(10.30 hodin)
(pokračuje Palas)

Tolik bych chtěl odpovědět, protože tento dotaz vznesl i pan poslanec Šeich.

Nyní k odbytovým družstvům. Tady bych chtěl říci, že jsme příslušný dotační titul koncipovali tak, že stávající systém jsme povinni nechat doběhnout, to znamená vznik nových odbytových družstev bude zastaven. Ale bude zde určitá podpora a stimulace zemědělských podniků, aby zobchodovávaly své výrobky, svou produkci přes odbytová družstva, odbytová družstva dostanou na stimulaci a zvýhodnění podniků, které budou přesně odbytovat své produkty, určitou finanční částku, kterou samozřejmě promítnou do ceny.

K otázce pana poslance Papeže, který se ptal. V rámci Pozemkového fondu byly odpuštěny určité splátky, a to především 8,1 mil. Kč ve vztahu k závazkům, to bylo odloženo, odsunutí splátek. A další významnou částkou bylo odpuštění závazků. Pan poslanec se ptal, jaký je to podíl z celkových závazků a z celkových dluhů. V této chvíli toto číslo neznám, ale jsem připraven mu toto číslo neprodleně poskytnout. Tento údaj samozřejmě máme, ale nemám ho zde u stolku zpravodajů.

Pan poslanec Kohlíček hovořil o SAPARD, čím bude program SAPARD nahrazen. Program SAPARD vstupem České republiky do EU zanikne, nebude pokračovat po našem vstupu do EU, bude nahrazen standardními programy a dotačním systémem, který působí v EU a bude se vztahovat i na naše zemědělce, na náš agrární sektor.

Chci ujistit jak pana poslance Šeicha, tak pana poslance Kohlíčka, že všechny prostředky, které byly do SAPARD přiděleny ať už Evropskou unií, ať už tedy námi jako kofinancování, budou bezezbytku do koruny vyplaceny. Myslím si, že program SAPARD je mimořádně úspěšným programem, že jsme ho zvládli velmi dobře a v porovnání s jinými kandidátskými zeměmi jsme myslím obstáli v tomto programu na jedničku.

A tím bych chtěl vyloučit i obavu pana poslance Šeicha, že obce, tak jak on to hodnotí, nějakým způsobem lépe zvládly administrování programu SAPARD oproti zemědělským podnikům. Víte, já tento pocit prostě nemám a nesdílím ho, protože o tom svědčí také to, že veškeré prostředky z programu SAPARD budou vyčerpány bezezbytku. Myslím si, že naše zemědělské podniky jsou dostatečně fundované na to, aby byly schopny připravit kvalitní programy, a výčet programů z prvního, druhého a třetího kola je naprosto výmluvný.

Tolik jsem chtěl říci na závěr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se pan kolega Miloslav Kučera. Pane kolego, negestikulujte na mne, otevírám podrobnou rozpravu. Nemohl jste se hlásit do obecné rozpravy, protože ta byla uzavřena, pan ministr hovořil závěrečným slovem v rámci všeobecné rozpravy.

Můžete vystoupit, přednést konkrétní návrh a návrh odůvodnit. Odůvodnění může mít libovolnou délku, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Omlouvám se, pane předsedající, nevšiml jsem si, že to bylo závěrečné slovo. Chtěl jsem reagovat na to, co zde pan ministr říkal.

V rámci podrobné rozpravy zde pouze opakuji svůj návrh, když jsem říkal, že v podrobné rozpravě upřesním svůj návrh, a ten zní: K druhému bodu navrhovaného usnesení, které zde přečetl zpravodaj pan poslanec Skopal, dávám protinávrh, který zní: vypustit slova "vlivem propadu farmářských cen, mimořádně nepříznivých klimatických vlivů".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Přečtu návrh usnesení, který jsem avizoval již v obecné rozpravě, abyste věděli, z čeho co se jak vypouští:

Navrhuji:

1. Poslanecká sněmovna bere informaci na vědomí.

2. Poslanecká sněmovna konstatuje, že situace v resortu zemědělství vlivem propadu farmářských cen, mimořádně nepříznivých klimatických vlivů je kritická,

3. Poslanecká sněmovna žádá vládu o přijetí dalších mimořádných opatření k zajištění stability zemědělského resortu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Prosím, paní kolegyně Brynychová. Paní poslankyně Ludmila Brynychová měla písemnou přihlášku do podrobné rozpravy, velmi se omlouvám. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ludmila Brynychová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nechci se v podrobné rozpravě znovu vracet k důvodům, které nás vlastně vedly k zařazení tohoto bodu a k tomu, co jsme vlastně projednávali. Myslím si, že situace pro všechny zemědělce je velice tíživá. Vím, že možnosti naší vlády a ministra zemědělství jsou omezené. Ale přesto si myslím, a právě proto, abychom podpořili třeba i jeho úsilí v rámci vlády, bych vás prosila o podporu tohoto usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá vládu

1. o výplatu záloh na vyrovnávací příspěvky podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb., do konce měsíce dubna 2003,

2. o výplatu zálohy na půdu uvedenou do klidu podle nařízení vlády č. 86/2001 Sb., ve znění dalších předpisů, ve výši minimálně 5 tisíc Kč na ha orné půdy a výplatu zálohy na kompenzační podporu ve výši minimálně 400 Kč na ha orné půdy na půdu ornou neuvedenou do klidu do konce měsíce května 2003.

Pan ministr ve svém úvodním slově zde o těchto slibech hovořil. Myslím si, že co je psáno, to je dáno. Proto dávám tento návrh usnesení. Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, pan ministr bude reagovat. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Pane předsedající, chtěl bych pouze fakticky k tomuto návrhu usnesení, se kterým ve své podstatě souhlasím, ale chci říci, že my tyto zálohy samozřejmě vyplatíme zhruba v těchto termínech, jak jsou uvedeny, ale taxativně bych to do usnesení nedával, protože můžeme tyto zálohy vyplatit například na přelomu dubna a května, bude to průběh od konce dubna do začátku května. To za prvé.

A za druhé. Státní zemědělský intervenční fond rozhodl na svém jednání, že zálohy na uvedení půdy do klidu budou 200 korun na ha a 3000 korun na ha. To vychází z propočtů, které máme. Z podaných žádostí v této chvíli nevíme hektary, takže bych varoval před ciframi, tak jak je paní poslankyně uvedla. Mohlo by to zkomplikovat situaci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.

Říkám zde naprosto korektně, že tyto zálohy vyplatíme, ve svém vystoupení jsem to řekl, ale v těchto intencích. A řekli jsme to i nevládním organizacím, v jakém rozsahu to bude. A vycházíme z velmi korektních a podrobných propočtů a analýz.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Ještě se hlásí pan zpravodaj.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Na základě toho, co tady řekl pan ministr, bych dal pozměňovací návrh k tomu, co navrhla paní poslankyně Brynychová.

Místo uvedených termínů bych navrhl "v nejbližším možném termínu", což by nemělo být kontroverzní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, to je potvrzení úsloví - co je psáno, to je někdy dáno v nejbližším možném termínu.

Prosím, další.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP