Semináře pro pedagogy

Seminář pro pedagogyZejména pro učitele občanské výchovy, dějepisu a dalších společenskovědních disciplín nabízíme možnost účasti na celodenním semináři Český parlament a parlamentarismus a 150 let tradice moderního parlamentu v českých zemích, který probíhá přímo v prostorách Poslanecké sněmovny a jehož cílem je poskytnutí komplexního přehledu informací k oblasti českého ústavního systému, postavení a funkcím Parlamentu, k podstatě a průběhu parlamentních procedur, k volebnímu systému a dalším souvisejícím otázkám.

Vzhledem k častým žádostem pedagogů o rozšiřování sledovaných témat, pořádá Oddělení komunikace a vzdělávání rovněž tématické semináře, které se věnují aktuálním otázkám a problémům.

Součástí semináře je podrobná prohlídka v budovách Poslanecké sněmovny. Účast na semináři je zdarma. Z kapacitních důvodů se semináře mohou účastnit vždy pouze dva pedagogové z jedné školy.


 

Termín: 18. května 2016

Volby roku 1946 a složité cesty parlamentarismu ve 2. polovině 20. století

Seminář se koná u příležitosti výročí 70 let od konání prvních parlamentních voleb po skončení 2. světové války. Seminář představí dobové okolnosti, za kterých se volby konaly a dále jejich vlastní průběh a důsledky. Seminář se dále bude zabývat specifickou rolí parlamentu v období tzv. lidové demokracie a v následné éře vlády komunistického režimu, a to nejen z pohledu politické praxe, ale rovněž ústavně právní teorie. Na semináři vystoupí odborní pracovníci Kanceláře Poslanecké sněmovny a výzkumní pracovníci z historických pracovišť Akademie věd České republiky.

 

Termín: 4. listopadu 2015

PARLAMENT A JEHO SÍDLO V PROMĚNÁCH ČASU

Cílem semináře určeného pedagogům vyučujícím společenskovědní předměty a dějepis je představit důležité momenty ve vývoji parlamentu na našem území a propojit minulost instituce parlamentu s historickými osudy budovy, kde český zastupitelský sbor zasedá od poloviny 19. století. Účastníci semináře navštíví obě komory českého Parlamentu, ve kterých absolvují prohlídky se zaměřením na uměleckohistorické zajímavosti parlamentního sídla. V rámci exkurze navštíví účastníci semináře prostory, kterými nevedou trasy během standardních prohlídek v den otevřených dveří nebo při organizovaných školních prohlídkách (sněmovní sklepení, prostory renesančního nádvoří, místnosti s renesančními stropy a jiné).

Program semináře:

9:30 – 9:45 Prezence účastníků

9:45 – 10:00 Zahájení semináře, projekce filmu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

10:00 - 11:30 Cesty českého parlamentarismu v moderních dějinách (PhDr. Petr Valenta, Ph.D. – Parlamentní institut)

12:00 – 12:30 Stavebně historický vývoj sídla Parlamentu (Ing. arch. Ondřej Šefců – Národní památkový ústav)

12:30 – 13:30 Exkurze sídlem Poslanecké sněmovny (Ing. arch. Ondřej Šefců – Národní památkový ústav)

14:00 – 15:30 Exkurze Valdštejnského paláce – sídla Senátu (Ing. arch. Ondřej Šefců – Národní památkový ústav)

Program (PDF, 500 KB)

Vzhledem k velkému zájmu je počet míst na vzdělávacím kurzu omezen. Přednost mají ty závazné přihlášky, které budou dříve doručeny na níže uvedenou adresu. Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná. Podkladové materiály a drobné občerstvení je zajištěno.


Termín: 9. prosince 2015

ČESKÝ PARLAMENT A PARLAMENTARISMUS

  • celodenní seminář je určen zejména pro vyučující společenskovědních předmětů. Cílem semináře je poskytnutí komplexního přehledu informací k oblasti českého ústavního systému, postavení a funkcím Parlamentu, k podstatě a průběhu parlamentních procedur, k volebnímu systému a dalším souvisejícím otázkám. Seminář probíhá obvykle v době schůze Poslanecké sněmovny a proto je po jeho skončení možné navštívit galerii jednacího sálu a sledovat průběh jednání sněmovny. Účast na semináři, stejně jako podkladové materiály, jsou poskytovány zdarma
  • doba trvání: 9:00 – 16:00 (včetně prohlídky budovy Poslanecké sněmovny)

Program semináře (pořadí přednášek se může změnit):

9:15 – 9:30 prezence účastníků

9:30 – 10:00 zahájení semináře, projekce filmu „Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna“

10:00 – 11:00 Parlament v českém ústavním systému (přednáška s následnou diskusí na téma parlamentarismus, bikameralismus, parlamentní kontrola vlády atd.)

11:15 – 12:15 Legislativní proces v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma právní úprava legislativního procesu, kvantitativní analýza legislativního procesu atd.)

12:30 – 13:30 Volební a stranicko-politický systém v České republice (přednáška s následnou diskusí na téma volební systém do obou komor českého Parlamentu, podoba a problémy stranicko-politického sytému atd.)

13:45 – 14:15 Zastupitelská demokracie a veřejná správa (přednáška s následnou diskuzí na téma zastupitelské demokracie na lokální a regionální úrovni)

14:30 – 15:00 Zakončení semináře a návštěva galerie jednacího sálu Poslanecké sněmovny

Program (PDF, 300 KB)


 Jednotlivé přednášky jsou lektorsky zajištěny předními odborníky z vysokých škol a Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)