(14.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu bodem číslo

 

92.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992
/sněmovní tisk 163/ - prvé čtení

 

Prosím, aby předložený návrh uvedl pan ministr průmyslu a obchodu Jiří Rusnok. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok: Děkuji vám. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně čl. 38 Smlouvy o vytvoření celní unie má umožnit ukončit platnost této smlouvy v případě, že se alespoň jedna ze smluvních stran stane členským státem Evropské unie. Stávající výpovědní lhůta v délce 12 měsíců neumožňuje ukončení platnosti smlouvy ke dni vstupu jedné nebo obou zemí do EU. Důvodem změny čl. 38 jsou tedy závazky, které plynou z předpokládaného budoucího členství jedné či obou smluvních stran v Evropské unii.

Návrh na sjednání této smlouvy byl vypracován na základě doporučení Rady celní unie, která se tím zabývala již v letech 2000 - 2001. Konečný text dokumentu byl pak oběma stranami na expertní úrovni odsouhlasen na konci září minulého roku. Vláda České republiky projednala tento návrh 25. listopadu minulého roku a vyslovila s ním souhlas. Poté dne 30. listopadu podepsali uvedenou smlouvu předsedové vlád obou zemí, pánové Vladimír Špidla a Mikuláš Dzurinda.

Po vstupu v platnost uvedené smlouvy bude vznik členství jedné nebo obou smluvních stran v Evropské unii důvodem k ukončení její platnosti a nebude nutno dodržet stávající dvanáctiměsíční výpovědní lhůtu. Oznámení o skutečnosti, že jedna ze smluvních stran se stává členem EU, již nebude podléhat odsouhlasení vládami smluvních stran.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás při této příležitosti stručně informoval o tom, že i nadále zůstane Slovenská republika jedním z našich největších obchodních partnerů, konkrétně třetím největším obchodním partnerem, a chtěl bych ocenit existenci celní unie od vzniku obou samostatných států, která vedla k tomu, že ono bolestné dělení obou zemí bývalé federace nezpůsobilo, alespoň v oblasti obchodu a průmyslu, tak dramatické změny a dopady, které by jinak způsobit mohlo. Od počátku existence celní unie bylo vytvořeno kladné obchodní saldo ve prospěch České republiky ve výši téměř 156 mld. Kč a vztahy obou zemí zaznamenaly další rozvoj i v této oblasti.

Děkuji vám tedy za pozornost a žádám vás o propuštění této smlouvy do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Rusnokovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec David Šeich. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce přednesl zpravodajskou zprávu k tisku 163, což je vládní návrh o vyslovení souhlasu se Smlouvou mezi ČR a SR o změně čl. 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsanou v Praze dne 29. října 1992.

Filozofie tohoto návrhu změny čl. 38 celní dohody spočívá v tom, že současný režim nereaguje na skutečnost, že některá ze zemí může v krátké době vstoupit, buď ve stejný okamžik pravděpodobně, nebo v rozdílný okamžik, do Evropské unie, a čl. 38 v tomto směru svou dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou neumožňuje dostatečnou flexibilitu vypovězení této smlouvy. Filozofie celého návrhu je, tak jak řekl pan ministr, zachovat nadstandardní vztahy se Slovenskou republikou, ale samozřejmě ve chvíli, kdy Česká republika nebo Slovenská republika nebo obě tyto země vstoupí do EU, je třeba bilaterální režim řešený touto smlouvou nahradit režimem unijním, standardním pro všechny ostatní členské země EU. Tato smlouva umožňuje flexibilní reakci v případě vstupu jednoho nebo obou států do Evropské unie.

Doporučuji tento tisk propustit do druhého čtení a přikázat jej zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a prosím, aby se ujal své zpravodajské role u stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili pan poslanec Josef Šenfeld a pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, Česká republika je součástí mnoha vícestranných smluv. Jednou, která má výrazný univerzální charakter, je Všeobecná dohoda o clech a obchodu GATT z roku 1994. V této dohodě v odst. 4 čl. XXIV je konstatováno, cituji: "Smluvní strany uznaly, že je žádoucí těsnější integrace hospodářství na základě dobrovolných ujednání mezi státy, a stanovily, že ustanovení dohody GATT nebrání utvoření celní unie nebo oblastí volného obchodu nebo sjednání prozatímní dohody k tomuto cíli." Konec citace.

Tento uvedený článek zároveň znamená, že asociační dohoda České republiky s Evropskou unií ani případný vstup České republiky do EU nemůže být překážkou tomu, aby na základě zájmů se vytvářely celní unie nebo oblasti volného obchodu. Vzhledem k tomu, že dohoda GATT je univerzálnější, nepovažujeme za správné a pravdivé, že změna čl. 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi ČR a SR, podepsané v Praze dne 29. října 1992, je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Myslím, že není.

Z uvedeného důvodu navrhuji zamítnutí uvedeného návrhu v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Šenfeldovi a prosím pana kolegu Zahradila, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Myslím, že tady skutečně byl otevřen docela zajímavý právní problém a bylo by asi dobré, aby na něj pan ministr průmyslu a obchodu podal odpověď, a to je vlastně vztah mezi dvěma mezinárodními smluvními závazky České republiky a případná interakce mezi těmito smluvními závazky v tom smyslu, který je nadřízen nebo podřízen kterému.

V každém případě bych se přimlouval, aby toto bylo zcela vyjasněno, a stejně tak bych se přimlouval vaším prostřednictvím, pane předsedající, položit panu ministrovi několik upřesňujících otázek.

Jde především o to - protože mi to z jeho úvodu nebylo zcela jasné - zda tato smluvní úprava, která je navrhována, skutečně znamená, že celní unie mezi ČR a SR přestane existovat až k datu našeho vstupu do Evropské unie, to znamená k tomu předpokládanému 1. květnu 2004 a nikoli dříve.

Za druhé, aby bylo možné si zcela vyjasnit, jestli je opravdu nutné tuto smluvní úpravu přijímat a jestli náhodou není zánik celní unie v podstatě automatickým následkem našeho vstupu do EU, protože pak je zcela zřetelné, aspoň jak se domnívám bez nějakého hlubšího studia právních souvislostí, že se staneme součástí jednotného ekonomického prostoru, ve kterém platí jednotná obchodní politika, tedy jednotná celní pravidla, a budeme muset tuto věc respektovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP