Stenografický zápis 47. schůze, 15. března 2002


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Dalibor Matulka


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1090/ - druhé čtení

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Jana Volfová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Miroslava Němcová


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1225/ - druhé čtení

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Marek Benda


54. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona /sněmovní tisk 1230/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Frank


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1262/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Volák
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jitka Kocianová


56. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1205/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Libor Ježek


57. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1206/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vladimír Doležal


58. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1207/ - prvé čtení

Senátor Jan Hadrava
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Radim Chytka


60. Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 1214/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Martin Starec
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal


61. Návrh poslanců Jaroslava Palase, Františka Brožíka a Jiřího Drdy na vydání zákona o Státním fondu rozvoje lesního hospodářství České republiky /sněmovní tisk 1235/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Miroslav Kapoun


62. Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 1240/ - prvé čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Oldřich Vojíř


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. /sněmovní tisk 1246/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslankyně Zdeňka Stránská


62. Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) /sněmovní tisk 1240/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Frank
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1253/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Doktor
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl


98. Vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství /sněmovní tisk 1149/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř


65. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích /sněmovní tisk 1268/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Jitka Kupčová


67. Žádost o zkrácení šedesátidenní zákonné lhůty pro projednání vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu /sněmovní tisk 1211/

Poslanec Jaromír Kohlíček


68. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979: Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech /sněmovní tisk 964/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Vlasta Štěpová


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech, sjednaná ve Stockholmu dne 22. května 2001 /sněmovní tisk 1106/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslankyně Vlasta Štěpová


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů, přijaté v Mnichově dne 5. října 1973, a k Reviznímu aktu této Úmluvy, přijatému v Mnichově dne 29. listopadu 2000 /sněmovní tisk 995/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Hynek Fajmon


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 5. června 2001 /sněmovní tisk 1111/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Svatomír Recman


72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 21. června 2001 /sněmovní tisk 1127/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Svatomír Recman


73. Vládní návrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991 /sněmovní tisk 1113/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Václav Nájemník


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B20 /sněmovní tisk 1121/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti, podepsaná dne 30. listopadu 1999 v Praze /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Zahradil


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob, sjednaný ve Štrasburku dne 18. prosince 1997 /sněmovní tisk 1129/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jaromír Kohlíček


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě, podepsaná dne 20. září 2001 v Oravském Podzámku /sněmovní tisk 1138/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Jiří Payne
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Jiří Payne
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Jiří Payne


146. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu /sněmovní tisk 1211/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaromír Kohlíček


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bělehradě dne 17. ledna 2002 /sněmovní tisk 1244/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, podepsaný dne 28. září 1999 ve Vídni /sněmovní tisk 1245/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Payne


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přijetí změny čl. 8 odst. 6 a nového čl. 8 odst. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace /sněmovní tisk 1248/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích, ze dne 21. prosince 1973, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze /sněmovní tisk 1256/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaromír Kohlíček


82. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta, podepsaná dne 28. února 2002 v Praze /sněmovní tisk 1271/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Vladimír Laštůvka
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání skončilo v 15.08 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP