(9.50 hodin)
(pokračuje Březina)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k významu, který tato úprava bude mít při uplatňování zákona o elektronickém podpisu a při realizaci elektronické výměny dat s veřejnou správou, vás žádám o propuštění navrhované úpravy do dalšího legislativního procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1225/1. Uvede jej zpravodaj výboru poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, podobně jako v prvním čtení bylo v úvodním slově pana ministra řečeno prakticky vše, takže úloha zpravodaje v dané chvíli je jednoduchá. Jak upozornil pan předsedající, usnesení ústavně právního výboru č. 247 ze dne 27. února je obsaženo ve sněmovním tisku 1225/1, který máme všichni k dispozici. S obsahem usnesení jste tedy seznámeni. Koneckonců o něm hovořil i pan ministr ve svém úvodním slově.

Z usnesení ústavně právního výboru pro druhé čtení nevyplývá žádný návrh na zamítnutí či vrácení k dopracování, takže svou zpravodajskou zprávu končím s tím, že je možné zahájit rozpravu v rámci druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám nejprve obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu tedy končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil jako první pan poslanec Vladimír Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, dovolte, abych podal pozměňovací návrhy k parlamentnímu tisku 1225 - vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákony 141 a 337.

V části druhé článek II se vkládají body 1 - 4, které znějí:

1. V § 14 odstavec 9 se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňují se slova, která včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) zní: "popřípadě doručena čitelná datová zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny správce daně".

2. Za § 17 se zařazuje nový § 17a) tohoto znění: "§ 17a) - Doručování na elektronickou adresu:

První odstavec: Adresátovi písemností správce daně, který ve svém podání uvede jako adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti správce daně, elektronickou adresu kromě své adresy pro doručování poštou, může písemnosti správce daně, které se vztahují k tomuto podání, doručovat elektronicky na adresátem uvedenou elektronickou adresu.

Druhý odstavec: Pokud nebylo možno písemnost doručit elektronicky, protože se datová zpráva vrátila jako nedoručitelná, učiní pracovník správce daně pověřený doručováním následující dva pracovní dny další pokusy o doručení této datové zprávy tímto způsobem. Pokud se doručení elektronicky správci daně ve výše uvedené lhůtě nezdaří, doručí správce daně písemnost na adresu příjemce pro doručování poštou.

Třetí odstavec: Při doručování do vlastních rukou se za doručenou písemnost považuje takové doručení, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát zprávou opatřenou jeho zaručeným elektronickým podpisem, dále jen elektronická doručenka, založeným na kvalifikovaném certifikátu. Nepotvrdí-li adresát převzetí zprávy do pěti dnů od doručení oznámení o uložení elektronické zásilky určené do vlastních rukou elektronické podatelně správce daně, doručuje se písemnost na adresu příjemce pro doručování poštou.

3. V § 21 odstavec 2 se věta druhá nahrazuje větou, která zní: Toto podání lze učinit i prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem ve struktuře a tvaru zveřejněném správcem daně.

4. V § 21 odstavec 3 se slova "nebo elektronicky podepsané podle zvláštních předpisů" nahrazují slovy "nebo prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem"

Dosavadní body 1 - 4 se označují jako body 5 - 8.

II. vládního návrhu: V bodu 6 se slova "v elektronické podobě" nahrazují slovy "prostřednictvím datové zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem".

III. vládního návrhu: V bodu 7 se v první i druhé větě slova "v elektronické podobě" nahrazují slovy "prostřednictvím datové zprávy".

IV. vládního návrhu: Za bod 7 se vkládá bod 8, který zní: V § 32 odstavec 2 písmeno g) se na konci doplňují slova: "Tuto náležitost lze nahradit zaručeným elektronickým podpisem pracovníka a jeho kvalifikovaným certifikátem."

Zdůvodnění: Je třeba definovat okamžik podání při použití elektronické komunikace při podání daňového přiznání. A protože nelze použít dosavadní ustanovení o podání poštovní zásilky, neboť pošta je správní subjekt a podáním zásilky je s ní de facto uzavřen smluvní vztah, zatímco v případě zasílání zprávy elektronickou poštou neexistuje žádný takový subjekt ani nelze technicky zaručit, že zpráva bude v určitém časovém limitu doručena, resp. že bude doručena vůbec, a okamžik odeslání navíc nelze prokazatelně ověřit, směřuje pozměňovací návrh k tomu, aby komunikace s finančními úřady probíhala na principu vyzvání daňového poplatníka elektronickou formou od správce daně a následným vyzvednutím rozhodnutí finančního úřadu v elektronické podobě.

Další body II, III a IV jsou pak technickým zpřesněním vládního návrhu, protože vládní návrh pracuje s pojmem "v elektronické podobě", který je příliš široký a zahrnuje i podání SMS a faxové zprávy, což není prakticky možné.

Druhý pozměňovací návrh se týká novelizace ustanovení § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V případě, že bude přijat, bude třeba změnit i název celého tisku.

Můj návrh zní: Za dosavadní text § 11 zákona 227/2000 Sb., který zní: "v oblasti orgánů veřejné moci je možné používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb", se doplňují tyto dvě věty: "Toto platí i pro výkon veřejné moci vůči fyzickým a právnickým osobám. Pokud je zaručený elektronický podpis založen(-ý?) na kvalifikovaném certifikátu užíván v oblasti orgánů veřejné moci, musí kvalifikovaný certifikát obsahovat takové údaje, aby osoba byla jednoznačně identifikovatelná."

Tato novela zákona o elektronickém podpisu zpřesňuje a zjednoznačňuje výklad § 11, který pro některé resorty přinesl možnost dvojího výkladu, a zajišťuje, aby součástí elektronického podpisu byla jednoznačná identifikace odesilatele, která umožní použití elektronického podpisu i v agendách, které vyžadují jednoznačnou kvalifikaci a identifikaci daňového poplatníka a podepisující osoby v elektronickém podpisu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Benda, který je druhým přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, chtěl bych přednést dva návrhy, které byly projednávány na ústavně právním výboru a které pravda svou podstatou nesouvisí s navrženým návrhem zákona pana ministra Březiny, ale týkají se otevřeného trestního řádu.

První návrh by zněl: K dosavadní části první ve znění usnesení ústavně právního výboru - dosavadní text se označuje jako bod 1 a doplňuje se nový bod 2 v § 163 odstavec 1 věta první - slova "trestné činy násilí" nahrazují se slovy "trestné činy zneužívání informací v obchodním styku podle § 128, násilí". Dále pokračuje dosavadní text.

Jedná se o problém souhlasu dotčené osoby s trestním stíháním v případech, kdy osoby jsou k sobě v poměru rodinném či obdobně blízkém, kde je vypočítána celá řada trestných činů, které nemohou být stíhány bez souhlasu poškozeného včetně trestného činu podvodu, kde je trestní sazba až do 12 let. Z nejasných důvodů vypadl právě trestný čin zneužívání informací v obchodním styku, který je v podstatě speciální úpravou vůči trestnému činu podvodu. Zdá se rozumné, aby to tam bylo doplněno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP