Celkem nalezeno 2074 dokumentů. (1. strana, celkem 139 stran)

KódReferenceNázevStav
10201/17COM(2017) 293 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Chorvatské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
10184/17JOIN(2017) 21 finalJoint Communication to the European Parliament and the Council - A Strategic Approach to Resilience in the EU's external action - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Strategický přístup k odolnosti v rámci vnější činnosti EUVzato na vědomí bez projednávání
10175/17COM(2017) 276 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidelProjednat
10165/17COM(2017) 315 finalDiskusní dokument o budoucnosti evropské obranyProjednat
10164/17COM(2017) 295 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vznik Evropského obranného fonduProjednat
10146/17COM(2017) 289 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě a o zrušení nařízení (ES) č. 868/2004Vzato na vědomí bez projednávání
10109/17COM(2017) 229 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Závěrečná zpráva o šetření v odvětví elektronického obchodováníVzato na vědomí bez projednávání
10104/17COM(2017) 284 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě v souladu s článkem 9 směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové naftyVzato na vědomí bez projednávání
10099/17COM(2017) 324 finalProposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Transport Community Treaty - Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Smlouvy o Dopravním společenstvíVzato na vědomí bez projednávání
10082/17COM(2017) 292 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Mid-Term Review of the Capital Markets Union Action Plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině obdobíVzato na vědomí bez projednávání
10061/17COM(2017) 287 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Uplatňování rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)Vzato na vědomí bez projednávání
10058/17COM(2017) 285 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
 9987/17COM(2017) 266 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2017/001 ES/Castilla y León těžbaVzato na vědomí bez projednávání
 9971/17COM(2017) 258 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru (ASECNA) na vývoji družicové navigace a poskytování souvisejících služeb v oblasti působnosti ASECNA ve prospěch civilního letectvíVzato na vědomí bez projednávání
 9967/17COM(2017) 283 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa v pohybu - Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechnyProjednat

12345>>ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)