PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

II. volební období

53

Vládní návrh

zákona

ze dne ................1996,

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Potraviny a tabákové výrobky

§ 1

Předmět úpravy

Účelem zákona je stanovit zvláštní povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu a upravit státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde­li o léčiva [Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.10/1987 Sb., o závaznosti Československého lékopisu ­ čtvrté vydání v České socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.] a omamné nebo psychotropní látky [Nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví ve znění nařízení vlády č.182/1990 Sb., č.33/1992 Sb. a č.200/1993 Sb.],

b) zdravotně nezávadnými potravinami potraviny, které splňují požadavky na zdravotní nezávadnost, stanovené prováděcími předpisy,

c) jakostí vlastnosti potraviny stanovené tímto zákonem a prováděcími předpisy,

d) druhem potraviny potraviny vykazující shodné základní vlastnosti,

e) potravními doplňky (nutričními faktory) vitamíny, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny a další látky s biologickým účinkem,

f) přídatnými látkami látky bez ohledu na jejich výživovou hodnotu, které se zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada a přidávají se do potravin z důvodů technologických při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy nebo jejich vedlejší produkty stávají nebo mohou stát součástí potraviny.

g) látkami určenými k aromatizaci potravin látky, které jsou používány či určeny k tomu, aby při přidání do potraviny udělovaly potravině vůni nebo chuť, kterou by potravina jinak bez těchto látek neměla vůbec nebo neměla v požadované intenzitě,

h) pomocnými látkami látky používané při výrobě potravin z technologických důvodů, nestávají se součástí potraviny a v konečném výrobku se mohou vyskytovat ve stopovém toxikologicky nevýznamném množství,

i) uváděním do oběhu nabízení k prodeji, prodej, nebo jiné formy nabízení ke spotřebě, skladování, přeprava a dovoz za účelem prodeje,

j) datem použitelnosti datum ukončující dobu, po kterou potravina podléhající rychle zkáze, při dodržení skladovacích podmínek, splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a jakost a po které nesmí být uváděna do oběhu,

k) datem minimální trvanlivosti datum ukončující dobu, po kterou potravina, při dodržování skladovacích podmínek, splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a jakost,

l) původním použitím potraviny použití určené výrobcem,

m) potravinami použitelnými k jinému než původnímu použití,

potraviny zdravotně nezávadné, které však nesplňují požadavky na jejich původní použití,

n) šarží množství druhově totožných výrobků vyrobených v jednom výrobním cyklu za stejných podmínek,

o) podnikatelem osoba, která vyrábí, nakupuje, skladuje nebo upravuje potraviny za účelem jejich uvádění do oběhu a osoba, která s nimi obchoduje,

p) tabákovými výrobky cigarety, cigarilos, doutníky lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací tabáky.

§ 3

Povinnosti výrobců potravin

(1) Podnikatel, který vyrábí potraviny (dále jen "výrobce") je povinen

a) dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, jakost, přepravu, skladování a technologické požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími předpisy,

b) oddělit prostory určené pro výrobu potravin a zacházení s nimi od jiných prostor,

c) zajistit při výrobě potravin hygienické podmínky a požadavky stanovené zvláštními zákony [Zákon č. .../.... Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.] a prováděcími předpisy,

d) používat při výrobě potravin jen taková technologická zařízení a technologické postupy, které nepříznivě neovlivní zdravotní nezávadnost a jakost potravin,

e) používat při výrobě potravin jen takové předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštním zákonem [Zákon č. .../.... Sb., o ochraně veřejného zdraví.],

f) zajistit pravidelnou kontrolu zdravotní nezávadnosti a jakosti vyráběných potravin s tím, že při odběru kontrolních vzorků postupuje způsobem stanoveným prováděcím předpisem a vést o tom evidenci,

g) určit ve výrobním procesu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti způsobem stanoveným prováděcím předpisem, provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci,

h) používat k výrobě a zpracování potravin pouze pitnou vodu a suroviny, které umožní výrobu zdravotně nezávadných potravin; získávat balenou stolní vodu, balenou kojeneckou vodu a balenou přírodní minerální vodu jen z podzemních zdrojů vody,

i) používat při výrobě potravin potravní doplňky, látky přídatné, pomocné a látky určené k aromatizaci tak, aby jejich obsah ve výrobku odpovídal prováděcímu předpisu.

(2) Zahájení výroby potravin je výrobce povinen oznámit nejpozději v den jejího zahájení písemně České zemědělské a potravinářské inspekci [Zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.] s uvedením svého obchodního jména, a trvalého pobytu jde­li o osobu fyzickou, sídla, jde­li o osobu právnickou, a místa a předmětu výroby potravin.

§ 4

Ozařování potravin

(1) Potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu a suroviny pro jejich výrobu je zakázáno ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením. Ostatní potraviny a suroviny lze ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením jen za podmínek stanovených prováděcím předpisem.

(2) Podnikatel, který potravinu nebo surovinu určenou k její výrobě ozářil nebo ozářenou surovinu použil k výrobě potraviny, je povinen vést evidenci o takovém ozáření nebo použití ozářené potraviny nebo suroviny a uchovávat ji po dobu tří let.

(3) Potraviny je možno ozářit pouze jednou. Střední absorbovaná dávka nesmí nikdy přesáhnout 10 kilograyů (10 kGy) v libovolném místě primárně nebo opakovaně ozářené potraviny.

(4) Potraviny nejsou považovány za opakovaně ozářené pokud

a) je ozářená potravina připravená ze surovin ozářených celkovou střední absorbovanou dávkou menší než 1 kilogray (1 kGy),

b) ozářená potravina obsahuje méně než 5 hmotnostních procent surovin již ozářených.

(5) Podnikatel provádějící ozáření potravin musí

a) být k této činnosti odborně způsobilý,

b) dokumentovat způsob ozáření potravin a provádět průběžnou technologickou dozimetrickou kontrolu použité dávky.

§ 5

Balení potravin

Podnikatel, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen používat jen takové obaly a obalové materiály, které

a) chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují změnu obsahu bez otevření či změny obalu,

b) odpovídají požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami [Zákon č. .../.... Sb., o ochraně veřejného zdraví.].

§ 6

Označování potravin

(1) Podnikatel, který uvádí do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen způsobem stanoveným prováděcím předpisem, potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele

a) svým obchodním jménem, sídlem, jde­li o právnickou osobu a trvalým pobytem nebo místem podnikání jde­li o fyzickou osobu,

b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny potravin stanoveným v prováděcím předpise, pod nímž je potravina uváděna do oběhu,

c) údajem o množství výrobku (obsahem nebo objemem plnění, hmotností nebo počtem kusů); u pevných potravin nacházejících se v nálevu, musí být kromě celkové hmotnosti uvedena i hmotnost pevné potraviny,

d) datem použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze, které stanoví prováděcí předpis,

e) datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti u jiných, než pod písmenem d) uvedených druhů potravin; výjimku tvoří potraviny, které podle prováděcího předpisu nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti,

f) údaji o způsobu skladování,

g) údajem o způsobu použití, jde­li o potraviny, u nichž by při nesprávném použití mohla být zhoršena jejich jakost,

h) údajem o určení potraviny pro zvláštní výživu,

i) údajem o složení potraviny podle obsahu surovin a použitých přídatných látek,

j) označením šarže,

k) údaji o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí,

l) údajem o ošetření potraviny ozářením ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením nebo potraviny vyrobené ze suroviny takto ozářené,

m) údajem o výživové (nutriční) hodnotě, je­li tak stanoveno prováděcím předpisem pro některé druhy potravin s ohledem na jejich charakter nebo způsob užití vypočteným podle prováděcího předpisu,

n) údajem o třídě jakosti, je­li stanovena prováděcím předpisem a to i v případě, že jde o potravinu nebalenou.

(2) Obaly, jejichž největší plocha povrchu je menší než 10 cm2, musí být označeny minimálně údaji uvedenými v odstavci 1 písm. b), d), nebo e).

(3) Mezinárodní symbol e pro označení množství potraviny lze uvést na obale jen tehdy, nepřesahuje­li skutečná odchylka od množství vyznačeného na obale odchylku stanovenou prováděcím předpisem.

(4) Jde­li o balení určené pro tuzemského spotřebitele, musí být údaje uvedeny v jazyce českém [Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č.217/1993 Sb. a zákona č.104/1995 Sb.], kromě obchodního názvu potraviny dovážené.

§ 7

(1) Podnikatel, který nabízí k prodeji nebo prodává spotřebiteli potraviny zabalené mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele, je povinen označit potravinu těmito údaji:

a) obchodním jménem osoby, která potravinu zabalila, u právnické osoby uvést též její sídlo, jde­li o osobu fyzickou její trvalý pobyt nebo místo podnikání,

b) názvem potraviny, pod nímž je uváděna do oběhu,

c) údajem o množství, obsahu nebo objemu plnění, hmotnosti nebo počtu kusů,

d) údaji uvedenými v § 6 odst. 1 písm. d) nebo e) a f),

e) třídou jakosti, stanoví­li to prováděcí předpis.

§ 8

Podnikatel, který uvádí do oběhu potraviny nebalené, je povinen pravdivě sdělit, popřípadě doložit veškeré údaje uvedené v § 6 odstavec 1

a) jinému podnikateli, který uvádí potravinu do oběhu nebo dalšímu výrobci,

b) spotřebiteli na jeho žádost, jestliže mu potravinu přímo prodává.

§ 9

(1) Používání označení například "domácí", "čerstvý", "čistý", "živý", "přírodní", "pravý", "racionální" ve spojení s názvem výrobku je povoleno, pokud toto označení je součástí názvu druhu skupiny nebo podskupiny uvedené v prováděcím předpise, nebo součástí ochranné známky podle zvláštního zákona [Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách].

(2) Při označování potravin nelze používat označení a podmíněná tvrzení pokud nesplňují podmínky uvedené v prováděcím předpise.

Uvádění potravin do oběhu

§ 10

(1) Do oběhu je zakázáno uvádět potraviny

a) jiné než zdravotně nezávadné,

b) klamavě označené [Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č.217/1993 Sb. a zákona č.104/1995 Sb.],

c) s prošlým datem použitelnosti,

d) neznámého původu.

(2) Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jsou­li takto označeny a jsou­li zdravotně nezávadné.

(3) Potraviny použitelné k jinému než původnímu použití mohou být uváděny do oběhu, pouze jsou­li zdravotně nezávadné a je­li na nich zřetelně vyznačen doporučený způsob použití.

§ 11

(1) Podnikatel, který uvádí potraviny do oběhu je povinen

a) skladovat potraviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost,

b) vyloučit přímý styk potravin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin,

c) uchovávat potraviny při teplotách stanovených prováděcím předpisem,

d) odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti.

(2) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je dále povinen

a) neprodleně při zjištění závad vyřadit z dalšího oběhu potraviny

1. uvedené v § 10 odst. 1,

2. balené do obalů a obalových materiálů, které neodpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem a požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami [Zákon č. .../.... Sb., o ochraně veřejného zdraví.],

3. nedostatečně nebo nesprávně označené,

4. neodpovídající požadavkům na jakost,

5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku,

b) potraviny, pro které dosud nebyly prováděcím předpisem stanoveny množství a druhy potravních doplňků, látek přídatných, látek určených k aromatizaci, kontaminujících a toxikologicky významných, látek pomocných, reziduí pesticidů a zbytků veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek (používaných v živočišné výrobě), jejich čistota, uvádět do oběhu do doby jejich stanovení v prováděcím předpisu pouze se souhlasem Ministerstva zdravotnictví,

c) dodržovat při prodeji potravin hygienické požadavky a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin, stanovené prováděcím předpisem,

d) zabezpečit, aby při prodeji potravin byl k dispozici doklad o původu zboží a jde­li o potraviny podle písm. b), i doklad o souhlasu Ministerstva zdravotnictví.

(3) Žádost o souhlas podle odstavce 2 písm. b) předkládá podnikatel. V žádosti uvede:

a) specifikaci látky, použité při výrobě potraviny a neuvedené v prováděcím předpisu popřípadě povahu zdroje potraviny, který není tradiční nebo genetické manipulace se zdrojem potraviny,

b) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení navrhované potraviny, zejména údaje o toxicitě nově použité látky s důkazem, že neporuší zdravotní nezávadnost potraviny sama či reakcí nebo interakcí s poživatinou, obalem nebo jinými látkami, které jsou v potravině použity, popřípadě i jejich znečištění,

c) technologické zdůvodnění použití látky použité při výrobě potraviny a neuvedené v prováděcím předpisu,

d) způsob aplikace látky, její množství použité ve výrobě a množství ve výsledném výrobku,

e) dostupnou tuzemskou i zahraniční dokumentaci k látce a potravině.

(4) Ministerstvo zdravotnictví dá souhlas k uvedení potraviny do oběhu, jestliže potravina neohrozí zdraví fyzických osob. V rozsahu stanoveném Ministerstvem zdravotnictví označí podnikatel výskyt látky použité při výrobě potraviny nebo její zdroj označí.

§ 12

Tabákové výrobky

(1) K výrobě tabákových výrobků se používají

a) pouze surový nebo technologicky upravený tabák,

b) látky a jejich přípustné množství stanovené prováděcím předpisem.

(2) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí tabákové výrobky do oběhu je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny:

a) v § 3 odst.1 písm. a), b), c), d), e), f), a odst. 2,

b) v § 4,

c) v § 5,

d) v § 6 odst. 1 písm. a), b), c), e), f), j), l), odst. 2 a 3, e) v § 7,

f) v § 8,

g) v § 9,

h) v § 10 odst.1 písm. a), b), d), odst.2,

i) v § 11 odst.1 písm. a), b), d), odst. 2 písm. a), d).

§ 13

Přeprava potravin a tabákových výrobků

Podnikatel, který přepravuje potraviny a tabákové výrobky je povinen používat jen k tomu způsobilé a vhodně upravené prostředky nebo přepravní prostory, které chrání potraviny a tabákové výrobky před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti a jakosti, jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy.

§ 14

Státní dozor

Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonávají Česká zemědělská a potravinářská inspekce, orgány veterinárního dozoru a orgány ochrany veřejného zdraví (dále jen "orgány dozoru"), v rozsahu své působnosti stanovené zvláštními zákony [Zákon č. .../.... Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.], [Zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.].

§ 15

Pokuty

(1) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který

a) poruší povinnosti uvedené

1. v § 3 odst.1 písm. b), d) nebo odst. 2,

2. v § 11 odst. 1 písm. b), d), odst. 2 písm. c) nebo d),

b) nesplní povinnosti, které mu byly uloženy opatřením podle zvláštního zákona [Zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.], za nesplnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. f) nebo g)

uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 500 000 Kč.

(2) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který poruší povinnosti uvedené

a) v § 3 odst. 1 písm. c), e),

b) v § 5,

c) v § 6, 7, 8 nebo 9,

d) v § 11 odst. 1 písm. a), c), nebo odst. 2 písm. b),

e) v § 12 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2,

f) v § 13,

g) v odstavci 1 opětovně, který ztěžuje nebo maří výkon státního dozoru

uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(3) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který poruší povinnosti uvedené

a) v § 3 odst. 1 písm. a), h), i),

b) v § 4,

c) v § 10,

d) v § 11 odst. 2 písm. a),

e) v § 12 odst. 1 písm. b),

f) v odstavci 2 tohoto paragrafu opětovně

uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 3 000 000 Kč.

(4) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který poruší povinnosti uvedené v odstavci 3 opětovně

uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

(5) Opětovným porušením povinnosti se rozumí takové porušení, jehož se dopustí podnikatel, který uvádí potraviny nebo tabákové výrobky do oběhu, dopustí v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta za předchozí porušení povinnosti podle tohoto zákona.

(6) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy příslušný orgán dozoru porušení uvedených povinností zjistil, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení došlo.

(7) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(8) Pokutu vybírá ten orgán státního dozoru, který ji uložil a vymáhá územní finanční orgán [Zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech ve znění pozdějších předpisů.] podle zvláštního předpisu [Zákon České národní rady č. 337/1990 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.]. Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP