Skončila 57. schůze Poslanecké sněmovny

9. 6. 2017

Měla rekordních 359 bodů ve schváleném pořadu. Žádná jiná sněmovní schůze od roku 1993 tolik bodů pořadu neměla. Sněmovna v pátek 9. června schvalovala zákony ve 3. čtení. Více najdete zde  

Poslanecká sněmovna v pátek 9. června vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o elektronické identifikaci (podle sněmovního tisku 1069), který usiluje o větší šíření prostředků pro elektronickou identifikaci mezi občany ČR, což je klíčový předpoklad pro další rozvoj on-line služeb či dalších činností veřejného či soukromoprávního sektoru.  Současně s touto normou byl schválen i doprovodný zákon podle sněmovního tisku 1070, který přenáší změny související s elektronickou identifikací do příslušných zvláštních zákonů.

Sněmovna schválila v pátek 9. června ve třetím čtení rovněž novelu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 1024/ , která zvyšuje atraktivitu služby v bezpečnostních sborech. Kromě policie se týká hasičů, celníků, Vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb. Třetím čtením rovněž prošel návrh novely zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele /sněmovní tisk 995/, s cílem zajistit účinnější dozor ČOI a více chránit spotřebitele. Odhadem cca devět miliard korun pro obce na veřejné investice, služby občanům, i kofinancování eurofondů přináší novela zákona o rozpočtovém určení daní /sněmovní tisk 791/, kterou rovněž Sněmovna schválila v pátek 9. června. Obcím novela vrací podíl na příjmech z DPH.

 

Sněmovna ve středu 7. června přijala usnesení odkazující na význam bitvy u Zborova pro naši státnost. Předkladatelem byl předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

100 let od bitvy u Zborova

 My, poslanci a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vědomi si významu bitvy u Zborova pro vznik samostatného československého státu, pro formování bojových tradic naší armády a pro pěstování ducha svobody, občanské hrdosti a lásky k vlasti, přijímáme ke stému výročí hrdinného boje československých legionářů toto usnesení:

 S hlubokou úctou a vděčností si připomínáme 1. a 2. červenec 1917 jako slavné dny naší historie. Oběti československých legionářů přinesly u Zborova velké vítězství a významně přispěly k uznání legitimity zahraničního odboje a našeho práva na sebeurčení. Činy legionářů by neměly být nikdy zapomenuty. Hrdinové od Zborova zasloužili se o stát.
(přijato dne 7. června 2017)

 Novela zákona o ochraně zvířat proti týrání /sněmovní tisk 742/, jejíž schválení podpořilo ve středu 7. června ve Sněmovně 132 ze 161 přítomných poslanců, zakazuje "chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin", a to od konce ledna 2019. Sněmovna rovněž ve třetím čtení schválila návrh nového zákona o náhradách škody způsobených porušením pravidel hospodářské soutěže /sněmovní tisk 991/, který zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody. Posílit bezpečnost citlivých informací posílaných elektronicky by měla schválená novela zákona utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 1067/. Další nově schválený legislativní text - novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí /sněmovní tisk 1003/ zjednoduší posuzování vlivu plánovaných stavebních záměrů na životní prostředí. Schválená novela zákona o zpravodajských službách České republiky /sněmovní tisk 855/ má přinést důslednější systém kontroly zpravodajských služeb.

Poslanecká sněmovna v pátek 26. května vzala na vědomí  Závěrečnou zprávu Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D 47 a požádala usnesením vládu České republiky:

  1. o stanovení konkrétní odpovědnosti státních organizací, firem a fyzických osob vykonávajících dozor investora u státních zakázek za škody způsobené státu mj. výkonem nekvalitního dozoru na stavbách dálnice D47 a pozdním uplatněním nároků, které způsobilo promlčení těchto nároků
  2. aby s využitím zákonných možností zajistila, že firmám a fyzickým osobám odpovědným za škody a pozdní uplatnění nároků investora na stavbě D47 nebude nadále umožněno vykonávat dozor investora na stavbách zadávaných státem a státními organizacemi
  3. aby veškeré doklady u významných dopravních staveb byly archivovány po celou dobu životnosti staveb."

Sněmovna ve středu 24. května schválila vládní novelu zákona o elektronických komunikacích /sněmovní tisk 1053/, která mimo jiné řeší přechod na televizní digitální vysílání ve standardu DVB-T2. Ve třetím čtení byl také schválen návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 853/. Už v prvním čtení ve zrychleném jednání podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu byl rovněž schválen vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích /sněmovní tisk 1110/, a poslanecká novela zákona o daních z příjmů, která daňově zvýhodňuje dárce krve a kostní dřeně /sněmovní tisk 1056/. Sněmovna také vyslovila souhlas se zřízením vyšetřovací komise k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.

K bodu nazvanému "Zvýšení platů pracovníků v sociálních službách" přijala Poslanecká sněmovna následující usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby od 1. července 2017 zajistila zvýšení platů pracovníkům v sociálních službách minimálně o 3 000,- Kč měsíčně. Poslanecká sněmovna dále žádá vládu, aby:

1. Neprodleně řešila kritickou personální situaci v sociálních službách.

2. Projednala výrazné navýšení platů a mezd zaměstnancům, kteří přímo pečují o klienty, a sociálním pracovníkům.

3. Urychleně přijala novelu nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády číslo 5647/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou upraví mj. platy zaměstnanců v sociálních službách.

4. Pro personální stabilizaci je nutné zrušit současnou přílohu číslo 1 a číslo 2 nařízení vlády. Zaměstnance uvedené v příloze číslo 1 zařadit do přílohy číslo 3 a zaměstnance uvedené v příloze číslo 2 zařadit do přílohy číslo 6. Na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách vyčlenila a zabezpečila dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3 miliardy korun na letošní rok.

5. Zahájila proces systémové změny financování služeb.

6. Uskutečnila navýšení od 1. 7. 2017.

7. Aby předseda vlády podal informaci Poslanecké sněmovně ve variabilním týdnu od 6. 6. 2017."

 Přepis jednání o o zvýšení platů pracovníků v sociálních službách najdete zde.

 

V úterý 23. května schválila Poslanecká sněmovna k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázky Jeruzaléma:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. Vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím výkonné rady Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 201 EX/PX/DR.30.1, které explicitně popírá izraelskou svrchovanost nad svým hlavním městem Jeruzalémem.

2. Odmítá tuto rezoluci, která potvrzuje trvalý zaujatý a nepřátelský postoj UNESCO k jednomu ze svých členských států, jakož i nepřípustnou politizaci této organizace, která zde jasně překračuje svůj mandát.

3. Vyzývá vládu, aby se zasazovala o respektování Jeruzaléma coby hlavního města Státu Izrael, dále zahájení přímých jednání mezi Izraelci a Palestinci bez předchozích podmínek, dále podporu řešení vycházejícího z principu dva státy pro dva národy a dále oponování takovým krokům mezinárodních organizací či společným pozicím Evropské unie, které falešným a zavádějícím způsobem interpretují aktuální situaci či překrucují historické skutečnosti a vazby a které v sobě nesou nenávistný protiizraelský duch.

4. Vyzývá vládu České republiky, aby zastavila veškeré platby členských příspěvků České republiky Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) ze státního rozpočtu v letošním roce a aby tyto platby byly zastaveny i v letech nadcházejících, pakliže tato organizace bude pokračovat ve své nenávistné rétorice vůči Státu Izrael a bude i nadále podléhat politizaci.Skončila 57. schůze Poslanecké sněmovny (9.06.2017) Skončila 57. schůze Poslanecké sněmovny (9.06.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)