(17.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Nebyl jsem na to úplně připraven, ale protože přece jen znám jednací řád, tak jsem přesně citoval průběh jednání podle § 76 jednacího řádu a vysvětloval jsem, co to je bezprostředně. Vysvětlit jem musel i to, že my nekontrolujeme, jestli jde o technickou chybu, nebo jestli jde o jinou chybu, nebo jenom o prohlášení poslance. Řekl jsem, že tomu prohlášení poslance věříme a technické zařízení kontrolujeme vždycky až po jednání Poslanecké sněmovny, a také jsem věděl, že jsme odstavovali několikrát na půl hodiny, na dvě hodiny technické zařízení.

Jediné, co mě zachránilo od zrušení celého zákona o Českých dráhách, bylo to, že na rozdíl od obchodního zákoníku - a to byl citát, který tady přednesl pan kolega Výborný - za prvé mezi hlasováním a zpochybněním nebyla prodleva. Jediná prodleva byla v tom, a to jsem také vysvětlil, že u nás neexistuje žádná přestávka mezi body, a že tedy může dát předsedající slovo tomu, kdo zahajuje další bod, což se stalo v případě Českých drah, a okamžitě potom tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus dal slovo kolegyni Čelišové, která zpochybnila to první hlasování. To znamená, že jsem použil jiné ustanovení jednacího řádu o tom, kdy se dává slovo a kdo může přerušit řečníka, kterému bylo slovo uděleno. Na tom jsem ustál celou pozici, kdy kolegyně Čelišová tenkrát v zákoně o Českých dráhách zpochybnila to hlasování.

A druhá věc, která byla zřejmá, je, že v prvním hlasování ve třetím čtení bylo 105 hlasů a ve všech opakovaných hlasováních byly 104 hlasy pro zákon. Kdyby to bylo jinak, Ústavní soud by zrušil celý zákon.

Nemyslím si, že si Poslanecká sněmovna musí dělat veřejnou ostudu před Ústavním soudem. Jsem přesvědčen o tom, že bychom se měli chovat k jednacímu řádu mnohem víc korektně a také dbát na kulturu našeho jednání. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Kdo chce ještě říci pár slov? Pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Paní předsedající, já si nepamatuji - nebo pamatuji si, už jsem tady delší dobu, že zpochybnění hlasování jsme hlasovali dokonce i druhý den, dokonce jsme to hlasovali i po několika dalších zákonech. Ten zákon, který jsme teď projednávali, ihned následoval po tom, kde to pan poslanec zpochybnil. Myslím, že by to byl velký precedens, kdyby se o tom nenechalo hlasovat. Bylo by to poprvé, kdy doopravdy v tak krátké době to předsedající zamítl. Myslím si, že pan poslanec Zgarba na to právo má.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená sněmovno, domnívám se, že pokud jde o revokaci, je to opravdu trochu složitější, nicméně obchodní zákoník, který tady byl zmiňován, byl revokován po značné době již na jiné schůzi, takže je to trochu něco jiného.

Ale byly tady podány i námitky proti hlasování, které sice mají být podány bez zbytečného odkladu, ovšem bez zbytečného odkladu od dvou událostí. Za prvé, že se ten dotyčný poslanec splete, ale také za druhé, a to je nutné, že to zjistí, že je vyjeta sjetina, že se k němu dostane. Pak teprve může zjistit svůj omyl a po zjištění tohoto omylu bez zbytečného odkladu podá tu námitku. Oba poslanci, kteří zjistili svůj omyl, tak to zjistili právě během projednávání bodu ohledně zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny a ihned, bezprostředně poté, co to zjistili - byť slušně počkali, až pan předkladatel Kühnl dokončí svoji řeč a dokončili jsme i tento bod hlasováním - tak svoji námitku dali.

Znovu bych poukázal na to, že jsme hlasovali o námitkách například i po polední pauze, když šlo o námitku proti hlasování, které bylo ještě před polední pauzou. Domnívám se, že nic nebrání tomu, abychom hlasovali o těchto námitkách, a také to nebude poprvé, co budeme hlasovat o námitce, kdy hlasování nebylo těsné a bylo i velkým rozdílem hlasů. Nebude to také poprvé. Je to ve zvyklostech této sněmovny, v určitých, i když možná nedobrých, a navíc také nebude možná poprvé, kdy ten rozdíl opakovaného hlasování, dejme tomu, nevím, může být i radikálně jiný.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Ještě jednou se hlásí pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vůbec neříkám nic, ani jsem ve svém projevu neřekl nic proti tomu, že by se nemělo hlasovat o námitce. Já jsem celé to vysvětlení a průběh té ostudy, kterou jem zažil před Ústavním soudem, říkal právě proto, že jediný, kdo o tom může rozhodnout, jestli námitku přijmeme, nebo nepřijmeme, je sněmovna. Je tedy na vás, až paní předsedající dá hlasovat, jestli budeme ochotni námitku přijmout, nebo nebudeme, protože to je jediný relevantní právní úkon, který může o tom, jestli budeme hlasovat znovu, rozhodnout. Vůbec nezpochybňuji právo o tom rozhodovat, jen jsem chtěl upozornit na to, co nás také může čekat.

Jinak samozřejmě těch precedentů, jestli to bylo v tom hlasování 20 hlasů rozdílných, nebo jestli to bylo jindy jen jeden nebo dva hlasy, to není až tak rozhodující. Mělo by to být rozhodující pro naše vlastní svědomí a pro naše rozhodnutí, zda námitku přijmeme, nebo nepřijmeme.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní místopředseda sněmovny pan Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, myslím, že nastal čas ukončit tuto rozpravu. Rád bych zde připomněl případ, který se stal již na této schůzi Poslanecké sněmovny, kdy z klubu sociální demokracie zazněl tehdy návrh na revokaci některého usnesení a já jako předsedající jsem tehdy odmítl o tomto návrhu nechat hlasovat. Posléze pan předseda klubu podal námitku proti postupu předsedajícího a Poslanecká sněmovna rozhodla. Myslím, že toto je přesně postup, který bychom měli zvolit. Ať už názory na další postup máme rozdílné, v tomto bychom se měli shodnout, samozřejmě v návaznosti na rozhodnutí paní předsedající, zda vyhoví žádosti o revokaci, či nikoli.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Domnívám se, že postup, který jste vy nastínil, to znamená postup, kterým jsme se už jednou řídili během této schůze, uplatním i nyní. Odmítám dávat hlasovat o revokaci, tedy o žádosti, která zde byla přednesena. Ptám se, zda má někdo námitku k tomuto mému postupu. Prosím, pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážení paní místopředsedkyně, dovolte, abych vznesl námitku proti vašemu postupu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, o této námitce dám hlasovat. Táži se v hlasování pořadové číslo 404...

Pardon, omlouvám se, nejprve jsem byla požádána o odhlasování. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Proběhlo hlasování 404, které prohlašuji za neplatné.

 

O námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 405, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 405 skončilo. Z přítomných 150 pro bylo 72, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

S postupem řídícího tedy nebyl vysloven nesouhlas, a proto budeme pokračovat dalším bodem našeho jednání. Pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, domnívám se, že teď jsme hlasovali o tom, zda má být hlasováno o revokaci, či nikoli, tedy o mém návrhu, nikoli o námitce k hlasování k příslušnému pozměňovacímu návrhu, který předložil kolega Zgarba.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Bylo hlasováno v takovém pořadí, v jakém návrhy zazněly. První návrh zazněl od pana poslance Zgarby, druhý návrh zazněl od vás, pane poslanče.

Končím tento bod a pokračujeme dál. Dívám se jen na hodinky, zda můžeme projednávat… Můžeme. Než ten bod uvedu, tak už jej můžeme projednávat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP