(15.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahajuji projednávání bodu

 

94.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 2. dubna 2002 v Managui
/sněmovní tisk 175/ - prvé čtení

 

Návrh uvede z pověření vlády pan ministr financí Bohuslav Sobotka, kterého prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, dohoda s Nikaraguou plně vychází z českého vzorového návrhu, který byl schválen zde často citovaným usnesením vlády č. 303 ze dne 7. dubna 1999. Předkládaná dohoda s Nikaraguou tudíž obsahuje všechny závazky a záruky, které jsou standardně poskytovány investorům a jejich investicím - bilaterální dohoda o ochraně a podpoře investic.

Dohoda byla sjednána v národních jazycích a angličtině s tím, že v případě rozporu ve výkladu dohody je rozhodující anglické znění. Platnost dohody byla stanovena na dobu deseti let s možností jejího neomezeného prodloužení do doby, dokud jedna ze stran nevyužije svého práva ukončit platnost dohody.

Záruky zakotvené v této dohodě se vztahují na všechny budoucí investice uskutečněné investory obou smluvních stran a také na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu dohody v platnost. Dohoda se nebude vztahovat na nároky vzniklé z událostí, které se staly před jejím vstupem v platnost, nebo na nároky, které byly vyřešeny před jejím vstupem v platnost. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně s Nikaraguou zabezpečí investorům obou smluvních států nejvýhodnější zacházení, které je poskytováno investorům a investicím na území druhého smluvního státu.

Uzavření této dohody zcela jistě přispěje ke zvýšenému zájmu českých investorů o umisťování svých investic na území této země, jejíž hospodářství v důsledku relativně nedávno skončené občanské války a hurikánu Mitch vyžaduje rozsáhlé investice do všech oblastí nikaragujské ekonomiky.

Dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu o souhlas s tímto návrhem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Šulák. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Šulák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, všechno podstatné tady řekl už pan ministr financí. Jenom bych k tomu dodal, že návrh dohody obsahuje závazek umožnit na svém území investice investorů druhého státu, dále pak princip národního zacházení a doložku nejvyšších výhod, dále záruku proti vyvlastnění, záruku volného převodu plateb souvisejících s investicí do zahraničí a způsob řešení sporů.

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Nikaraguou a Českou republikou má z hlediska právního řádu ČR charakter prezidentské smlouvy. Dohoda nevyžaduje změnu právního řádu ČR a nedotýká se závazků obsažených v jiných mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána, a je v souladu s právem Evropského společenství a zahraničněpolitickými závazky a zájmy České republiky. Dohoda nemá a nebude mít bezprostřední dopad na státní rozpočet.

Organizační výbor na své 16. schůzi dne 30. ledna 2003 tuto věc projednal a navrhuje podle § 46 odst. 4 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecké sněmovně přikázání zahraničnímu výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ani nikoho nevidím, že by se do rozpravy hlásil, a proto obecnou rozpravu končím.

Nepředpokládám, že by pan předkladatel nebo zpravodaj měli zájem o závěrečné slovo. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Jak bylo konstatováno, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

Hlásí se pan kolega Svatomír Recman. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vzhledem k tomu, že dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic předkládá do vlády a je určitým gestorem Ministerstvo financí, chtěl bych požádat, aby tento tisk byl přikázán rovněž rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Recmanovi. Má ještě někdo zájem rozšířit přikázání? Nemá, přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 368 a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 368 z přítomných 119 bylo pro 94, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 369 o návrhu přikázat tento tisk rozpočtovému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 369 z přítomných 123 poslanců bylo pro 64, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodajovi a konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a rozpočtovému výboru. Končím projednávání bodu 94.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

95.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře
a ochraně investic, podepsaná dne 17. dubna 2002 v Sarajevu
/sněmovní tisk 176/ - prvé čtení

 

Předložený návrh, stejně jako u předchozího tisku, uvede ministr financí Bohuslav Sobotka, kterého prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, tato dohoda v zásadě splňuje parametry, o kterých jsem hovořil v předcházejícím bodu. Chtěl bych pouze doplnit, že dohoda byla sjednána v českém, bosenském, chorvatském, srbském a anglickém jazyce. V případě rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.

Dohoda o podpoře a ochraně investic s Bosnou a Hercegovinou vytváří stabilní právní rámec pro uskutečňování investičních aktivit fyzických a právnických osob na území druhé smluvní strany, zajišťuje bezpečné investiční prostředí v obou smluvních státech a snižuje riziko investičních ztrát na minimum.

Rovněž u této standardní smlouvy si dovoluji požádat o propuštění do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře. A nyní opět žádám pana zpravodaje Petra Šuláka, aby se ujal své zpravodajské zprávy jako zpravodaj pro prvé čtení.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, stejně jako u předchozí dohody bylo vše podstatné řečeno panem ministrem financí.

Znovu bych jenom dodal, že předkládaná dohoda zaručuje zahraničním investorům poskytnutí řádného a spravedlivého zacházení při uskutečňování investic na území druhého smluvního státu a zajištění ochrany a bezpečnosti investic, dále pak připuštění investic na území druhého smluvního státu, nediskriminační zacházení s investicemi, dále pak záruku proti vyvlastnění majetku, záruku volného převodu finančních prostředků souvisejících s investicemi ve volně směnitelné měně do hostitelské země a zpět, způsob řešení případných sporů z investic mezi investorem a hostitelskou zemí.

Dohoda se uzavírá na dobu deseti let a její platnost se automaticky prodlužuje do doby, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví.

Dohoda s Bosnou a Hercegovinou patří jako hospodářská smlouva mezi smlouvy všeobecné povahy do kategorie smluv prezidentských. Dohoda po projednání ve vládě ČR je předkládána podle článku 49 ústavy k vyslovení souhlasu Parlamentem ČR a dále podle článku 63 ústavy bude předložena prezidentu republiky k ratifikaci.

Dohoda nevyžaduje změnu v právním řádu České republiky, nedotýká se závazků obsažených v jiných mezinárodních smlouvách, kterými je Česká republika vázána, a je v souladu s právem Evropských společenství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP