(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře - jiné členy vlády tady nevidím. Zahajuji odpolední část dnešního jednání a budeme pokračovat v projednávání dalších bodů podle schváleného pořadu schůze. Naším prvním bodem bude bod 91.

Ale ještě dříve, než ho zahájím, poprosil bych předsedu volební komise pana Pavla Hojdu, aby nás informoval o výsledcích tajného hlasování k bodům 123, 126 a 127.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Sněmovnu prosím o klid.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajných voleb k uvedeným bodům, jak právě sdělil pan místopředseda sněmovny.

Výsledky volby člena Rady České televize (bod 123).

Počet vydaných hlasovacích lístků 175, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 174, nebyl tedy odevzdán 1 hlasovací lístek.

Pro paní Alenu Svobodovou byly odevzdány 104 hlasy, pro paní Janu Horváthovou 29 hlasů.

Ve druhém kole byla členem Rady České televize zvolena paní Alena Svobodová, které blahopřeji. (Potlesk.) Volba je tímto skončena.

 

Výsledky volby členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (bod 126).

Počet vydaných hlasovacích lístků 175, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 175.

Počty odevzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty: Michal Bregant 43, Vladimír Just 38, Alena Müllerová 49, Marcela Pittermannová 45, Jiří Stránský 53.

Ve druhém kole nebyl zvolen nikdo a volba tímto končí.

 

Volba členů prezidia Pozemkového fondu České republiky (bod 127).

Počet vydaných hlasovacích lístků 175, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 175.

Pro paní Zuzanu Moravčíkovou hlasovalo 97 poslanců, pro pana Františka Střelečku 95 poslanců.

Ve druhém kole byli zvoleni Zuzana Moravčíková a František Střelečka. Tímto je tato volba rovněž skončena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi volební komise.

 

Budeme pokračovat bodem č. 91 a věřím, že naše jednání bude racionální. Mám ambici projednat všechny zde předložené návrhy.

Budeme tedy projednávat bod

 

91.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně
a Českou republikou na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného
článkem 8(4) Protokolu 2 k Evropské dohodě, podepsaný dne 9. října 2002 v Bruselu
/sněmovní tisk 147/ - prvé čtení

 

Návrh uvede ministr průmyslu a obchodu pan Jiří Rusnok, kterého prosím, aby se ujal slova. A zároveň prosím paní poslankyni Helenu Mallotovou, aby zaujala své postavení u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok: Děkuji vám. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Evropská dohoda, což je jinak také asociační dohoda České republiky, stanovuje v Protokolu 2 článku 8(4), že Česká republika může výjimečně v případě výrobků z oceli ve smyslu Evropského společenství uhlí a oceli poskytovat veřejnou podporu pro účely restrukturalizace ocelářského průmyslu v průběhu prvních pěti let po vstupu dohody v platnost. Tato lhůta uplynula dnem 31. prosince 1996. O prodloužení výjimky požádala Česká republika v roce 1998. Evropská komise podmínila souhlas s prodloužením výjimky předložením restrukturalizačního plánu českého ocelářského průmyslu, který by splňovat požadavky článku 8(4) Protokolu 2, a tak česká strana předala v průběhu roku 2002 Evropské komisi Národní program restrukturalizace českého ocelářského průmyslu včetně Evropskou komisí požadovaných podnikatelských plánů jednotlivých ocelářských společností.

S Evropskou komisí byl připraven dodatkový protokol, který je vám dnes předložen, který prodlužuje uvedenou lhůtu a vytváří právní rámec pro prodloužení výjimky pro poskytování veřejné podpory do oblasti ocelářství. Dodatkový protokol specifikuje podmínky, za jakých lze výjimku prodloužit, tj. předložení restrukturalizačního plánu a vyhodnocení plánu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dále tento protokol stanovuje časový rámec pro udělení výjimky, počínaje 1. lednem 1997, tj. od doby vypršení platnosti té původní staré dohody, na dodatečné období osmi let nebo do dne vstupu ČR do EU - podle toho, co se stane dříve. Prodloužení možnosti poskytovat veřejnou podporu českému ocelářskému průmyslu je nezbytné, abychom mohli dokončit restrukturalizaci tohoto odvětví započatou již na počátku 90. let.

Vláda ČR v srpnu 2002 projednala návrh tohoto dodatkového protokolu a usnesením vlády č. 836 s ním vyslovila souhlas. Dne 9. října 2002 byl dodatkový protokol podepsán velvyslancem mise ČR v Bruselu a velvyslancem Dánského království, které v té době předsedalo Evropské unii.

Dodatkový protokol byl v souladu se svým článkem 4 předběžně prováděn ode dne podpisu. Prezident republiky vyslovil souhlas s předběžným prováděním dne 16. září minulého roku.

Evropský parlament přijal na svém zasedání dne 17. prosince 2002 na základě zprávy svého výboru pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku rezoluci k návrhu rozhodnutí Rady, kterou schvaluje Rada uzavření tohoto dodatkového protokolu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP