(12.10 hodin)
(pokračuje Brožík)

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

62.
Návrh poslanců Josefa Hojdara a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
/sněmovní tisk 1240/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1240/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolili jsme si vám předložit novelu tzv. energetického zákona, neboť praxe ukazuje, že jsou věci, které je nutno určitým způsobem vždy testovat, a ten test vám ukáže, že něco funguje naprosto přesně, něco funguje trošičku méně a něco nefunguje skoro vůbec.

Došlo k jedné záležitosti vedle určitě možná dalších věcí, které bude zapotřebí podrobit podrobnější diskusi, a my se tomu určitě nebráníme. Došlo k záležitosti, že díky formulaci, která dnes platí v energetickém zákoně, nemůže být naplněn v podstatě jakýsi rezervní fond, který by měl sloužit tomu, že nastane-li situace, že na daném území provozovatel distribuční soustavy či dodavatel energie nebude schopen z různých důvodů dodávat energii, a přesto zákon říká, že energie má být dodána spotřebiteli, v takovém případě Energetický regulační úřad může nařídit, aby tuto energii dodával náhradní dodavatel. Tomuto náhradnímu dodavateli pokud by vznikla újma neboli ekonomická ztráta, může požádat o vyplacení rozdílu mezi tím, co přijal za dodanou energii, a tím, jaké náklady musel na toto náhradní řešení vynaložit. Může přijmout prostředky právě z tohoto fondu.

Tím, že tento fond nebyl naplněn, snažíme se velmi jednoduchou, de facto legislativně technickou formou jednou větou umožnit Energetickému regulačnímu úřadu, aby od jednotlivých dodavatelů a výrobců právě mohl prvně inkasovat do tohoto fondu a udržovat tento fond na potřebné výši.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, domnívám se, že rozhodující důvody, proč byl podán zákon kolegy panem Vojířem a panem Hojdarem, již tady byly osvětleny. V podstatě předkladatelé zákona navrhují odstranit jistou disproporci, která je v zákoně o podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích.

V zákoně byl nedostatek v tom smyslu, že do 31. 10. předcházejícího roku měla být vytvořena finanční rezerva ve výši 50 milionů korun, která měla být k dispozici Energetickému regulačnímu úřadu, který by z ní hradil případnou újmu a ztrátu těm podnikatelům v energetice, kterým by bylo nařízeno v zájmu dodávky energie, aby dodávali víc, než bylo ve smlouvě a v licenci. Do jisté míry podnikatelé v energetice využili jistého lapsu v tom, že finanční rezerva měla být shromážděna do 31. 10., a převážná část z nich požádala o licenci až v závěru roku. Aby se odstranila tato disproporce, navrhují předkladatelé jednoduchou změnu, že peněžní prostředky musí ti, kterým byla poskytnuta licence, odevzdat v souhrnné výši 50 milionů do 31. 12. 2002, přičemž příspěvek do tohoto fondu je vytvářen alikvotně podle rozsahu licencí na dodávku elektrické energie.

Doporučuji, aby tento návrh byl postoupen do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí navrhovatel pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, abych neopomněl, přihlásil jsem se hned na začátku do rozpravy. Požádal bych vás, abychom - bude-li tento zákon propuštěn do dalšího čtení - zkrátili lhůtu k projednávání o 40 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane navrhovateli. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Nezazněly žádné návrhy na zamítnutí ani vrácení. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán hospodářskému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 138 poslanců pro 81, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty o 40 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 138 poslanců pro 55, proti 16. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, ale jeho lhůtu k projednávání jsme bohužel nezkrátili. Končím prvé čtení tohoto návrhu. Děkuji navrhovateli i zpravodaji. Končím projednávání bodu číslo 62.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod číslo

 

63.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb.,
o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon),
ve znění zákona č. 238/2000 Sb.
/sněmovní tisk 1246/ - prvé čtení

 

Nejdříve vám chci oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu o 20 dnů. Věřím, že tento návrh zazní i od pana zpravodaje.

Z pověření vlády uvedený návrh uvede ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, dovolte mi, abych jménem vlády uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění branný zákon, tisk 1246.

Jistě se shodneme na záměru vybudovat profesionální ozbrojené síly s podstatně nižším počtem vojáků v činné službě, než je tomu doposud. Tomuto záměru jsou podřízeny některé dílčí postupné kroky, jako je například nedávno vámi schválená poslanecká novela branného zákona, jejímž obsahem bylo vytvoření takzvané skupiny aktivních záloh dobrovolných.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP