(10.40 hodin)

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Děkuji. Moje závěrečné slovo nebude příliš dlouhé. Myslím si, že jeden z nejcennějších statků, které má člověk k dispozici, je čas a že věci, které se dají udělat v určitou dobu, je správné udělat a je zbytečné je blokovat jakýmikoli způsoby.

V debatě, která byla přednesena, nezazněly námitky vůči zásadě, která je zformulovaná, protože tato zásada je prostá, spravedlivá a jednoduchá. Námitky, které naznačovaly, že v budoucnosti bude cosi odlišného, jsou námitky, které neodpovídají principu kontinuity právního řádu, a je naprosto zřejmé, a je tomu tak dobře, že nové ústavní odpovědnosti, nové vlády a nové parlamenty neruší platnost předchozích zákonů a nevytvářejí koncepci zcela novou.

Pokud bude tato drobná novela, která ovšem je zlepšením daného systému, schválena, naprosto to nebrání jakémukoli jinému postupu v budoucím uvažování o důchodové reformě a o organickém vývoji důchodů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má nyní paní zpravodajka. Prosím o přednesení návrhu.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Nepadl tady žádný návrh na zamítnutí, jenom návrh na zkrácení lhůty k projednávání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám za upřesnění návrhu. Budeme hlasovat nejprve o přikázání návrhu k projednání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání tento návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Žádný jiný návrh nevidím. Přikročíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 119. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na přikázání. Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zkrácení lhůty, který padl, a to je zkrátit lhůtu projednávání tohoto návrhu zákona o 30 dnů. Odhlásil jsem vás. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Přikročíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 120. Ptám se, kdo je pro zkrácení této lhůty o 30 dnů. Kdo je proti?

Z přítomných 152 pro návrh 79, proti 69. Návrh byl přijat.

 

Proběhne kontrola, takže prosím o chvilku strpení. Proběhne kontrola výsledků hlasování. - V pořádku.

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a lhůta k jeho projednání byla zkrácena o 30 dnů.

 

Máme zde bod č. 56, kterým je

 

56.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1205/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1205/1. Předložený návrh odůvodní radní hlavního města Prahy pan Rudolf Blažek, kterého vítám a uděluji mu slovo.

Mám pocit, že jsme vaši přítomnost zde, pane radní, schválili už při projednávání návrhu programu, a tím i schvalování hostů, takže se na vás těšíme. S netrpělivostí v srdci očekáváme vaše vystoupení. Prosím.

 

Radní hlavního města Prahy Rudolf Blažek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás z pověření zastupitelstva hlavního města Prahy s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Vzhledem k tomu, že obce mohou v přenesené působnosti podle zákona č. 265/1991 Sb. stanovovat maximální ceny na činnosti uvedené ve výměru Ministerstva financí a mezi těmito činnostmi taxislužba osobní na území obce, jsou maximální ceny osobní taxislužby platné na území hlavního města Prahy stanovené vyhláškou města, a tedy tím jsou závazné.

Poskytuje-li provozovatel službu za cenu vyšší než maximální, porušuje § 5 zákona o cenách a cenový orgán uloží za toto porušení cenových předpisů pokutu buď ve výši neoprávněně získaného majetkového prospěchu za období, v němž byl získán, nejdéle však za tři roky zpět ode dne zjištění nebo do výše 1 mil. Kč, nelze-li neoprávněně získaný majetkový prospěch vyčíslit nebo jestliže neoprávněně získaný majetkový prospěch nevznikl. Majetkový prospěch neoprávněně získaný porušením cenových předpisů prodávajícím se pro účely stanovení výše pokuty vyčíslí jako rozdíl mezi cenou skutečně zaplacenou a cenou, která měla být maximálně účtována.

Protože suverénně nejčastěji jsou porušovány cenové předpisy za nedodržení maximální ceny za služby taxi a protože v případě porušení této vyhlášky tím, že je účtována cena vyšší než maximální, lze majetkový prospěch vyčíslit, uloží cenový orgán pokutu pouze ve výši tohoto zjištěného neoprávněně získaného majetkového prospěchu. Uvádím, že pokud například taxikář vyúčtuje částku 1200 Kč a skutečná cena jízdného je 200 Kč, pokuta činí rozdíl mezi tím, co si vyúčtoval, a tím, co si skutečně vyúčtovat měl, neboli v zásadě postihnut není.

Právě tato skutečnost je předmětem kritiky nejen kontrolních orgánů, ale především veřejnosti za to, že za předražení nejsou ukládány adekvátně vysoké pokuty. Ukládání pokut za předražení, o kterém hovořím, které je z hlediska vytváření si názoru na taxislužbu nejzávažnější, pouze ve výši neoprávněně získaného majetkového prospěchu není rozhodně pro provozovatele taxislužby dostatečným - je-li vůbec jakým - stimulem pro dodržování cenových předpisů.

Pro informaci uvádím, že od 1. ledna roku 2000 do 30. září roku 2001 bylo na Magistrátu hlavního města Prahy evidováno 78 ústních stížností podaných na předražené jízdné taxi, z toho více než polovina zahraničními návštěvníky. V 64 případech byla uložena pokuta od 27 do 2285 Kč za předražení.

Jsme si vědomi toho, že navrhovaná úprava se nedotkne pouze oblasti taxislužby, ale všech pěti maximálních cen, které jsou stanoveny obcí. Námitky, že navrhovaná úprava je nadbytečná, protože stávající právní úprava poskytuje dostatečný prostor pro účinné řešení porušování cenových předpisů, nepovažujeme za relevantní.

Oprávnění postihovat porušení cenových předpisů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, přísluší totiž České obchodní inspekci, a nikoliv hlavnímu městu Praze nebo jeho orgánům. Vládou zmiňovanou možnost uložení pokuty nebo pozastavení výkonu živnostenského oprávnění podle živnostenského zákona za porušení zvláštních předpisů, to je i předpisů o cenách, nepovažuje hlavní město Praha za systémově vhodné řešení, neboť nesprávné účtování cen je porušením cenových předpisů a mělo by být dostatečně účinně sankcionováno podle zákona o cenách, a nikoliv náhradním způsobem, podle živnostenského zákona nebo jiného právního předpisu.

Proto navrhujeme změnu § 17 odst. 1 písm. a) a b), která má za účel možnost ukládání pokut v rozsahu až do 1 mil. Kč v případě porušení cenových předpisů tím, že je za poskytnutou službu účtována cena vyšší než maximální a vyčíslený majetkový prospěch nedosahuje částky 1 mil. Kč.

Možnost uložit pokutu ve výši neoprávněně získaného majetkového prospěchu, to je pokutu vyšší než 1 mil. Kč v případě, že neoprávněně získaný majetkový prospěch je vyšší než 1 mil., zůstává zachována a stejně zůstává zachována výše pokuty v případě, že neoprávněně získaný majetkový prospěch nelze vyčíslit nebo jestliže tento majetkový prospěch nevznikl. Při ukládání pokuty do výše milionu korun v případě, že vyčíslený majetkový prospěch se pohybuje v rozmezí 1 Kč až milion, by pak mohly kontrolní orgány dle našeho názoru přihlédnout i k tomu, jak často jsou cenové předpisy jednotlivými provozovateli porušovány, a stanovit výši pokuty tak, aby provozovatele taxislužby motivovala tyto předpisy dodržovat.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a vaši případnou podporu našemu návrhu. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP