(12.30 hodin)
(pokračuje Frank)

Stávající norma měla zcela jistě i řadu nevyjasněných formulací, především v oblasti dobrovolného převzetí branné povinnosti a mnohé další, což konečně praxe plně potvrdila.

Rád bych připomenul, že návrh této novely se také snaží reagovat na skutečnosti, které souvisejí se změnami v oblasti reformy veřejné správy, zejména pokud se týče ukončení činnosti okresních úřadů a přenosu jejich kompetencí na obce a kraje.

Musím také říci, že ve své podstatě je i v souladu s vojenskou strategií České republiky, že se snaží reagovat i na reorganizaci ozbrojených sil a snižování jejich počtu. Myslím si ale, že právě v této oblasti, zejména pokud se týče redukce vojenských správních úřadů, není ve všech případech postupováno citlivě, a dokonce jsem přesvědčen, že pokud zákon projde do druhého čtení, bude právě tato oblast předmětem diskuse.

Poslední poznámka je k vyčíslení úspor, ke kterým má dle návrhu dojít, pokud se týče nejenom počtu osob, ale především redukcí objektů, ve kterých dosud tyto úřady sídlí. Vnímám tyto úspory, pokud se týče osob, pokud se týče objektů, které vojenské správní úřady užívají jako pronajímatelé u civilního sektoru. Přesto Ministerstvu obrany zůstane v držení 44 objektů, ke kterým má právo hospodaření právě Ministerstvo obrany.

Nově ustavované správní úřady budou tedy nadále užívat zřejmě již stávající objekty. Přesto bych rád znal, jak Ministerstvo obrany České republiky naloží s případnými objekty, které zcela uvolní a jsou zcela v jeho držení.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem. I když dle mého názoru má novela branného zákona řadu, jak se říká, vad na kráse a úplnosti, přesto bych doporučil postoupit návrh novely do druhého čtení a případnými pozměňujícími návrhy ve čtení druhém napravit pak problémové části.

Současně mi dovolte navrhnout, aby novela branného zákona byla přidělena výboru pro obranu a bezpečnost. Rád bych také sdělil, že poslanecký klub KSČM nepodpoří případné zkrácení lhůty pro projednávání návrhu zákona, protože jde o normu, která si vyžádá opravdu důkladného prověření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Návrhy na zamítnutí ani na vrácení nezazněly, budeme se tedy věnovat návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není. Přesto je požadavek na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o přikázání bezpečnostně brannému výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 138. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 96 poslanců pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 20 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 139 a táži se, kdo je pro ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 100 poslanců pro 73, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost a lhůtu na projednávání jsme zkrátili na dvacet dnů. Končím první čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu číslo 63. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod č. 64. Než ho otevřu, nevím, jestli pan zastupující místopředseda klubu chce něco sdělit. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane místopředsedo, já bych chtěl tento a ten následující bod přesunout na příští týden, a to z toho důvodu, že pan ministr Rusnok je omluvený a je na zahraniční cestě a pan ministr Bureš předkládá zákony v Senátu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pan ministr Rusnok je řádně omluven, je s panem premiérem ve Španělsku. Je to ale procedurální návrh, o kterém musím dát hlasovat - přeřadit bod č. 64 na příští týden.

Další body, které jsou potom připraveny k projednávání, jsou body, které předkládá pan ministr Jaroslav Bureš, který je údajně na cestě a měl by se dostavit každou chvilkou.

(Volání po přestávce ze sálu.)

Pane kolego, pokud se nepletu, bylo dohodnuto, že jedeme bez přestávky. Jedeme dnes bez přestávky až do 15 hodin.

Dobře, pět minut nyní, abychom zformulovali, které body budeme moci dále projednávat a které budeme muset přeložit. Vyhlašuji přestávku do 12.40 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP