Celkem nalezeno 1992 dokumentů. (1. strana, celkem 133 stran)

KódReferenceNázevStav
 8635/17COM(2017) 254 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Zpráva o provádění směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby členskými státyVzato na vědomí bez projednávání
 8633/17COM(2017) 253 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EUProjednat
 8631/17COM(2017) 252 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - An Initiative to Support Work-life Balance for Working Parents and Carers - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Iniciativa na podporu rovnováhy pracovního a soukromého života pro pracující rodiče a pečující osobyProjednat
 8540/17COM(2017) 196 finalZpráva Komise Radě o vyhodnocení pokroku ve zpětném získávání doplňkové dávky splatné producenty mléka za období 1995/96 až 2001/02, o kterém Komisi a Radu informovala Itálie (podle článku 3 rozhodnutí Rady 2003/530/ES)Vzato na vědomí bez projednávání
 8523/17COM(2017) 184 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění a hodnocení směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daníVzato na vědomí bez projednávání
 8522/17JOIN(2017) 15 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Macao: výroční zpráva za rok 2016Vzato na vědomí bez projednávání
 8519/17JOIN(2017) 16 finalSpolečná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zvláštní administrativní oblast Hongkong: výroční zpráva za rok 2016Vzato na vědomí bez projednávání
 8511/17COM(2017) 183 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Iniciativa pro udržitelný rozvoj modré ekonomiky v západním StředomoříVzato na vědomí bez projednávání
 8477/17COM(2017) 189 finalZpráva Komise Radě - Zpráva za období 2011–2015 o provádění režimu dlouhodobé vnitrostátní podpory pro zemědělství v severních oblastech Finska a Švédska v souladu s rozhodnutími Komise 2009/3067 a 2010/6050Vzato na vědomí bez projednávání
 8470/17COM(2017) 190 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energiiVzato na vědomí bez projednávání
 8457/17COM(2017) 187 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
 8454/17COM(2017) 186 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
 8418/17JOIN(2017) 14 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji Unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé k přijetí doporučení o prioritách partnerství EU a EgyptaVzato na vědomí bez projednávání
 8375/17COM(2017) 192 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění a hodnocení nařízení (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky podle požadavků článku 118 - REFIT Hodnocení dopadu nařízení o rybolovuVzato na vědomí bez projednávání
 8372/17C(2017) 2416 finalNařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 20.4.2017, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoceVzato na vědomí bez projednávání

12345>>ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)