Celkem nalezeno 1928 dokumentů. (1. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
 7377/17JOIN(2017) 11 finalJoint Communication to the European Parliament and the Council - Elements for an EU Strategy for Syria - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Prvky strategie EU pro SýriiProjednat
 7303/17COM(2017) 58 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o povinném uvádění seznamu složek a výživových údajů na etiketách alkoholických nápojůVzato na vědomí bez projednávání
 7232/17COM(2017) 123 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o kvalitě fiskálních údajů oznámených členskými státy v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
 7187/17COM(2017) 122 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ESVzato na vědomí bez projednávání
 7173/17COM(2017) 121 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vývoj na trhu, který by mohl vyžadovat použití článku 459 nařízení o kapitálových požadavcíchVzato na vědomí bez projednávání
 7169/17COM(2017) 114 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistikVzato na vědomí bez projednávání
 7127/17JOIN(2017) 8 finalJoint Proposal for a Council Decision on the Union's position within the Association Council established by the Association Agreement between the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part and the Republic of Moldova, of the other part, with regard to the adoption of the EU-Republic of Moldova Association Agenda - Společný návrh rozhodnutí Rady o postoji Unie, který má být zaujat v Radě pro přidružení vytvořené Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde o přijetí Agendy pro přidružení EU a Moldavské republikyVzato na vědomí bez projednávání
 7119/17COM(2017) 117 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě za období 2013-2014 (28. zpráva Komise o provádění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy)Vzato na vědomí bez projednávání
 7114/17COM(2017) 116 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014 (2. zpráva Komise o provádění některých ustanovení týkajících se přístupu k povolání podnikatele v silniční dopravě členskými státy)Vzato na vědomí bez projednávání
 7107/17COM(2017) 110 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický balíček)Vzato na vědomí bez projednávání
 7105/17COM(2017) 118 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/126/ES ze dne 21. řijna 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicíchVzato na vědomí bez projednávání
 7098/17COM(2017) 111 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XX (Životní prostředí) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
 7086/17COM(2017) 126 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná právaVzato na vědomí bez projednávání
 7084/17COM(2017) 115 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Zpráva o hodnocení ex post programu „Trestní soudnictví“ (2007-2013)Vzato na vědomí bez projednávání
 7060/17COM(2017) 113 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Zpráva o hodnocení ex post programu „Drogová prevence a informovanost o drogách“ (2007–2013)Vzato na vědomí bez projednávání

12345>>ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)