(11.10 hodin)
(pokračuje Gongol)

Jestli navrhovatelé mají starostlivost o tyto případy, tak já říkám, že se tohoto handlu nehodlám zúčastnit. Nezanedbatelný není ani dopad tohoto návrhu do příjmů státního rozpočtu, i když se to navrhovatelé v důvodové zprávě snaží zamlžit. Vůbec nerozumím postoji Ministerstva financí, které v době, kdy pan ministr financí Sobotka si marně láme hlavu s tím, jak přemluvit své koaliční partnery, aby souhlasili třeba se zvýšením daní u nejvyšší příjmové kategorie, připustí negativní dopad do příjmů státního rozpočtu už jenom tím, že tento zákon to umožní. Plně zde totiž platí rčení, že co se může stát, tak se také stane. Docela by mě zajímalo, jak pan ministr financí vysvětlí, že sotva rok platící zákon, který stanovuje zákaz tvorby opravných položek ve smyslu zákona o rezervách pohledávkám vzniklým z titulu ručení, který jeho ministerstvo připravilo a doporučilo ke schválení, dnes totéž ministerstvo doporučuje zrušit s odstupem poněkud více než jednoho roku. Silně mi to připomíná možnost, že za tím stojí nějaká silná lobby. Pana ministra osobně považuji za seriózního člověka, a proto předpokládám, že jde pouze o nedopatření a že nemá zájem nadřazovat zájmy lobbistických skupin nad zájem státu.

Zajímala by mě odpověď předkladatelů i ministra financí na to, jak je možno zamezit případu, kdy se dohodnou dvě strany na tom, že celní dluh nebude dlužníkem zaplacen, firma, která ručila, to zaplatí z vytvořených rezerv, a v konečné fázi se o takto "ušetřené" prostředky na státu podělí. I zde přece platí, že co se může stát, stane se.

Dámy a pánové, mohl bych zde snášet další důvody pro to, aby se tato sněmovna dále tímto návrhem nezabývala. Předložené náznaky možného zneužití tohoto návrhu podle mého názoru stačí. Nedopusťme, aby již tak oslabená dobrá pověst parlamentu u našich občanů byla dále snížena. Proto navrhuji tento zákon zamítnout, a pokud tento návrh přijat nebude, navrhuji podmíněně hlasovat o návrhu vrácení předkladatelům k dopracování.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážená vládo, je vidět, že tato novela zákona má své příznivce, má své odpůrce. Dotýká se významně podnikatelského prostředí. Jsem rád, že můj pozměňovací návrh, aspoň jeden z nich, prošel v zákoně, který nakonec neprošel. Domnívám se, že i první odstavec navrženého paragrafu je možno modifikovat, je možno nad ním diskutovat, protože jsou i další věci. Na druhé straně chápu obavy některých poslanců, že by mohl být takto vytvořen prostor na podvody, dejme tomu, abych to tak nějak nazval, nebo na nějaké nekalé činění. Z toho důvodu se domnívám, že je vhodné, aby ve výborech, protože jde o odbornou záležitost, jsme tyto otázky prodiskutovali a došli k nějakému závěru.

Z toho důvodu, že celá tato problematika se týká významně podnikatelského prostředí, tak bych chtěl navrhnout, aby byl tento návrh zákona přikázán hospodářskému výboru, abychom tam mohli tyto otázky vydiskutovat. A nemyslím si, že je to taková časově náročná záležitost, že by se musel zkracovat možná čas k jednání výboru, ale v každém případě jsem pro to, je to můj osobní názor, abychom to do výboru propustili a tam všechny otázky vydiskutovali.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Hlásí se pan ministr financí, pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat panu poslanci Gongolovi za upozornění na možná rizika, která on vidí v této novele návrhu zákona. Musím říci, že Ministerstvo financí tento návrh již předběžně posuzovalo a zatím jsme nedospěli k tomu, že bychom identifikovali obdobná rizika, o kterých zde hovořil pan poslanec Gongol. Přesto nechci v tuto chvíli vyloučit, že během podrobné diskuse dojdeme případně k jinému názoru. Myslím si ale, že tato diskuse je skutečně nutná. Myslím si, že bychom tento návrh měli projednat. Myslím si, že v tuto chvíli není tento návrh propustit do druhého čtení rizikem v rámci projednávání ve výborech. V každém případě bude určitě dobře, pokud tento návrh bude paralelně projednán ve dvou výborech této Poslanecké sněmovny, tak abychom maximálně eliminovali možná rizika. Během projednávání ve výborech je podle mého názoru možná podrobná diskuse o tom, o čem zde hovořil zejména pan poslanec Gongol. Takže tuto diskusi já velmi vítám. Je možné, že prostě najdeme jiné úhly pohledu, které v tom předběžném posuzování ze strany úředníků Ministerstva financí nebyly v této věci zváženy.

Pokud jde o tento návrh, pouze bych chtěl zatím poznamenat, že obdobný systém, který je navrhován zde v tomto návrhu, je již uplatňován v případě daně z převodu nemovitostí, kde garant má právo výdaje související s převzetím a úhradou závazku za jiného poplatníka uplatnit ve svém základu daně. Není to totožné, ale je to obdobný princip, který již v rámci našeho daňového systému existuje. Ale myslím si, že skutečně tento návrh minimálně stojí za to, abychom o něm diskutovali ve druhém čtení. A musím říci, že pokud Ministerstvo financí bude identifikovat rizika, tak já svůj názor poté sdělím Poslanecké sněmovně v okamžiku, kdy bude Poslanecká sněmovna rozhodovat o tom, zda má tento návrh zákona ve třetím čtení schválit, či nikoliv.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele, zástupce navrhovatelů, a poté pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Rovněž bych chtěl poděkovat podnětným připomínkám v poměrně krátké, ale zřetelné rozpravě. Přimlouvám se skutečně za propuštění do druhého čtení, tak jak už bylo řečeno panem ministrem. Jsem velice rád, že se pan poslanec Karel Vymětal přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který byl zčásti přijat právě při projednávání tisku 131, daní z příjmů. Myslím si, že právě to svědčí o tom, že tento zákon určitě bude přínosem.

Jestliže hovořil pan poslanec Gongol o nějakém lobby, tak skutečně to může být lobby dopravců, kteří se připravují na velice těžkou konkurenci v Evropské unii. Neumím si představit, že někdo platí dvakrát a není možné tuto opravnou položku vytvářet. Bylo tady řečeno, že je to prostě jenom jedna skupina, zatímco jiná skupina daňových poplatníků účtující v podvojném účetnictví si to může dovolit. Myslím si, že jde naopak o zrovnoprávnění, tak aby nebyly i ty menší firmy tlačeny k něčemu, co by znamenalo zánik těchto firem. Myslím si, že tady jsou to společnosti, které zaměstnávají stovky lidí, stovku chlapů, kteří přinášejí nějaký užitek do rodinného rozpočtu. Nerozuměl jsem zcela obavám pan poslance Gongola.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane navrhovateli. Ptám se pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Chtěl bych na úvod říci, že tady několikrát zaznělo, že tento návrh je jistá analogie k ručení, které vyžaduje stát v rámci nějakých obchodů. Toto ručení již existuje u zmíněné daně z převodu nemovitostí, takže není to nic průlomového v našem daňovém systému, to znovu opakuji. Myslím si, že pokud bychom zpochybňovali tento systém, tak zpochybňujeme vůbec, zda stát má po někom právo vyžadovat v rámci nějakého obchodu, aby vůči státu ručil za to, že někdo splní svoji daňovou povinnost. Cestou, jak řešit tento problém, je buď zrušit toto vyžadované státní ručení, ale u všech položek, anebo potom akceptovat, že kdo musí podle státu ručit, tak má také právo si buď pohledávku po lhůtě odepsat buď vůči nákladům, anebo alespoň do rezerv.

V tomto ohledu jsem nepochopil námitku kolegy Gongola, který zde řekl, že firmy to zaplatí z vytvořených rezerv. Ten postup je úplně opačný, protože nejdříve za firmu někdo nezaplatí celní dluh, a potom ručí dovozce, a teprve poté, co dovozce zjistí, že pohledávka za firmou je nevymáhatelná, má právo začít vytvářet opravné položky, to znamená, ten náklad je jednorázový. Potom v průběhu čtyř let si může v rámci zákona o rezervách tento dluh odepsat. Žádný okamžitý profit z těchto transakcí není.

Já na svém názoru nic neměním a sněmovně doporučuji, abychom tento návrh propustili do druhého čtení. Připomínám svůj návrh na zkrácení lhůty o 30 dní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP