Hlasování
34. schůze, 28. 2. 2001

Procedurální hlasování
224 - 225 (28. 2. 2001)

16. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 835/ - prvé čtení
226 - 229 (28. 2. 2001)

17. Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) /sněmovní tisk 838/ - prvé čtení
230 (28. 2. 2001)

32. Návrh poslanců Rostislava Čevely a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 809/ - prvé čtení
231 - 232 (28. 2. 2001)

Procedurální hlasování
233 (28. 2. 2001)

77. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - třetí čtení
234 - 237 (28. 2. 2001)

78. Návrh poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 760/ - třetí čtení
238 - 246 (28. 2. 2001)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999 /sněmovní tisk 722/ - druhé čtení
247 (28. 2. 2001)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí /sněmovní tisk 728/ - druhé čtení
248 - 249 (28. 2. 2001)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijatý XXII. Kongresem SPU v Pekingu dne 15. září 1999 /sněmovní tisk 730/ - druhé čtení
250 (28. 2. 2001)

76. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - třetí čtení
251 - 252 (28. 2. 2001)

80. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
253 - 262 (28. 2. 2001)

81. Změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
263 - 264 (28. 2. 2001)

82. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Grantové agentury
265 (28. 2. 2001)

Procedurální hlasování
266 (28. 2. 2001)

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení
267 (28. 2. 2001)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce /sněmovní tisk 735/ - druhé čtení
268 - 271 (28. 2. 2001)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 16. července 2000 /sněmovní tisk 743/ - druhé čtení
272 (28. 2. 2001)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 736/ - druhé čtení
273 (28. 2. 2001)

Procedurální hlasování
274 (28. 2. 2001)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 770/ - druhé čtení
275 (28. 2. 2001)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsaná 8. června 2000 ve Varšavě /sněmovní tisk 772/ - druhé čtení
276 (28. 2. 2001)

Procedurální hlasování
277 - 278 (28. 2. 2001)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108), která byla za Českou republiku podepsaná ve Štrasburku 8. září 2000 /sněmovní tisk 741/ - druhé čtení
279 (28. 2. 2001)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961 /sněmovní tisk 810/ - prvé čtení
280 (28. 2. 2001)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Manile dne 13. listopadu 2000 /sněmovní tisk 795/ - prvé čtení
281 (28. 2. 2001)

85. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za období 2. pololetí 1999 až 1. pololetí 2000 /sněmovní tisk 766/
282 (28. 2. 2001)

86. Rozpočet Fondu dětí a mládeže 'v likvidaci' na rok 2001 /sněmovní tisk 787/
283 (28. 2. 2001)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 17. listopadu 2000 /sněmovní tisk 820/ - prvé čtení
284 (28. 2. 2001)

Procedurální hlasování
285 (28. 2. 2001)

89. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 806/
286 - 289 (28. 2. 2001)

90. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2001 /sněmovní tisk 801/
290 - 291 (28. 2. 2001)

91. Zpráva vlády o odstranění povodňových škod vzniklých na jaře roku 2000
292 (28. 2. 2001)

92. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 2001
293 (28. 2. 2001)

93. Návrh na stanovení orgánu Poslanecké sněmovny podle § 7 odst.1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
294 (28. 2. 2001)

95. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Taťány Jirousové
295 (28. 2. 2001)

96. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.7.2000 do 31.12.2000 /sněmovní tisk 853/
296 (28. 2. 2001)

95. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Taťány Jirousové
297 (28. 2. 2001)

96. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.7.2000 do 31.12.2000 /sněmovní tisk 853/
298 (28. 2. 2001)

98. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB o postupu vyšetřování
299 - 300 (28. 2. 2001)

Procedurální hlasování
301 (28. 2. 2001)


ISP (příhlásit)