(11.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Nyní rozhodneme o zkrácení lhůty na 20 dnů. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 123 z přítomných 97 pro bylo 87, proti 4. Návrh tedy byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání petičnímu výboru a lhůtu jsme zkrátili na 20 dnů. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.

 

Budeme pokračovat dále bodem

 

58.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1207/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1207/1. Předložený návrh odůvodní pan senátor Jan Hadrava, kterého mezi námi vítám, a uděluji vám slovo.

 

Senátor Jan Hadrava: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych představil velice stručný a jednoduchý senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Jedná se v podstatě o krásné české slovo, které zní "odúmrť", které znamená, že majetky, které nikdo nezdědí připadnou státu.

Senátní návrh - velice stručně - je o tom, že tyto majetky, tyto specifické majetky, tedy nemovitosti, bytové a nebytové prostory, je stát povinen nabídnout obci a ta v případě, že o tento majetek bude mít zájem, tento majetek přijme darovací smlouvou. Znamená to, že zhruba 200 až 500 milionů - těžko lze predikovat tuto věc - korun by v případě změny zákona připadlo v těchto specifických nemovitostech obcím. I současná právní úprava umožňuje toto řešení, ale proces je velice pomalý, nemovitosti mnohdy chátrají nebo jsou ničeny tím, protože je tu zdlouhavé řízení. Když stát se rozhodne převést tento majetek obci, je tam ještě další doba, která tu věc velice zdržuje.

Tento zákon je vlastně v intencích toho, předávat co nejvíce pravomocí, a tím i do určité míry peněz samosprávám. Proto jsou tam zmíněny i také ostatní samosprávné územní celky.

Vzhledem k tomu, že se blíží volby a nebudete mít možnost k jednání, chtěl bych vás poprosit, zda byste nemohli tento zákon projednat ve zkrácené lhůtě o 30 dnů, neboť je jednoduchý.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane senátore. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, stanovisko vlády k této drobné novele zákona je zamítavé. Já si však dovolím mít názor opačný. Já se skutečně domnívám, že u odúmrtí, tedy tam, kde se nenašel žádný dědic majetku, kde jde o byty, o nebytové prostory apod., by skutečně tento majetek měl být převeden do majetku obcí, neboť pokud zůstane majetkem státu, tak tyto byty zůstávají dlouho neobydlené. Stává se z takového bytu velmi rychle holobyt s nulovou hodnotou.

Z těchto důvodů bych se tedy i já přimlouval, abychom postoupili tuto materii do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji.

Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan zpravodaj Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Chtěl bych jen dodat, že souhlasím s předkladatelem a navrhuji zkrátit lhůtu k projednání o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Táži se, zda chce ještě jednou vystoupit pan senátor Hadrava. (Ne.) Není třeba. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání a návrhem na projednání ve zkrácené lhůtě.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 124 z přítomných 118 poslanců pro bylo 97, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty o 30 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 125 z přítomných 118 poslanců pro 49, proti 43. Tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru, ale jeho lhůta zůstává podle zákona o jednacím řádu 60 dnů. Děkuji panu senátorovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

60.
Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb.
/sněmovní tisk 1214/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1214/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, dámy a pánové, podle současného znění ústavy, resp. jejího čl. 43 odst. 4 a 5, který byl novelizován zákonem 300/2000 Sb. s účinností od 1. prosince 2000, je vláda oprávněna rozhodovat o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR. V průběhu devadesátých let došlo také podle mého názoru k poněkud extenzivnímu výkladu naší ústavy, kdy za tento pobyt byl považován i prostý průjezd nebo průlet cizích vojsk přes naše území. Tato právní úprava musela reagovat i na tento stav.

Pokud jde o plnění závazků mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, o účasti na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jejímž je ČR členem, a o účasti na záchranných pracích, živelních pohromách a průmyslových nebo ekologických haváriích, rozhodnutí vlády je limitováno dobou 60 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP