Celkem nalezeno 1824 dokumentů. (1. strana, celkem 122 stran)

KódReferenceNázevStav
 5469/17COM(2017) 24 finalSdělení Komise Radě v souladu s článkem 395 směrnice Rady 2006/112/ESVzato na vědomí bez projednávání
 5444/17COM(2017) 3 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení monitorovacích programů členských států podle rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředíVzato na vědomí bez projednávání
 5431/17COM(2017) 12 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Bezpečnější a zdravější práce pro všechny – Modernizace právních předpisů a politiky EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciVzato na vědomí bez projednávání
 5383/17COM(2017) 14 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republiceVzato na vědomí bez projednávání
 5358/17COM(2017) 10 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, kterým se ruší směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)Projednat
 5349/17COM(2017) 9 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - "BUILDING A European Data ECONOMY" - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření evropské datové ekonomikyVzato na vědomí bez projednávání
 5346/17COM(2017) 13 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a přílohy XVII (Duševní vlastnictví) Dohody o EHP (nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití)Vzato na vědomí bez projednávání
 5301/17COM(2016) 820 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o doporučeních k reformám v oblasti regulace odborných služebProjednat
 5284/17COM(2016) 824 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředkyProjednat
 5283/17COM(2016) 823 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením ... [nařízení o ESC]Projednat
 5281/17COM(2016) 822 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povoláníProjednat
 5278/17COM(2016) 821 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhuProjednat
 5275/17COM(2017) 5 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1214/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti členskými státy eurozóny podle článku 26 tohoto nařízeníVzato na vědomí bez projednávání
 5251/17COM(2017) 11 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práciVzato na vědomí bez projednávání
 5210/17COM(2016) 808 finalPracovní dokument Komise - Zkušenosti členských států se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) za období 2009–2014Vzato na vědomí bez projednávání

12345>>ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)