(9.10 hodin)
(pokračuje Hojda)

Pro Zuzanu Moravčíkovou bylo odevzdáno 81 platných hlasů, pro pana Františka Střelečka bylo odevzdáno 84 platných hlasů.

V prvním kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupují: Zuzana Moravčíková a František Střeleček.

 

Zápis z volby členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (bod 128).

Počet vydaných hlasovacích lístků 176, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 175, neodevzdán jeden.

Pro Pavla Hojdu bylo odevzdáno 99 hlasů, pro Libora Ježka 58, pro Miroslava Kapouna 105, pro Pavla Šustra 92 hlasů.

V prvním kole byli zvoleni členové dozorčí rady: Pavel Hojda, Miroslav Kapoun a Pavel Šustr. Volba je skončena.

 

Zápis o volbě člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky (bod 129).

Počet vydaných hlasovacích lístků 176, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 175, neodevzdán jeden.

Pro pana Václava Exnera hlasovalo 44 poslanců, pro pana Vlastimila Ostrého 119 poslanců. V prvním kole byl zvolen členem dozorčí rady pan Vlastimil Ostrý. Volba je skončena.

 

Gratuluji všem zvoleným a připomínám, že volební komise připravila druhé kolo všech voleb, kde nedošlo ke skončení volby, před polední přestávkou. Pakliže začne ve 12 hodin, jsme schopni zahájit volby. Na vydání hlasovacích lístků 25 minut, na zpracování 30 minut.

Chtěl bych ještě připomenout jednu věc. Skončila volba prezidenta a já bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům společné volební komise za Poslaneckou sněmovnu a samozřejmě i za Senát, protože se domnívám, že se volební komise své činnosti zhostila naprosto bezproblémově. Zejména chtěl bych ale poděkovat pracovníkům Poslanecké sněmovny, kteří se starali o servis, o zajištění vlastní volby. Myslím, že odvedli svoji práci velmi perfektně a poděkování jim přísluší.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Bylo by možné ještě zopakovat, jaké volby bychom měli realizovat před polední přestávkou.

 

Poslanec Pavel Hojda: Bude se jednat o volbu člena Rady České televize, ze dvou kandidátů bude volen jeden. Dále se bude podle bodu č. 126 jednat o volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie - byli zvoleni tři a je třeba ještě zvolit čtyři. Volba členů prezidia Pozemkového fondu České republiky - je třeba zvolit tři, v návrhu jsou dva, takže budou voleni dva.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za tuto rekapitulaci. Nyní bychom měli procedurálním hlasováním rozhodnout o zařazení tohoto bodu jako posledního bodu dnešního dopoledního jednání.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 335 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ze 139 přítomných hlasovalo pro návrh 129, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat bodem č. 133, kterým je

 

133.
Informace vlády o přijatých opatřeních k zajištění stability v resortu zemědělství
/sněmovní tisk 223/

 

Úvodem připomínám, že o tuto informaci jsme vládu požádali 3. prosince minulého roku, a to na základě návrhu petičního a zemědělského výboru. Prosím, aby se slova ujal ministr zemědělství Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynulý rok byl pro naši zemi v mnoha směrech zlomový, a to zejména pokud jde o ukončení náročných předvstupních vyjednávání s Evropskou unií a podepsání přístupových dokumentů.

Z pohledu zemědělců a potravinářů byl ovšem rok 2002 velmi kritický. Jako zemědělec si velmi dobře uvědomuji negativní průběh hospodářského roku 2002, charakterizovaný drastickými propady cen rostlinných i živočišných komodit, nepřízní počasí, vrcholící katastrofálními srpnovými povodněmi. Proto se zcela ztotožňuji s obavami nevládních zemědělských organizací o osud českého zemědělství a mám plné pochopení pro jejich petici, požadující na vládě a parlamentu urychlené a důrazné řešení této situace.

Chtěl bych ovšem předeslat, že Ministerstvo zemědělství rozhodně nezaspalo a nepodcenilo důsledky nepříznivého počasí i extrémní cenové výkyvy zemědělských komodit a oproti původnímu rozpočtu pro zemědělský a potravinářský průmysl pro rok 2002 ve výši 12,9 mld. Kč se podařilo tuto částku po jednání s vládou a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky navýšit až na konečných 17,75 mld. Kč. Z této částky byly prostředky využity následovně: podpůrné programy včetně Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu 6,6 mld. Kč, regulační opatření v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu 8,7 mld. Kč. Bezprostřední řešení povodňových škod 980 mil. Kč, prominutí splátek Pozemkového fondu 87 mil. Kč, vratka spotřební daně u zelené nafty 1,3 mld. Kč, poskytnutí povodňových půjček Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu 161 mil. Kč.

Vedle již zmíněných téměř 18 mld. Kč byl zemědělský a potravinářský sektor navíc posílen o prostředky z programu SAPARD. Z celkového objemu přibližně 3 mld. Kč bylo v loňském roce pro celkem 465 schválených projektů čerpáno zhruba 1,5 mld. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP