Digitální knihovna

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998


Tisky


1  2  3  4  5

č. 1Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic
č. 2SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A VENEZUELSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU
č. 3Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,Ústava ČR
č. 3/1Stanovisko vlády k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk č. 3)
č. 4Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR v roce 1995 (ve srovnání s rokem 1994)
č. 5Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1995
č. 6Vládní návrh dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
č. 7Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států podepsaný v Oslu dne 14. června 1994
č. 8Zpráva o činnosti Grantové agentury za rok 1995
č. 9Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
č. 9/2Oponentní zpráva menšiny ústavně právního výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů ze dne 16. července 1996
č. 10Návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb.o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
č. 10/1Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
č. 11Státní závěrečný účet České republiky za rok 1995
č. 12Vládní návrh na vydání zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb.
č. 12/2Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 4. schůze 19. září 1996 k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR a kterým se mění a doplňuje zákon č. 2/1969 Sb. v platném znění (tisk č. 12)
č. 12/6Oponentní zpráva menšiny ústavně právního výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv ze dne 26. září 1996
č. 12/7Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv (tisk 12)
č. 13Vládní návrh zákon o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence
č. 13/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence (tisk 13)
č. 14Vládní návrh na vydání zákona, o působnosti Úřadu pro státní informační systém
č. 14/4Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém (tisk 14)
č. 15Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje Ústava České republiky
č. 15/1Stanovisko vlády k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
č. 16Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č.117/1994 Sb.
č. 16/1Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
č. 17Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1995
č. 18Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1995
č. 19Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za období od 1. února 1995 do 31. ledna 1996
č. 20Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
č. 21Vládní návrh zákona, o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
č. 21/3Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům (tisk 21)
č. 22Vládní návrh zákona, o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
č. 22/3Pozměňovací návrhy k vládnímu u návrhu zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněm pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 22)
č. 23Vládní návrh na vydání zákona, o státním podniku
č. 23/4Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním podniku (tisk 23)
č. 24Návrh na vydání zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
č. 24/1Stanovisko vlády k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdější předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
č. 25Návrh na vydání zákona o veřejném ochránci práv
č. 25/1Stanovisko vlády k návrhu na vydání zákona o veřejném ochránci práv
č. 25/6Pozměňovací návrhy k návrhu poslankyně P. Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (tisk 25)
č. 26Zpráva o peticích přijatých poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 1996
č. 27Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb.
č. 28Vládní návrh zákona, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
č. 28/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 28)
č. 28/3Návrh doprovodného usnesení poslance Miloše Melčáka k tisku 28
č. 29Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
č. 30PROTOKOL DOPLŇUJÍCÍ SMLOUVU MEZI ČESKOSLOVENSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU A NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU A PROTOKOL K NÍ
č. 31Vládní návrh zákona o odpadech
č. 31/3Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o odpadech (tisk 31)
č. 32Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu
č. 33Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
č. 33/3Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (tisk 33)
č. 34Vládní návrh zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb.
č. 34/3Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. (tisk 34)
č. 34/7Stanovisko prezidenta republiky, jímž vrátil Poslanecké sněmovně zákon přijatý dne 28. února 1997, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. (tisk 34/4)
č. 35Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
č. 35/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. (tisk 35)
č. 36Vládní návrh zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
č. 36/3Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (tisk 36)
č. 36/6Oponentní zpráva menšiny ústavně právního výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. ze dne 13. března 1997
č. 36/7Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (tisk 36)
č. 37Vládní návrh zákona, o opatřeních ve vztahu k Libyi
č. 38Vládní návrh zákona, o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /zákon o nadacích/
č. 38/6Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) (tisk 38)
č. 39Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996
č. 40SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MALAJSIE O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU
č. 41Vládní návrh zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
č. 41/3Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (tisk 41)
č. 42Vládní návrh zákon zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějch předpisů
č. 43Vládní návrh zákon o pozemních komunikacích
č. 43/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o pozemních komunikacích (tisk 43)
č. 44Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1995
č. 45Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1996
č. 46Vládní návrh zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
č. 46/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) (tisk 46)
č. 47Vládní návrh zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
č. 47/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 47)
č. 48Vládní návrh zákona o oceňování majetku
č. 48/4Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o oceňování majetku (tisk 48)
č. 49Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
č. 49/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 49)
č. 50Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů
č. 50/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů (tisk 50)
č. 50/3Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů (tisk 50)
č. 51Zpráva o schválených výročních zprávách zaměstnaneckých pojišťoven a výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
č. 52Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
č. 52/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (tisk 52)
č. 53Vládní návrh zákona, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
č. 53/3Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (tisk 53)
č. 54Vládní návrh zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.
č. 55Interpelace poslankyně Zuzky Rujbrové na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci vymáhání státních pohledávek a odpověď místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci
č. 56Vládní návrh zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
č. 56/5Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 56)
č. 57Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké snmovně Parlamnetu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi vládou České republiky na Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství
č. 58Úmluva č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodni organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokol z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučeni a Protokolu
č. 59Návrh na vydání zákona o ochraně dítěte
č. 59/1Stanovisko vlády k návrhu zákona o ochraně dítěte
č. 60Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997
č. 60/1Návrh rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
č. 60/5Pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené ve druhém čtení návrhu zákona o státním rozpočtu
č. 61Vládní návrh zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
č. 61/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 61)
č. 62Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996"
č. 63Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
č. 63/1Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
č. 64Návrh organizačního výboru na rozpočet Poslanecké sněmovny na rok 1997
č. 65Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
č. 66Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael
č. 67Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmově Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Česku republikou a Lotyšskou republikou
č. 68Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996
č. 69Vládní návrh zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
č. 70Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění...
č. 71Vládní návrh dohody mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic
č. 72Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb.
č. 72/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. (tisk 72)
č. 73Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
č. 74Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1995 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1995
č. 75Interpelace poslance Václava Exnera na místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci vízové povinnosti pro občany České republiky při všech cestách do Jihoafrické republiky a odpověď místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece na interpelaci
č. 76Interpelace poslance Václava Exnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci podílu počtu turistů oloupených či okradených při pobytu v České republice a odpověď ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci
č. 77Návrh na vydání zákona o zemědělství (zemědělský zákon)
č. 77/1Stanovisko vlády k návrhu zákona o zemědělství (zemědělský zákon)
č. 78Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou
č. 78/2Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu ústavního zákona, o změnách státních hranic se Slovenskou republikou (tisk 78)
č. 79Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie
č. 79/2Oponentní zpráva menšiny výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k vládnímu návrhu zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie ze dne 17. ledna 1997
č. 79/3Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie (tisk 79)
č. 80Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996
č. 81Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1996
č. 82Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní dědických a darovacích
č. 83/1Stanovisko vlády k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
č. 84Interpelace poslanců Pavla Dostála a Jozefa Wagnera na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci odvolání ředitele Školského úřadu v Jablonci nad Nisou a odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na interpelaci
č. 85Návrh organizačního výboru na rozpočet Senátu na rok 1997
č. 86Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi ČR a Urugayskou východní republikou o ochraně investic
č. 87Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi ČR a Litevskou republikou
č. 88Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic
č. 89Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi ČR a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
č. 90Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
č. 90/3Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 90)
č. 91Návrh na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení, o změně zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
č. 91/1Stanovisko vlády k návrhu zákona o síti zdravotnických zařízení, o změně zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
č. 92Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi ČR a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku...
č. 93Interpelace poslankyně Zuzky Rujbrové na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci vymáhání státních pohledávek, odpověď místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka a nová odpověď místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci
č. 94Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997
č. 94/1Stanovisko vlády k programu činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997
č. 95Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1997
č. 95/1Stanovisko vlády k návrhu rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1997
č. 96Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu materiál "Ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými, sjednané dne 16. července 1928 v Praze, a to formou výměny nót"
č. 97Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic
č. 98Vládní návrh zákona o všeobecném zdravotním pojištění
č. 98/3Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o všeobecném zdravotním pojištění (tisk 98)
č. 99Návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246 / 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona ČNR 162 / 1993 Sb. a zákona 193 / 1994 Sb.
č. 99/1Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb.
č. 99/3Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
č. 100Interpelace poslankyně Hany Orgoníkové na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci restrukturalizace a. s. Letov sídlem v Praze 9, Beranových 65 a odpověď ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci

1  2  3  4  5


Přihlásit/registrovat se do ISP