaké jednotlivce z obecného principu rovnosti, a není tady důvod, proč by takovouto možnost neměly mít třeba neziskové nevládní organizace, jiné než neziskové nevládní organizace, které se zabývají kolektivním vyjednáváním. Proč nějaká skupina kolektivně organizovaných zaměstnanců je vyjmuta z obecného systému a z obecného principu možnosti podávat takovéto stížnosti např. obecně neziskovými nebo nevládními organizacemi. Já si myslím, že to je princip naprosto nesystematický a nesystémový a že jde po návrzích zákona a la převod pozemků na odborové organizace, že jde o další výsledek odborářského lobby a je to naprosto nesystémový návrh, kterým jednoznačně si vláda plete bič na sebe, ale bohužel nejen na sebe, ale na celou Českou republiku. Tento dodatkový protokol rozhodně není součástí acquis communautaire, není vyžadován Evropskou unií a jeho přijetí v podobě individuálního naplňování v podobě podávání stížností kolektivními organizacemi povede k tomu, že bude předmětem další kritiky Evropské unie k poměrům v sociální oblasti v České republice, bude předmětem hodnotících dokumentů Komise, bude předmětem dalšího biče na Českou republiku v podobě určitě nějakého screeningu o plnění a přijímání acquis communautaire v průběhu po vstupu České republiky do Evropské unie. Myslím si, že hodnocení odborářské lobby je naprosto výstižné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Karel Vymětal, kterému dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, myslím, že i v této Poslanecké sněmovně mohu říci, že tato polovina sněmovny má pocit, že zaměstnanci jsou příliš preferovaní a zaměstnavatelé málo, a myslím si, že druhá polovina sněmovny má pocit přesně opačný, že zaměstnavatelé jsou příliš preferováni a zaměstnanci málo. Boj tohoto střetu vytváří sociální smír a o tom je, si myslím, předložený návrh dodatkového protokolu.

Nevím jak vy, ale myslím si, že nás bude víc, kteří budou mít pocit, že bychom se neměli chovat tak, že budeme čekat, až velcí bratři přistoupí k tomuto dodatkovému protokolu, a až tam úplně všichni přistoupí, tak bychom mohli snad i my přistoupit jako Česká republika. Já si myslím, že jsme docela suverénním státem a že bychom pro sociální smír také měli něco udělat. Chápu, že na mezinárodním poli je dost komplikovaný procesní způsob uplatňování svých práv a svých potřeb, nicméně si myslím, že Česká republika bude bez problémů plnit své závazky z Evropské sociální charty, takže vlastně stížnosti nebudou vůbec žádné. Přesto si myslím, že možnost by tady měla být, kdyby náhodou vláda či zaměstnavatelé nechtěli nebo nehodlali plnit některé své povinnosti a závazky, že bychom měli tento dodatkový protokol přijmout, aby možnost tady byla.

Vzhledem k tomu, že jde o vytváření prostoru k sociálnímu smíru, tak se domnívám, že by bylo správné, aby tento návrh projednal také výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Táži se, jestli ještě někdo před hlasováním o zamítnutí tohoto návrhu se chce přihlásit do obecné rozpravy. Nevidím takovou přihlášku, proto za malou chvíli, která umožní, aby se do jednacího sálu dostavili naši kolegové, nechám hlasovat o návrhu, který podala paní poslankyně Alena Páralová, to je o návrhu na zamítnutí tohoto dodatkového protokolu. Ještě než všichni dorazíte, tak vám oznámím, že pak bude následovat šest třetích čtení, abyste s tím mohli počítat.

Domnívám se, že už budeme moci zahájit hlasování. Dostala jsem avízo na odhlášení, což činím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali vašimi kartami.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 373 a ptám se, kdo je pro předložený návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 373 z přítomných 150 pro 42, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednání zahraničnímu výboru. Padl zde návrh od pana poslance Karla Vymětala na přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Nejprve hlasujeme o přikázání výboru zahraničnímu. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 374 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 374 z přítomných 151 pro 131, proti 3. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP