57. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat v úterý 6. června

26. 5. 2017

V pátek 26. května Sněmovna projednala např závěrečnou zprávu vyšetřovací komise pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby D 47

Poslanecká sněmovna v pátek 26. května vzala na vědomí  Závěrečnou zprávu Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D 47 a požádala usnesením vládu České republiky:

  1. o stanovení konkrétní odpovědnosti státních organizací, firem a fyzických osob vykonávajících dozor investora u státních zakázek za škody způsobené státu mj. výkonem nekvalitního dozoru na stavbách dálnice D47 a pozdním uplatněním nároků, které způsobilo promlčení těchto nároků
  2. aby s využitím zákonných možností zajistila, že firmám a fyzickým osobám odpovědným za škody a pozdní uplatnění nároků investora na stavbě D47 nebude nadále umožněno vykonávat dozor investora na stavbách zadávaných státem a státními organizacemi
  3. aby veškeré doklady u významných dopravních staveb byly archivovány po celou dobu životnosti staveb."

Sněmovna ve středu 24. května schválila vládní novelu zákona o elektronických komunikacích /sněmovní tisk 1053/, která mimo jiné řeší přechod na televizní digitální vysílání ve standardu DVB-T2. Ve třetím čtení byl také schválen návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii /sněmovní tisk 853/. Už v prvním čtení ve zrychleném jednání podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu byl rovněž schválen vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích /sněmovní tisk 1110/, a poslanecká novela zákona o daních z příjmů, která daňově zvýhodňuje dárce krve a kostní dřeně /sněmovní tisk 1056/. Sněmovna také vyslovila souhlas se zřízením vyšetřovací komise k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.

K bodu nazvanému "Zvýšení platů pracovníků v sociálních službách" přijala Poslanecká sněmovna následující usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby od 1. července 2017 zajistila zvýšení platů pracovníkům v sociálních službách minimálně o 3 000,- Kč měsíčně. Poslanecká sněmovna dále žádá vládu, aby:

1. Neprodleně řešila kritickou personální situaci v sociálních službách.

2. Projednala výrazné navýšení platů a mezd zaměstnancům, kteří přímo pečují o klienty, a sociálním pracovníkům.

3. Urychleně přijala novelu nařízení vlády, kterou se mění nařízení vlády číslo 5647/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou upraví mj. platy zaměstnanců v sociálních službách.

4. Pro personální stabilizaci je nutné zrušit současnou přílohu číslo 1 a číslo 2 nařízení vlády. Zaměstnance uvedené v příloze číslo 1 zařadit do přílohy číslo 3 a zaměstnance uvedené v příloze číslo 2 zařadit do přílohy číslo 6. Na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách vyčlenila a zabezpečila dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3 miliardy korun na letošní rok.

5. Zahájila proces systémové změny financování služeb.

6. Uskutečnila navýšení od 1. 7. 2017.

7. Aby předseda vlády podal informaci Poslanecké sněmovně ve variabilním týdnu od 6. 6. 2017."

 Přepis jednání o o zvýšení platů pracovníků v sociálních službách najdete zde

 

V úterý 23. května schválila Poslanecká sněmovna k rezoluci UNESCO pokračující v politizaci otázky Jeruzaléma:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. Vyjadřuje zásadní nesouhlas s rozhodnutím výkonné rady Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 201 EX/PX/DR.30.1, které explicitně popírá izraelskou svrchovanost nad svým hlavním městem Jeruzalémem.

2. Odmítá tuto rezoluci, která potvrzuje trvalý zaujatý a nepřátelský postoj UNESCO k jednomu ze svých členských států, jakož i nepřípustnou politizaci této organizace, která zde jasně překračuje svůj mandát.

3. Vyzývá vládu, aby se zasazovala o respektování Jeruzaléma coby hlavního města Státu Izrael, dále zahájení přímých jednání mezi Izraelci a Palestinci bez předchozích podmínek, dále podporu řešení vycházejícího z principu dva státy pro dva národy a dále oponování takovým krokům mezinárodních organizací či společným pozicím Evropské unie, které falešným a zavádějícím způsobem interpretují aktuální situaci či překrucují historické skutečnosti a vazby a které v sobě nesou nenávistný protiizraelský duch.

4. Vyzývá vládu České republiky, aby zastavila veškeré platby členských příspěvků České republiky Organizaci OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) ze státního rozpočtu v letošním roce a aby tyto platby byly zastaveny i v letech nadcházejících, pakliže tato organizace bude pokračovat ve své nenávistné rétorice vůči Státu Izrael a bude i nadále podléhat politizaci.57. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat v úterý 6. června (26.05.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)