PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

II. volební období

14

Vládní návrh

na vydání

zákona

ze dne ................1996,

o působnosti Úřadu pro státní informační systém

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Úřad pro státní informační systém (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy ve věcech státního informačního systému a ochrany osobních údajů v informačních systémech.

(2) Sídlem Úřadu je Praha.

(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda.

§ 2

Úřad:

a) řídí výstavbu a provoz státního informačního systému,

b) vydává standardy k výstavbě a provozu státního informačního systému,

c) provádí dozor nad provozem informačních systémů nakládajících s osobními údaji a provádí registraci těchto informačních systémů 1) ,

d) zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v oblasti informačních systémů a standardů,

e) vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

1) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

Důvodová zpráva

Obecná část

Navrhovaná zákonná úprava navazuje na současně předkládaný návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Uvedeným návrhem zákona se mimo jiné navrhuje zřídit nový ústřední orgán státní správy - Úřad pro státní informační systém, který převezme dosavadní působnost Ministerstva hospodářství v této oblasti.

Obdobně jako u jiných ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele není člen vlády, je třeba vymezit i působnost Úřadu pro státní informační systém zvláštním zákonem, protože zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje pouze působnost ministerstev.

Navrhovaná právní úprava si nevyžádá potřebu dalších pracovních sil orgánů státní správy a nebude mít za následek zvýšené požadavky na prostředky státního rozpočtu pro rok 1996.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s jejími mezinárodními závazky.

Zvláštní část

K § 1

Úřad pro státní informační systém bude mít postavení ústředního orgánu státní správy v čele s předsedou, kterého jmenuje a odvolává vláda. Opodstatněnost zřízení tohoto ústředního orgánu státní správy je vedena záměrem, vytvořit jednotný informační systém v tomto státě, jehož provoz musí být řízen jedním subjektem.

Zřízením Úřadu se rovněž vytváří předpoklady pro jednotný a účinný systém ochrany osobních údajů při provozování informačních systémů. Tím se současně naplňuje ustanovení § 24 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, které předpokládá zřízení příslušného orgánu státní správy.

K § 2

V působnosti Úřadu budou nejen věci týkající se státního informačního systému, které dosud zabezpečuje Ministerstvo hospodářství, ale i ochrana osobních údajů v informačních systémech. Tato ochrana bude konkrétně spočívat v dozoru nad provozem informačních systémů nakládajících s osobními údaji a provádění registrace těchto informačních systémů. V daném případě jde o informační systémy provozované jak státními orgány, tak i právnickými i fyzickými osobami, pokud je v nich nakládáno s osobními údaji.

K § 3

V návaznosti na současně předkládaný návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, kterým se zřizuje též Úřad pro státní informační systém, je nezbytné, aby i tento navrhovaný zákon, stanovící působnost uvedeného Úřadu, nabyl účinnosti ke stejnému datu, tj. dnem vyhlášení.

V Praze dne 17. července 1996

předseda vlády České republiky

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP