PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

99

Návrh

poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání

zákona

ze dne..............1996

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246 / 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona ČNR 162 / 1993 Sb. a zákona 193 / 1994 Sb.

Zákon

ze dne.................................

kterým se mění a doplňuje zákon č. 246 / 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona ČNR 162 / 1993 Sb. a zákona 193 / 1994 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon č. 246 / 1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto:

1) § 4 písmeno f se doplňuje textem:

Za slova "Cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti," doplňit textem "mimo výcvik a zkoušení psů loveckých plemen," text dále pokračuje v původním znění.

2) § 4 písmeno f na konci textu doplňit novou větu:

" Způsoby výcviku a zkoušení psů loveckých plemen, při kterých může dojít k přímému kontaktu se zvěří, stanoví prováděcí předpis."

3) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část.

Při výkonu práva myslivosti jsou nezastupitelnými pomocníky člověka cíleně šlechtěné rasy psů, kteří kromě své společenské funkce plní další úkoly v oblasti činnosti člověka v přírodě. Slouží zejména k hledání, vystavování, dohledávání a vyhánění zvěře. Při všech těchto činnostech dochází v přírodě k přímému kontaktu psa se zvěří. Plemena loveckých psů pomáhají při redukci některých druhů volně žijících živočichů, jejichž početní stavy je nutno udržet na určité úrovni (např. lišek).

Populace volně žijících lišek v ČR jsou z hlediska myslivosti škodlivou zvěří a z pohledu veterinární epizootologie a ekologie přirozeným rezervoárem vztekliny a prašiviny. Realizace programu orální vakcinace lišek proti vzteklině nepřímo přispěla ke zvýšení jejich stavů v ČR. Liška nemá v našich podmínkách přirozeného predátora, plynování a trávení lišek je nevhodné. Redukce stavů lovem střelnými zbraněmi byla a je nedostačující. Lov do pastí a želez je zakázaný. V této situaci představuje lov lišek norováním v období reprodukce liščí populace nejefektivnější způsob snížení stavů.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání norování na lišku povoluje. V případě kontaktu loveckého psa s divokým zvířetem má šanci na úspěch pouze velice dobře vycvičený pes, v případě norování pes pravidelně cvičený, jinak dochází k těžkým poraněním nebo i smrti psa. Je tedy nezbytné provádět výcvik loveckých psů v norování. Tento výcvik je ale naprosto nedostatečný, nedojde-li k přímému fyzickému kontaktu zvířat. Názory na možnosti cvičení psa přímo v přírodních norách vychází z neznalosti problematiky norování.

Je třeba konstatovat, že norování je nezastupitelné v myslivecké činnosti, je třeba ho pojmout jako celek, kde nelze oddělit přípravu k norování na umělé noře a vlastní norování v norách přírodních. Lov norováním tedy vyžaduje cvičit a zkoušet zvíře (norníka) na přímém živém zvířeti (liška).

Zvláštní příloha.

Změnou písmene f §4 se umožní výcvik a zkoušení loveckých psů v norování v kontaktu s jiným živým zvířetem. Způsoby výcviku a zkoušení, při kterém může dojít k přímému kontaktu se zvěří se požaduje stanovit prováděcím předpisem.

V Praze 12. listopadu 1996

Ing. Josef Mandík

Ing. Olga Sehnalová

Ing. Pavel Kováčik

Ing. Jaroslav Palas

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP