PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

13

Vládní návrh

zákon

ze dne .............1996

o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Úřad pro ochranu konkurence (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy pro podporu hospodářské soutěže a pro ochranu proti jejímu nedovolenému omezování.

(2) Sídlem Úřadu je Brno.

(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda.

§ 2

Úřad:

a) vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže,

b) působí proti vzniku a udržování monopolního nebo dominantního postavení právnických nebo fyzických osob při jejich podnikatelské činnosti, pokud znemožňuje nebo omezuje hospodářskou soutěž,

c) vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek,

d) vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část

Navrhovaná zákonná úprava navazuje na současně předkládaný návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Uvedeným návrhem zákona se mimo jiné navrhuje zřídit nový ústřední orgán státní správy - Úřad pro ochranu konkurence, který převezme dosavadní působnost Ministerstva pro hospodářskou soutěž.

Obdobně jako u jiných ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele není člen vlády, je třeba vymezit i působnost Úřadu pro ochranu konkurence zvláštním zákonem, protože zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje pouze působnost ministerstev.

Navrhovaná právní úprava si nevyžádá potřebu dalších pracovních sil orgánů státní správy a nebude mít za následek zvýšené požadavky na prostředky státního rozpočtu pro rok 1996.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s jejími mezinárodními závazky.

Zvláštní část

K § 1

Úřad pro ochranu konkurence bude mít postavení ústředního orgánu státní správy v čele s předsedou, kterého jmenuje a odvolává vláda.

K § 2

V tomto ustanovení jsou stanoveny působnosti tohoto Úřadu odpovídající jeho postavení jako ústředního orgánu státní správy pro podporu hospodářské soutěže a pro ochranu proti jejímu nedovolenému omezování. V písmenu d) tohoto ustanovení se předpokládá i výkon dalších působností, které budou tomuto Úřadu svěřeny i dalšími zvláštními zákony, např. připravovaným "antidumpingovým" zákonem.

K § 3

V návaznosti na současně předkládaný návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, kterým se zřizuje též Úřad pro ochranu konkurence, je nezbytné, aby i tento navrhovaný zákon stanovící působnost uvedeného Úřadu nabyl účinnosti ke stejnému datu, tj. dnem vyhlášení.

V Praze dne 17. července 1996

předseda vlády České republiky

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP