(14.40 hodin)
(pokračuje Zahradil)

Já se tedy táži, zda je skutečně nutno ještě přistupovat k nějaké speciální smluvní úpravě v tomto smyslu.

Třetí otázka, kterou bych si velmi rád ujasnil, ale je to spíš otázka pro zajímavost nebo pro další studium případných dopadů vstupu České republiky do Evropské unie - zda naše začlenění do jednotného ekonomického prostoru Evropské unie bude oproti současnému stavu, kdy máme celní unii se Slovenskem, znamenat spíš liberalizaci našeho vzájemného obchodu se Slovenskem, anebo zda to bude znamenat spíš znesnadnění nebo nějaké zpřísnění některých podmínek pro některé komodity v našem vzájemném obchodě se Slovenskem, tedy jinými slovy zcela zjednodušeně, jestli pro naši vzájemnou obchodní bilanci se Slovenskem je vstup do Evropské unie a začlenění do jednotného ekonomického prostoru Evropské unie spíše výhodou, anebo spíš nevýhodou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Zahradilovi. Slovo má pan poslanec Jaromír Kohlíček. Další přihlášku nevidím do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení páni ministři, vážení kolegové, milé kolegyně, domnívám se, že zpravodaj nás neinformoval zcela přesně, když říkal, že takovéto dohody nejsou možné. Já bych ho chtěl upozornit, že existuje smluvní dohoda stran Beneluxu, že existuje zvláštní dohoda severských zemí, skandinávských zemí, která jde dokonce napříč mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a členy Evropské unie, a tudíž jeho informace opravdu nebyla zcela přesná.

Chtěl bych se při této příležitosti zeptat pana ministra: proč by nemohla naše česko-slovenská celní unie, protože jsou zde tyto dva příklady, jeden uvnitř unie, jeden vně unie, proč by nemohla dále platit? Jestli nás něco opravdu nutí kromě toho, že několik politiků má snahu být papežštější než papež. Nemyslím tím samozřejmě kolegu Papeže.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Kohlíčkovi. O slovo se přihlásil pan zpravodaj David Šeich.

 

Poslanec David Šeich: Pane ministře, jsou tady otázky relevantní položené kolegou Zahradilem, které jsou zajímavé, zejména o míře liberalizace nebo deliberalizace vztahů po vstupu.

K vystoupení pana kolegy Kohlíčka bych chtěl říci, že jsem neříkal, že takové dohody nejsou možné. Říkal jsem pouze, že vstupem bude nahrazen současný stav, který je definován celní dohodou, unijním režimem, jaký je standardní. Neříkal jsem nic o tom, že není nadstandardní režim možný, a určitě si myslím, že zachování nadstandardních vztahů se Slovenskem je možné, a je možná na další úvaha o tom, jaký další případný nadstandardní smluvní vztah by mohl mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, případně mezi zeměmi "V čtyřky" mohl v budoucnu existovat. Určitě o tom debata může být. Debata může být o tom, jestli třeba zachovat něco jako malý sekretariát celní unie, který by usnadňoval obchodní výměnu, a nebyl definitivně zrušen stávající sekretariát. To jsou všechno relevantní úvahy, o kterých se dá bavit, a jsou to zajímavé okruhy otázek a diskuse o tom, jestli tuto smlouvu zrušit nebo ne. Možná pan ministr by nám k otázce liberalizace či deliberalizace vztahů mohl něco říci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. O slovo se přihlásil předkladatel pan ministr průmyslu a obchodu Jiří Rusnok. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok: Děkuji vám. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, bezesporu je to zajímavé téma k debatě, téma, které se v těchto měsících a následujících měsících stane tématem běžného života, protože Česká republika bude nucena pozměnit, v některém případě i vypovědět celou řadu dalších smluv, zejména obchodního charakteru, které má dnes uzavřeny se zeměmi, které nejsou v tuto chvíli členy Evropské unie, resp. některé z nich ani nebudou po našem vstupu členy Evropské unie.

Chtěl bych zdůraznit, že smyslem tohoto návrhu je přizpůsobit stávající Smlouvu o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou té skutečnosti, že pravděpodobně během dvanácti, třinácti, čtrnácti měsíců se jedna nebo obě z těchto zemí stanou členy Evropské unie. Je pravda, že z hlediska obchodního režimu vlastně nedojde k žádné zásadní změně, pokud jde o tento bilaterální vztah před a po vstupu. Protože my jsme v tomto ohledu jakýmsi způsobem předběhli náš integrační proces, naše integrační začlenění do Evropské unie a do Evropského hospodářského prostoru, protože jsme z důvodů historických a ekonomických zde vytvořili celní unii se Slovenskou republikou.

Nicméně podstatné je podle mého názoru to, na co se ptal poslanec Zahradil. Dojde ke zvýšení volnosti pohybu zboží a služeb mezi oběma zeměmi, čili bude liberalizace dále rozšířena, či naopak? Já chci konstatovat, že v tomto směru podle mého názoru bude liberalizace, i když téměř nepatrně, ale přece jen ještě dále rozšířena. Stávající unie celní česko-slovenská představuje tu formu celních unií, která v podstatě zahrnuje hlavní vyměňované komodity průmyslového, ale i zemědělského charakteru částečně a v podstatě poskytuje prostor k určitým ochranářským nebo jiným opatřením, která ve svém důsledku spíše omezují pohyb zboží mezi oběma ekonomikami. Toho jsme byli nakonec svědky v minulosti, kdy tady byla celní unie česko-slovenská, ale v řadě citlivých položek, zejména z agrárního sektoru, ale i z jiných sektorů, dočasně byla přijímána různá ochranářská opatření pod tlakem situace domácích výrobců v obou zemích. Není to tak dávno, taková opatření se objevovala i na mém stole ještě donedávna, ale před koncem minulého roku jsme se při jednání Rady celní unie se svým partnerem na Slovensku dohodli, že zrušíme všechna opatření, resp. nebudeme obnovovat žádná, která byla teoreticky na stole počínaje 1. lednem tohoto roku, tak abychom připravili naše hospodářské subjekty na to, že po vstupu do Evropské unie tento prostor ztratí, tento prostor pro ochranářská opatření, který tady doposud existoval.

Podle mého názoru, zatím v tuto chvíli pracovního názoru, bez nějaké dokumentace, vstupem obou zemí do jednotného hospodářského prostoru, převzetím společné obchodní politiky Evropské unie dojde naopak ještě k určitému posílení liberalizace ve vzájemném obchodě. Proto se také domnívám, že je rozumné udělat zpřesnění stávající česko-slovenské celní unie v tomto jednom článku. My nerušíme celní unii touto změnou smlouvy. My pouze říkáme, že bude možné zrušit tuto celní unii, pokud jedna ze stran nebo obě strany se stanou členy Evropské unie. Vytváříme vlastně prostor pro exekutivy obou států v daném momentě takto učinit, pokud tomu žádné jiné důvody nebudou bránit. Já si myslím, že tomu nebudou bránit, že praktický život ukáže, že je rozumné přejít na onu vyšší formu spolupráce a zarámování obchodně politických vztahů, kterou představují společná pravidla Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP