(12.20 hodin)
(pokračuje Tvrdík)

Dalším dílčím krokem, který je hlavním obsahem vládní předlohy zákona, je snížení počtu vojenských správních úřadů prvního i druhého stupně. Současných 86 územních vojenských správ se navrhuje snížit na 35 a místo osmi dosavadních velitelství územní obrany se navrhuje vytvořit jeden hlavní doplňovací úřad.

Tato struktura je přechodným řešením. Cílový stav reformy ozbrojených sil v roce 2006 předpokládá zrušení vojenské základní služby a v návaznosti na to i zrušení vojenských správních úřadů. Současný návrh znamená zejména finanční úspory nejen na mzdových fondech v důsledku snížení počtu osob zaměstnávaných na vojenských správních úřadech, ale také úspory vynakládaných nákladů na provoz a údržbu objektů, ve kterých rušené vojenské správní úřady dosud sídlí.

Návrhem na změnu sídel vojenských správních úřadů se sleduje využití těch objektů, ke kterým má právo hospodaření Ministerstvo obrany, a tím i omezení nájmu objektů civilních. Snížením počtu územních vojenských správ se ušetří průměrně na finančních prostředcích za jeden rok na platech 422 mil. Kč, na nájemném za objekty 10 mil. Kč, za provoz a údržbu objektů 20 mil. Kč, tedy celkem přes 450 mil. Kč. Tyto finanční prostředky je nutné využít na realizaci reformy ozbrojených sil.

Chápu, že z hlediska vašich volebních obvodů, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, některé návrhy na nové rozmístění vojenských správních úřadů a stanovení jejich správních obvodů se budou zdát nepřiměřené, ale věřte, že návrh byl připravován pečlivě a s rozvahou. Možnou vaši námitku, že občan bude mít z některých míst k vojenským správním úřadům příliš daleko, si dovoluji předem vyvrátit. Ohlašovací povinnost, kterou má občan podle branného zákona, se v současné době již plní písemným podáním. Pro odvodní řízení, které dosud probíhalo dvakrát ročně, se zřizují odvodní komise na různých místech obvodu územní vojenské správy s přihlédnutím k místu trvalého pobytu většího počtu branců.

Dalším okruhem navrhovaných změn branného zákona jsou dílčí změny, které jednak souvisejí s přijetím zákonů z jiných oblastí veřejné správy a jednak jsou vyvolány poznatky z jeho dosavadní realizace. Pokud jde o návaznost na jiné právní úpravy, změny se týkají např. zpřesnění institutu vojenské evidence v souvislosti s zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jde o poznatky z dosavadní realizace branného zákona, navrhuje se například, aby osoby, které dobrovolně převzaly brannou povinnost, mohly na základě svého jednostranného prohlášení brannou povinnost ukončit. Tento problém se týká v převážné míře žen.

Vážení páni poslanci, paní poslankyně, žádám vás o projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218, a o jeho postoupení do druhého čtení. Věřím, že společným úsilím dojdeme k optimálnímu řešení navrhovaných změn.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Než dám slovo zpravodaji, s procedurálním návrhem se přihlásila paní poslankyně Zdeňka Stránská.

 

Poslankyně Zdeňka Stránská: Děkuji. Pane předsedající, já bych jenom chtěla zpochybnit hlasování č. 135.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zpochybňujete poslední hlasování, které ve sněmovně proběhlo. To bylo hlasování o zkrácení lhůty o 40 dnů.

Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat nejprve o námitce proti hlasování paní poslankyně. Doufám, že všichni, kteří chtějí hlasovat, se dostaví do sněmovny. Je totiž logické, pokud jsme propustili onen energetický návrh do druhého čtení, že bez zkrácení lhůty bychom ho už neprojednali.

Chviličku, pane ministře, budeme pokračovat.

 

Zahajuji hlasování o námitce paní poslankyně Stránské. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 93 poslanců pro 69, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o zkrácení lhůty k projednávání onoho energetického zákona (bod 62) o 40 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 101 poslanců pro 70, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Musím tedy opravit konstatování z minulého bodu. Přikázali jsme hospodářskému výboru a zkrátili lhůtu k projednávání na 20 dnů.

 

Nyní budeme pokračovat v bodu, který uvedl ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Vládní návrh novely branného zákona, tak jak ho předložil pan ministr obrany, spočívá především v následujících úpravách. Je navrhována reorganizace vojenských správních úřadů a k tomuto tématu nepochybně v rámci druhého čtení, pokud se do něj tento návrh zákona dostane, bude velmi rozsáhlá rozprava. Dále pak je zpřesněn režim dobrovolného převzetí branné povinnosti a jejího zániku na základě jednostranného prohlášení. Dále je upřesněn režim nástupu vojenské služby, je stanovena horní délka hranice délky výjimečného vojenského cvičení, je zpřesněna ochrana osobních dat vojáků a způsob nakládání s nimi a konečně je přesněji vymezena spolupráce s orgány územní samosprávy v oblasti přenesené působnosti.

Domnívám se, že tento zákon je přínosem nejen pro armádu, ale i pro státní rozpočet. Předpokládá totiž úsporu 452 mil. Kč ročně. Nepadl žádný návrh na zvýšení státní administrativy.

Doporučuji, aby se sněmovna tímto návrhem zákona zabývala i ve druhém čtení.

Musíme však mít v průběhu jeho projednávání na paměti, že by měl alespoň ve svých konturách a obrysech navazovat na druhou etapu reformy veřejné správy, neboť budeme rozhodovat o správních úřadech.

Čili ještě jednou doporučuji postoupit do druhého čtení a doprojednat v tomto volebním období, což také předpokládá zkrácení lhůty pro projednávání. Tento návrh přednesu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí zpravodaj Jan Vidím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové. Z důvodů, které jsem uvedl, tedy úspora ve státním rozpočtu a zjednodušení administrativy, navrhuji zkrátit lhůtu pro projednávání tohoto zákona na 20 dní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Dále je písemně přihlášen pan poslanec Václav Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Děkuji. Pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych k návrhu novely zákona 218/1999 Sb. řekl několik poznámek. Předně chci říci, že vnímám potřebu reagovat i v této oblasti na řadu právních změn, které nastaly přijetím některých dalších zákonů. Konečně i praxe ve dvouleté existenci této normy také ukázala nutnost úpravy řady oblastí, které se bezprostředně dotýkají branné povinnosti i samotné služby v ozbrojených silách.

Co mě však překvapuje, je skutečnost, že některá ustanovení stávajícího zákona nepronikla ani po dvou letech k těm orgánům, které měly a mají ze zákona 218/1999 Sb. stanoveny určité povinnosti. Můžeme se tedy asi neustále potýkat s problematikou přestupků a nekázně vojáků základní služby, když např. soudy plně nerespektovaly ustanovení § 56 odst. 2 citovaného zákona v tom smyslu, že nebyla předávána hlášení o brancích, kteří byli soudně trestáni, což se mohlo samozřejmě projevit ve zvýšené šikaně u vojenských útvarů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP