(9.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu tedy končím.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se přihlásil místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, že ruším. Chtěl bych jen oznámit zde na mikrofon svůj střet zájmů při tomto hlasování, neboť jsem předsedou správní rady nadace Bezpečná Olomouc.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Kdo se dále hlásí? Paní kolegyně Jana Volfová.

 

Poslankyně Jana Volfová: Také mně nezbývá, než ohlásit střet zájmů v tomto hlasování, protože jsem předsedkyní nadačního fondu Růže.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Byla ukončena obecná rozprava. V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí návrhu zákona. Je to tedy návrh, o kterém rozhodneme nyní hlasováním.

Samozřejmě, ještě před hlasováním má možnost vystoupit se závěrečným slovem pan ministr.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já budu v závěrečném slově velmi stručný, protože jsem veškeré argumenty řekl ve svém úvodním slově. A bohužel, v rozpravě v obecné části nezazněly pro mě argumenty, které bych měl nějakým způsobem vysvětlovat. Snad jeden jediný, a to posílení nadace jako podnikatelského subjektu, posílení jeho schopnosti podnikat.

K tomu chci jenom říci, a řekl jsem to také ve svém úvodním slově a řekl jsem to i při rozdělování Nadačního investičního fondu, že tato sněmovna svými pravidly jednoznačně řekla, že nadace pro svoji grantovou činnost mohou využívat pouze výnosů z majetků, které jim převedeme z Nadačního investičního fondu. A samozřejmě takovýto výnos musí nadace vůbec získat. A proto je tato norma, kterou máte dnes před sebou.

Kampeličky pana poslance Gongola komentovat nebudu.

A k tomu, co se týče mé neúčasti v rozpočtovém výboru na projednávané problematice, musím uvést, že v té samé době jsem byl v ústavně právním výboru nad tématem, které bude pod bodem číslo 44. Bohužel se to sešlo přesně ve stejný okamžik.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Paní zpravodajka chce vystoupit? (Zpravodajka: Ne.)

Přikročíme tedy k hlasování o zamítnutí návrhu zákona. Ještě před tím mám technické sdělení. Pan poslanec Šafařík má náhradní kartu číslo 26.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 115 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 158 pro návrh 65, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku… Ještě před tímto má slovo paní místopředsedkyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, při tomto posledním hlasování se mi podařila nepříjemná věc. Přehmátla jsem se při hlasování. Nezpochybňuji, samozřejmě, výsledek hlasování, pouze prosím, aby bylo zaznamenáno, že jsem chtěla hlasovat proti zamítnutí předloženého návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkujeme, paní místopředsedkyně. Po včerejší přestřelce na toto téma je vaše vystoupení velmi milé a příjemné tím, že nezpochybňujete hlasování.

Já zahajuji podrobnou rozpravu.

Mám zde písemnou přihlášku pana poslance Šustra. Poté vystoupí paní poslankyně Horníková, pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, myslím si, že pozměňující návrhy, které přednesu, dokáží trošku sesouhlasit argumenty, které byly řečeny ze strany předkladatele a zpravodajky, případně kolegy Gongola. Nejprve přečtu pozměňující návrhy, poté krátké zdůvodnění.

V § 23 odst. 3 bod A by zněl: "Na nákup investičních instrumentů emitovaných v členském státě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, dále jen OECD, a to těchto investičních instrumentů znějících na českou nebo cizí měnu."

Bod 1 pod "áčkem" zůstává.

Bod 2 má nové znění: "Dluhopisy a jiné cenné papíry představující pohledávku, které jsou registrovány na veřejném trhu v členském státě OECD."

Bod 3 písmene A má nové znění: "Podílové listy otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, jejichž statut omezuje investice do akcií a obdobných instrumentů do výše 30 %."

Bod 4 pod písmenem A: "Podílové listy ostatních otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu."

A bod 5 pod písmenem A: "Dluhopisy, jejichž emitenty jsou státy nebo centrální banky."

Dále pod číslem 4 bodu B je nové znění: "podílových listů otevřených podílových fondů, popřípadě podílů vydaných jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, mimo podílové fondy a jednotky kolektivního investování uvedené v odst. 3 písm. A v bodě 3".

Krátké zdůvodnění. Česká republika dosud není členem Evropské unie ani členem evropského hospodářského prostoru. Podle původního znění by nebylo možné před vstupem České republiky do Evropské unie koupit jakýkoli investiční instrument českého trhu.

Za další. Omezení možnosti nákupu investičních instrumentů (na?) obchodované na úředním trhu burzy není správné, neboť

a) vylučuje možnost investic do nejbezpečnějších cenných papírů, které se na burze neobchodují, jako jsou státní pokladniční poukázky nebo cenné papíry emitované centrálními bankami;

b) většina podílových listů otevřených podílových fondů založených podle zákona číslo 248/1992 Sb., o investičních společnostech a fondech, není na burzu obvykle přijímána, neboť podílník má ze zákona právo uplatnit žádost o zpětný odkup podílových listů.

Za další. Úprava by vyvolala komplikace nadacím, které po rozdělení Nadačního investičního fondu v první etapě investovaly do balancovaného fondu nadací, investiční společnosti Živnostenské banky Trust, a. s., otevřeného podílového fondu, speciálně zřízeného pro nadace, který nyní obhospodařuje 280 mil. Kč.

Ještě jedna poznámka. Pojem "podílové listy otevřeného podílového fondu" je doplněn o ekvivalentní pojem, cituji: "podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu", užívaný ve směrnicích Evropské unie.

Ještě mám jeden pozměňující návrh, a to: vložit do § 9 zákona nový odstavec 5 s tímto zněním: Ustanovení odstavce 4 se nepoužijí v případě, že nadace nebo nadační fond obdržely účelově vázané finanční prostředky od Evropských společenství nebo jejich orgánů či organizací v rámci programu finanční pomoci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP