Hlasování
16. schůze, 21. 5. 2003

76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - třetí čtení
156 - 157 (21. 5. 2003)

25. Návrh poslanců Milady Emmerové, Vlastimila Tlustého, Miroslava Kalouska, Vlastimila Ostrého a Josefa Janečka na vydání zákona o přijetí úvěru Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení
158 - 159 (21. 5. 2003)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 2. dubna 2002 v Managui /sněmovní tisk 175/ - druhé čtení
160 (21. 5. 2003)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. dubna 2002 v Sarajevu /sněmovní tisk 176/ - druhé čtení
161 (21. 5. 2003)

58. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999 /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení
162 (21. 5. 2003)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 1995 /sněmovní tisk 198/ - druhé čtení
163 (21. 5. 2003)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup ke Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti /sněmovní tisk 247/ - prvé čtení
164 - 168 (21. 5. 2003)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícího se zrušení trestu smrti za všech okolností /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení
169 - 172 (21. 5. 2003)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 31. ledna 1995, která byla za Českou republiku podepsána dne 10. října 2000 ve Štrasburku /sněmovní tisk 217/ - prvé čtení
173 (21. 5. 2003)

Procedurální hlasování
174 - 176 (21. 5. 2003)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích, podepsaná v Praze dne 30. listopadu 1999 /sněmovní tisk 221/ - prvé čtení
177 (21. 5. 2003)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 250/ - prvé čtení
178 - 179 (21. 5. 2003)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími o přidružení České republiky k Šestému rámcovému programu Evropských společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a inovacím (2002-2006) a Šestému rámcovému programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) pro jaderný výzkum a výcvikové činnosti také přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru (2002-2006), které bylo za českou stranu podepsáno v Praze dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení
180 - 182 (21. 5. 2003)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsanou v Paříži dne 18. července 2001 /sněmovní tisk 246/ - prvé čtení
183 (21. 5. 2003)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze /sněmovní tisk 290/ - prvé čtení
184 (21. 5. 2003)

86. Návrh na doživotní propůjčení státních vyznamenání bývalému prezidentu republiky Václavu Havlovi
185 (21. 5. 2003)

87. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání
186 - 187 (21. 5. 2003)

88. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika
188 - 191 (21. 5. 2003)

Procedurální hlasování
192 - 195 (21. 5. 2003)

82. Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 210/ - třetí čtení
196 - 207 (21. 5. 2003)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení
208 (21. 5. 2003)

Procedurální hlasování
209 (21. 5. 2003)

95. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2002
210 (21. 5. 2003)

96. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2002 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání
211 (21. 5. 2003)

97. Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2001 /sněmovní tisk 169/
212 - 213 (21. 5. 2003)

98. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 189/
214 - 215 (21. 5. 2003)

99. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
216 (21. 5. 2003)

100. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji
217 (21. 5. 2003)

101. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2002
218 (21. 5. 2003)


ISP (příhlásit)