(11.30 hodin)
(pokračuje Nečas)

Ale je to něco jiného než vyžadovat souhlas parlamentu.

Jsem přesvědčen, že skutečně silná parlamentní demokracie, kde vláda je odpovědná parlamentu, je fungujícím systémem tehdy, jestliže vláda padne, je odvolána, je jí vyslovena nedůvěra v případě, že rozhodne o vyslání vojsk do zahraničí za situace, kdy s tím většina parlamentu nesouhlasí.

Nicméně je taková právní úprava, jako byla přijata v naší ústavě. Je to právní úprava, která je na základě našich určitých historických reminiscencí na rok 1968 apod. Upravila poměrně přísně tyto věci nejen z hlediska přítomnosti cizích vojsk u nás, čemuž rozumím, ale i z hlediska vyslání našich vojsk do zahraničí. Chcete-li, naprosto otevřeně říkám, že z tohoto pohledu považuji naši ústavu za zbytečně pacifistickou. Na druhé straně respektuji toto ustanovení. Myslím si, že bylo dobře, že sněmovna po našem vstupu do NATO tyto články určitým způsobem upravila.

Znovu bych se chtěl vrátit k reálnému meritu věci - a to je faktický stav, na základě kterého naše ústavní orgány projednávají průlety a průjezdy cizích letadel a cizích ozbrojených sil přes naše území. Znovu opakuji - v původním textu ústavy o průletech a průjezdech nebylo ani slovo. Teprve s postupem doby na základě extenzivního výkladu ústavy, a podle mého názoru zbytečně extenzivního, se pouhý průlet letadla, byť několikaminutový, nad naším územím vzal jako pobyt cizího vojska na našem území, tudíž byl podroben parlamentnímu souhlasu. Někdo může mít oprávněný názor, že to pobyt je. Podle mého názoru pobyt je něco jiného než průjezd nebo průlet. Na druhou stranu bychom se neměli této diskusi uzavírat.

Je zde reálný stav, že o drtivé většině především průletů je tento Parlament informován až poté, co se tento průlet uskuteční, prostě proto, že to časové lhůty jinak ani neumožňují. To znamená, že jakákoli reálná možnost obou komor Parlamentu vyslovit případný nesouhlas s tímto průletem je prakticky nulová. Takže nežijme v představě, že dáváme reálnou moc Parlamentu. Tento článek v ústavě je naprosto prázdný, formální. Pokud má ústava nevymáhatelný článek, článek, který je prázdný a formální, je lepší se zamyslet nad přeformulací tohoto článku nebo nad jeho případným vypuštěním.

To je první zásadní poznámka.

Druhá zásadní poznámka se týká onoho samotného čísla. Statistiku za rok 2001 budeme zřejmě mít, ale v době, kdy byl návrh tohoto zákona zpracován, byla komplexní statistika pouze za rok 2000, kde je uvedeno 490 průletů a průjezdů. Prostý propočet ukazuje, že je to více než jeden denně. Představme si čistě teoreticky, kdyby Parlament chtěl opravdu dostát důsledně své možnosti vyjádřit se nebo projednat každý jednotlivý průjezd nebo průlet této cizí jednotky nebo letadla přes naše území, tak by zasedal 365 dní v roce a prakticky by nic jiného nedělal.

Netvařme se tedy, že tuto pravomoc máme, netvařme se, že touto novelou o ni přicházíme. Nikdy jsme ji reálně v každodenním životě neměli. Toto ustanovení neodpovídá reálnému životu a zdravému rozumu. Není to tedy žádné zásadní omezení práva Parlamentu, protože toto právo v reálném životě Parlament ve skutečnosti nikdy neměl. Je to prostě prázdné ustanovení, které v ústavě je.

Chtěl bych proto požádal Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh pustila do dalších čtení, abychom zabránili tomu, že v naší ústavě - jako zodpovědného člena NATO - budou články, které se týkají ozbrojených sil, články, které jsou formální, prázdné a ve skutečnosti v reálném životě nedodržitelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se pana zpravodaje, zda hodlá vystoupit. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o předložených návrzích.

Jako první návrh zazněl návrh pana poslance Jičínského na zamítnutí, ke kterému se připojil i pan poslanec Vojtěch Filip. V případě, že tento návrh neprojde, pan poslanec Filip navrhl vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. Na žádost pana zpravodaje vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 141 poslanců bylo 60 pro a 75 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 z přítomných 144 poslanců pro 58, proti 75. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

 

Poslanec Jiří Payne: Navrhuji, aby to projednal také zahraniční výbor.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, paní a pánové, navrhuji, aby tento návrh projednal petiční výbor.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 145 poslanců pro 137, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 145 poslanců pro 82, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o výboru petičním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 146 pro 66, proti 60. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o lhůtách. První lhůta, která zazněla, byla lhůta pana navrhovatele - zkrácení na 20 dnů. Poté zazněl návrh pana poslance Vymětala - naopak prodloužení o 20 dnů.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, chci vás upozornit na to stejně jako včera předsedu sněmovny, že podle § 63 odstavec 1 poslanci pouze v rozpravě dávají návrhy. Vzhledem k tomu, že v rozpravě vystoupili kolegové Jičínský, Filip, Payne a Vymětal a nikdo z nich nenavrhl zkrácení lhůty, není možné o tomto návrhu hlasovat. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP