(15.40 hodin)
(pokračuje Šulák)

Uzavření a provádění dohody nebude mít bezprostřední dopad na státní rozpočet. Stejně jako předchozí smlouva byla tato záležitost projednána na 16. schůzi organizačního výboru 30. ledna s doporučením a s návrhem, aby podle § 46 odst. 4 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, v Poslanecké sněmovně byla přikázána k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ani žádnou přihlášku z místa nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Jak konstatoval zpravodaj, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Ano. Kolega Recman. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Já bych u tohoto tisku, který se váže rovněž k podpoře ochrany investic, chtěl požádat o přikázání rozpočtovému výboru a požádat kolegyně a kolegy o podporu tohoto mého návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

V hlasování číslo 370 se zeptám, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 370 z přítomných 128 pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 371 o přikázání rozpočtovému výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 371 z přítomných 130 pro 61, proti 27. Návrh nebyl přijat.

 

Děkuji panu ministru financí Bohuslavu Sobotkovi a zpravodaji Petru Šulákovi a konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím také bod 95.

 

A zahajuji bod číslo 96. Bod číslo 96 je

 

96.
Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání
mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra,
podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999
/sněmovní tisk 177/ - prvé čtení

 

Návrh z pověření vlády uvede pan ministr zemědělství Jaroslav Palas, kterého prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra je vyjádřením snahy o rozšíření vědeckotechnické spolupráce v zemědělském výzkumu a také o prohloubení dlouhodobě dobrých vztahů mezi Českou republikou a Peruánskou republikou, jejíž hlavní město Lima je sídlem této organizace a jejíž představitel v České republice, velvyslanec Peruánské republiky pan Raúl Patiňo Alvistur, přístup k uvedené smlouvě České republice nabídl.

Tato organizace je mezinárodní organizace, která má výhradně vědecké cíle. Byla založena v roce 1967 a pracuje v ní více než 70 vědců z 25 zemí. Tato organizace je financována 36 sponzory, mezi nimiž je na prvém místě Světová banka a dále např. členové Poradní skupiny mezinárodního vědeckého výzkumu, Program OSN pro rozvoj, FAO a Program OSN pro životní prostředí. Cílem této organizace je přispívat vědeckým výzkumem ke zvyšování světové produkce potravin a vytváření udržitelných zemědělských systémů k zachování genetické variability jak brambor, tak i batátů pěstovaných v rozvojových zemích, a také dalších andských kořenových a hlíznatých plodin, významných z hlediska vytváření nových zdrojů funkčních potravin a surovin pro farmaceutický průmysl. Tato organizace realizuje programy pro posílení místního výzkumu způsobu užití bramborů a dalších hlíznatých a kořenových plodin, usnadňuje vědeckou spolupráci mezi zeměmi, je významným školicím pracovištěm a světovým informačním centrem disponujícím rozsáhlou knihovnou, přičemž věnuje pozornost rozvoji podobných výzkumných center a ústavů v různých státech světa.

Činnost organizace se řídí stanovami, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra. Tato smlouva byla podepsána 26. 11. 1999 v Limě a má za cíl poskytnout podmínky a charakteristiky jeho mandátu v mezinárodním dosahu a rovněž usnadnit výzkumnou činnost. Uvedenou smlouvu podepsali zástupci vlád Peru, Ekvádoru, Bolívie a Egypta. Postupně se k ní dále připojily vlády Venezuely, Kanady, Dánska, Švédska a Nizozemska. Do současné doby nebyl žádný stát ze střední Evropy, regionu, ve kterém je pěstování brambor ekonomicky a sociálně výhodné, vyzván k přístupu k výše uvedené smlouvě.

Smlouva nepožaduje od svých účastníků žádné finanční závazky ani v současnosti, ani v budoucnosti.

Rozhodující význam pro Českou republiku je v oblasti bramborářského výzkumu: získávání výchozích materiálů a jejich následné využití pro oblast genetiky, šlechtění fytopatologie, tvorba materiálů s novými typy rezistence, získávání nových genetických zdrojů, introdukce některých andských hlíznatých a kořenových plodin a jejich využití včetně farmakologického, dále pak možnost zapojení českých výzkumných pracovníků do výzkumných programů uvedené organizace.

Spolupráci s Mezinárodním bramborářským centrem bude zajišťovat za Českou republiku Mezinárodní ústav bramborářský Havlíčkův Brod, gestorským resortem smlouvy bude Ministerstvo zemědělství ČR. Navrhovaný přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra odpovídá zásadám zahraniční politiky České republiky, je v souladu s jejím právním řádem, s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a s právem Evropských společenství. Nedotýká se práv a povinností smluvních stran vyplývajících z jiných mezinárodních dohod, kterými jsou smluvní strany vázány. Z hlediska svého obsahu je však uvedená smlouva mezinárodní smlouvou prezidentské kategorie, a to ve smyslu článku 49 písm. e) Ústavy ČR, neboť upravuje právní subjektivitu cizí právnické osoby a tato úprava je vyhrazena zákonu. Proto musí být po schválení vládou ČR předložena Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu a poté podle článku 63 ústavy prezidentu republiky k podpisu listiny o přístupu.

Navrhovaný přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra se sjednává na dobu neomezenou, jeho platnost skončí spolu se zánikem Mezinárodního bramborářského centra. Sjednání přístupu České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra nebude mít dopad na státní rozpočet.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji ministru zemědělství panu Jaroslavu Palasovi a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím paní zpravodajku, aby přednesla zpravodajskou zprávu.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že zpráva pana ministra byla tak vyčerpávající a přečtena téměř doslova, že nemám co dodat, a nebudu proto toto ctihodné shromáždění zatěžovat a zdržovat nadbytečnými informacemi, které se až tak nebudou vztahovat k této smlouvě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za rychlou zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Věřím, že všichni, kteří se zajímají o mezinárodní právní subjektivitu Mezinárodního bramborářského centra, se zúčastní hlasování pořadové číslo 372, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 372 z přítomných 131 poslanců pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru zemědělství, děkuji zpravodajce Kateřině Konečné. Končím bod č. 96.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP