PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

II. volební období

31

Vládní návrh

zákona

ze dne ................1996,

o odpadech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Základní ustanovení

§ 1

Předmět a působnost zákona

(1) Zákon stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů a obcí při výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady.

(2) Zákon se nevztahuje na nakládání

a) s odpadními a zvláštními vodami [Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů],

b) s odvaly, výsypkami a odkališti vzniklými při hornické činnosti [Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů],

c) s odpady drahých kovů [Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona ČNR č. 19/1993 Sb.],

d) s radioaktivními odpady [Vyhláška Čs. komise pro atomovou energii č. 67/1987 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady. Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.],

e) s mrtvými lidskými těly, orgány a ostatky [Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví,

f) s uhynulými těly zvířat [Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů].

(3) Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, vztahuje se tento zákon i na ukládání odpadů, které nevznikly při hornické činnosti, do podzemních prostor [Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů] a na odkaliště.

§ 2

Základní pojmy

(1) Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu [Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů]. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č. 1 zákona.

(2) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona.

(3) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při její činnosti, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při údržbě veřejných prostranství a budov, údržbě městské zeleně a čištění městských komunikací.

(4) Druhotná surovina je materiál získaný z odpadu vytříděním nebo jeho úpravou, který je způsobilý k dalšímu využití.

(5) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.

(6) Využívání odpadů je činnost vedoucí k získávání druhotných surovin, k recyklaci odpadů, spalování odpadů s využitím tepla, případně jiné využití fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností odpadů.

(7) Úprava odpadů je změna jejich fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností za účelem umožnění jejich přepravy, dopravy, využití nebo zneškodnění nebo za účelem snížení, případně odstranění jejich nebezpečných vlastností.

(8) Zneškodňováním odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které vede k trvalému zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí a ohrožení zdraví obyvatel, zejména termická a chemická úprava, fyzikální a biologická stabilizace, jakož i snižování jejich objemu. Jde zejména o termické zpracování, ukládání na skládku a do podzemních prostor [Vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech].

(9) Dovoz a vývoz odpadů je každý přechod odpadů přes státní hranice, vyjma tranzitní přepravy.

(10) Tranzit odpadů je přeprava odpadů od vstupního celního úřadu k výstupnímu celnímu úřadu v České republice.

(11) Skládka odpadů je druh zařízení, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění.

(12) Skladování odpadů je jejich dočasné uložení na místech k tomu určených po dobu nezbytně nutnou a předem vymezenou.

(13) Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob a na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

(14) Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů [Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.]; původce odpadu je vždy oprávněnou osobou, pokud jde o dopravu odpadů.

(15) Obalem je soubor prostředků, které se používají k zajištění balení, tj. ochraně výrobků, ochraně umožňující oběh zboží a usnadňující jeho prodej a spotřebu.

Část druhá

Povinnosti při nakládání s odpady

§ 3

Všeobecné povinnosti

(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

(2) S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též právními předpisy, platnými pro výrobky a látky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi [Např. nař. vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů], pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích předpisech k němu stanoveno jinak.

(3) Některé nebezpečné odpady, které svým charakterem nebo kumulací svých nebezpečných vlastností představují mimořádně vážné riziko pro životní prostředí, podléhají zpřísněnému režimu. Jejich seznam stanoví Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vyhláškou.

(4) Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních k tomu určených. Upravovat, využívat nebo zneškodňovat odpady na jiných zařízeních nebo využívat odpady pro jiný účel lze pouze za podmínek stanovených zvláštními předpisy [Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.]. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmí být překročeny limity znečištění stanovené zvláštními předpisy [Např. Opatření FVŽP částka 84/1991 Sb., k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění opatření FVŽP částka 84/1992 Sb.].

(5) Původce odpadu se může odpadu zbavit pouze způsobem, který je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy. Na každého, kdo převezme odpady od původce, přecházejí povinnosti původce (§ 5).

(6) Je-li původce odpadu znám, ale nezdržuje se na území České republiky, zajistí zneškodnění odpadu příslušný okresní úřad na náklady původce.

(7) Nepodaří-li se příslušnému okresnímu úřadu v řízení o odstranění protiprávního stavu (§ 26 odst. 1 písm. d)) podle tohoto zákona zjistit právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která odpad umístila na nemovitost, která není určena k ukládání odpadů, přechází povinnost zajistit zneškodnění odpadu na vlastníka nemovitosti, na níž je odpad umístěn, a to na jeho vlastní náklady. Pokud vlastník nemovitosti v tomto řízení prokáže, že umístění odpadu jím nebylo způsobeno ani jím zaviněno, a že učinil veškerá opatření k ochraně své nemovitosti, která lze na něm vyžadovat, uhradí mu účelně vynaložené náklady na zneškodnění odpadu příslušný okresní úřad.

§ 4

Katalog odpadů

(1) Původce nebo oprávněná osoba je povinna zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. Katalog odpadů vydá ministerstvo vyhláškou. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů nebo v případě pochybností, zařadí odpad ministerstvo na návrh okresního úřadu. Na toto řízení se nevztahuje správní řád [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)].

(2) S odpady, které jsou v Katalogu odpadů označeny jako nebezpečné, je původce nebo oprávněná osoba povinná nakládat jako s odpady nebezpečnými.

(3) Pokud původce nebo oprávněná osoba stanoveným způsobem prokáže, že tento odpad nemá nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, není povinna dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; je však povinna kontrolovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Zjistí-li, že odpad má některou z nebezpečných vlastností, je povinen nakládat s odpadem jako s nebezpečným.

(4) Nebezpečné vlastnosti odpadů ověřuje a osvědčení o vlastnostech odpadů vydává právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání akreditovaná podle zvláštních předpisů [Např. zákon ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví] a pověřená společně ministerstvem a Ministerstvem zdravotnictví (dále jen "pověřená osoba").

(5) Limity a způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a podrobnosti o vydávání, odebírání a náležitostech osvědčení stanoví společně ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

§ 5

Povinnosti původců odpadů

(1) Původce odpadu (dále jen "původce") je povinen:

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,

b) odpady, které sám nemůže využít, nabídnout k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, a to buď přímo nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby [Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů],

c) zajistit zneškodnění odpadu,

d) kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadu podle § 4 odst. 3, a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

f) zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí,

g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva,

h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním

s odpady,

i) platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce se souhlasem příslušného okresního úřadu upustit.

(3) Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě.

(4) Oprávněná osoba, která převezme od původce odpady, přejímá na sebe též veškeré povinnosti původce stanovené tímto zákonem.

(5) Nakládat s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem příslušného okresního úřadu. Tento souhlas se nevyžaduje při přepravě a dopravě nebezpečného odpadu.

(6) Povinnosti uvedené v odstavci 1 až 4 se vztahují i na obce jako původce komunálního odpadu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 6

Povinnosti při sběru a výkupu odpadů

(1) Oprávněná osoba provádějící sběr a výkup odpadů je povinna:

a) samostatně zařazovat odpady podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,

b) zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru a výkupu,

c) odebírat či vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů za stanovených podmínek,

d) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

e) zabezpečovat odpady před odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí,

f) nakládat s nebezpečnými odpady pouze se souhlasem příslušného okresního úřadu,

g) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva,

h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání

předložit dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady.

(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo zneškodnění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj oprávněná osoba se souhlasem příslušného okresního úřadu upustit.

(3) Oprávněná osoba provádějící sběr a výkup odpadů stanovených vyhláškou ministerstva je povinna při odběru a výkupu těchto odpadů vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila; k plnění této povinnosti je oprávněna vyžadovat k nahlédnutí jejich osobní průkazy totožnosti. Bez ověření totožnosti tento odpad neodebere ani nevykoupí.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam odpadů, u nichž je oprávněná osoba povinna při jejich odběru a výkupu vést evidenci osob, od kterých odpad odebrala nebo vykoupila.

§ 7

Povinnosti při úpravě a zneškodňování odpadů

(1) Provozovat zařízení ke zneškodňování odpadů a dále zařízení k úpravě nebezpečných odpadů lze jen se souhlasem příslušného okresního úřadu, který současně obsahuje i souhlas s provozním řádem tohoto zařízení.

(2) Technické požadavky na tato zařízení, náležitosti jejich provozního řádu a podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) Správní úřady vydávající podle zvláštních předpisů [Např. § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb.] rozhodnutí o užívání staveb nebo zařízení nevydají toto rozhodnutí, pokud nebude žadatelem předložen souhlas podle odstavce 1.

(4) Oprávněná osoba je povinna:

a) zneškodňovat odpady a upravovat nebezpečné odpady podle odsouhlaseného provozního řádu,

b) zabezpečit odpady před odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí,

c) zveřejňovat seznam druhů odpadů, k jejichž zneškodňování nebo úpravě je oprávněn,

d) vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva,

e) zneškodnit odpad v mimořádných případech na základě rozhodnutí příslušného okresního úřadu, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné; náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí původce, pokud není znám, okresní úřad, který rozhodnutí vydal,

f) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení; na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

g) zabezpečit po ukončení provozu skládky její sanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prostředí,

h) při provozování skládky zřídit a vést finanční rezervu na sanaci a zajištění skládky po jejím uzavření,

i) sanaci, rekultivaci a následnou péči zajišťovat z vlastních prostředků a prostředků finanční rezervy (§ 32).

(5) Odpady lze energeticky využívat nebo zneškodňovat spalováním nebo jinými termochemickými metodami v zařízeních k tomu účelu určených a splňujících požadavky stanovené zvláštními předpisy [Např. Opatření FVŽP částka 84/1991 Sb., k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění opatření FVŽP částka 84/1992 Sb.]. V zařízeních, která nebyla původně pro spalování odpadů určena, lze odpady spalovat pouze v případě, že jsou splněny požadavky stanovené zvláštními předpisy [Např. Opatření FVŽP částka 84/1991 Sb., k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění opatření FVŽP částka 84/1992 Sb.] a na základě souhlasu správních úřadů [Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.].

§ 8

Povinnosti při přepravě a dopravě odpadů

(1) Oprávněná osoba zabezpečující přepravu a dopravu je povinna:

a) zabezpečit přepravu a dopravu odpadů v souladu s požadavky stanovenými ve zvláštních předpisech [Např. zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.],

b) umožnit kontrolním orgánům kontrolu nakládání s nebezpečným odpadem v průběhu jeho přepravy a dopravy; na vyžádání kontrolních orgánů předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s přepravou a dopravou odpadů.

(2) Účastníci přepravy a dopravy nebezpečných odpadů jsou povinni vést evidenci v rozsahu stanoveném tímto zákonem a vyhláškou ministerstva.

§ 9

Nakládání s komunálním odpadem

(1) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území, včetně míst určených k odkládání odpadu.

(2) Fyzické osoby jsou povinny ode dne, kdy tak stanoví obec obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění podle systému stanoveného obcí, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy nebo samy zneškodnily v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy [Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.].

(3) K podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce je třeba vždy souhlasu příslušné obce; o udělení souhlasu obec rozhoduje ve správním řízení.

(4) Obec je povinna zajistit místo, kam mohou občané bezplatně odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, staré léky, zbytky spotřební chemie), a zajistit tyto odpady před odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.

(5) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanoveného obcí na základě písemné dohody s touto obcí.

§ 10

Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu

(1) Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši, která je v souladu se zvláštními předpisy [Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. Zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.].

(2) Původci, kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu stanovený obcí, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí.

(3) Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu je příjmem obce.

(4) Z úhrady jsou hrazeny náklady obce spojené s tříděným sběrem, svozem, tříděním, využitím a zneškodněním komunálního odpadu, případně odpadu umístěného na nemovitosti obce, u kterého není známa fyzická nebo právnická osoba, která odpad na nemovitosti, která není určena k odkládání odpadů, umístila (§ 3 odst. 7).

Část třetí

Dovoz, vývoz a tranzitní přeprava odpadů

§ 11

Obecné podmínky

(1) Dovoz odpadů za účelem jejich zneškodnění v České republice je zakázán.

(2) Vývoz odpadů vymezených mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána [Sdělení MZV č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodnění], je možný pouze za podmínek stanovených touto smlouvou.

(3) Dovoz, vývoz a tranzit odpadů stanovených vyhláškou ministerstva je možný pouze se souhlasem ministerstva (červený seznam); tato vyhláška současně stanoví odpady, které jsou volně obchodovatelným zbožím (zelený seznam).

(4) Odpady neuvedené v odstavci 3 je možno dovézt po splnění oznamovací povinnosti a pokud ministerstvo do 30-ti dnů od přijetí písemného oznámení dovozu tento dovoz nezamítne.

(5) Odpady, k jejichž dovozu, vývozu a tranzitu je třeba vždy souhlas ministerstva, seznam volně obchodovatelných odpadů určených k využití jako druhotné suroviny a náležitosti žádosti o dovoz, vývoz a tranzit odpadů stanoví ministerstvo vyhláškou.

Dovoz odpadů

§ 12

(1) Souhlas podle § 11 odstavce 3 se vydává na základě písemné žádosti žadatele obsahující předepsané náležitosti. Ministerstvo může žádat o doplnění podkladů.

(2) Souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých lze odpad dovézt. Vydaný souhlas lze při porušení tohoto zákona nebo stanovených podmínek odejmout. Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí souhlasu nemá odkladný účinek.

(3) Souhlas musí vždy obsahovat tyto podmínky:

a) množství, druh a kategorii odpadu,

b) způsob využití odpadu v České republice,

c) druh a množství odpadu vzniklých zpracováním dovezených odpadů,

d) trasu přepravy a dopravy odpadů na místo jejich využití.

§ 13

(1) Záměr dovézt odpady dle § 11 odst. 4 je povinen žadatel písemně oznámit ministerstvu před zahájením dovozu. Přijetí oznámení potvrdí ministerstvo do 3 pracovních dnů po jeho obdržení. Pokud ministerstvo do 30 dnů od data potvrzení příjmu oznámení nesdělí zamítnutí, lze dovoz uskutečnit.

(2) Ministerstvo může v průběhu 30-ti denní lhůty dle odstavce 1 sdělit žadateli podmínky, za kterých lze dovoz uskutečnit.

(3) Dovoz lze uskutečnit do 1 roku od data potvrzení příjmu oznámení.

§ 14

Příjemce dovezeného odpadu je povinen během 3 pracovních dnů následujících po přijetí odpadu potvrdit na evidenčním listu jeho přijetí a nejpozději do 180 dnů oznámit využití dovezeného odpadu.

§ 15

Vývoz odpadů

(1) Vývoz odpadů, s výjimkou odpadů, které jsou podle tohoto zákona volně obchodovatelným zbožím uvedeným ve vyhlášce ministerstva, je možný pouze na základě souhlasu ministerstva.

(2) Souhlas podle odstavce 1 se vydává na základě písemné žádosti obsahující předepsané náležitosti. Ministerstvo může žádat doplnění podkladů. Ministerstvo do 3 pracovních dnů po obdržení žádosti potvrdí její příjem. O žádosti rozhodne do 30 dnů ode dne potvrzení příjmu žádosti. Souhlas může obsahovat podmínky, za kterých lze vývoz uskutečnit.

Vydaný souhlas lze při porušení tohoto zákona nebo stanovených podmínek odejmout. Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí souhlasu nemá odkladný účinek.

§ 16

Tranzit odpadů

V průběhu tranzitu nesmí být s přepravovaným odpadem nakládáno jinak než formou přepravy; každé jiné nakládání musí být bezodkladně oznámeno nejbližšímu okresnímu úřadu.

§ 17

Účastníkem řízení podle § 12 a 13 je dovozce a podle § 15 vývozce.

Část čtvrtá

Výrobky, obaly a obalové materiály

§ 18

(1) Výrobci a dovozci zboží nesmí uvádět na trh výrobky, jejichž nespotřebované části nebo odpady z nich nelze dále využít nebo zneškodnit způsobem, při kterém vliv na životní prostředí nepřesahuje míru stanovenou zvláštními předpisy [Např. zákon č. 138/1973 Sb., zákon č. 309/1991 Sb., zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.].

(2) Výrobci a dovozci obalů musí zajistit, že v používaných obalech nepřekročí součet obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu hodnoty stanovené vyhláškou ministerstva.

(3) Výrobci a dovozci zboží jsou povinni uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobků.

§ 19

(1) Výrobci a dovozci obalů a obalových materiálů jsou povinni zajistit, aby nejpozději do 31.12. 2000 byl obalový odpad využíván a recyklován v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

(2) Obaly musí být označeny pro účely dalšího nakládání s nimi způsobem stanoveným vyhláškou ministerstva.

(3) Vláda může stanovit nařízením seznam výrobků a obalů, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých obalů.

(4) Výrobce, dovozce nebo prodejce, který uvede na trh výrobek nebo obal stanovený nařízením vlády podle odstavce 3, je povinen obal po jeho použití odebrat zpět.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v používaných obalech, rozsah využívání obalů a jejich recyklování a způsob označování obalů.

Část pátá

Evidence a ohlašování odpadů

§ 20

(1) Původci a oprávněné osoby, kteří nakládají s odpady, vedou průběžně evidenci odpadů podle druhů, množství a způsobu nakládání s nimi. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu. Způsob vedení evidence a ohlašování odpadů stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Původci v případě, že produkují nebezpečné odpady podle § 3 odst. 3, nebo produkují více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok, zasílají každoročně do 15. února roku následujícího hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi příslušnému okresnímu úřadu. Stejnou povinnost mají oprávněné osoby, které provádějí sběr, výkup, úpravu a zneškodňování odpadů.

(3) Okresní úřad zpracovává na základě hlášení evidenci o produkci odpadů a nakládání s nimi a zasílá ji každoročně ministerstvu do 31. května v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Evidence o nebezpečných odpadech a evidence o nebezpečných odpadech podle § 3 odst. 3 se vede odděleně.

(4) Evidenci odpadů vznikající v rámci činnosti Ministerstva obrany zajišťuje toto ministerstvo ve spolupráci s ministerstvem.

§ 21

Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

(1) Při přepravě nebezpečných odpadů jsou tuzemští přepravci povinni zaslat příslušnému okresnímu úřadu evidenční list v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

(2) Při přepravě nebezpečných odpadů podle § 3 odst. 3 vedou evidenci o přepravě způsobem stanoveným vyhláškou ministerstva všichni účastníci přepravy.

(3) Odesílatel odpadu je povinen:

a) přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list,

b) zaslat evidenční list okresnímu úřadu příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení,

c) informovat okresní úřad příslušný podle místa zahájení přepravy a Českou inspekci životního prostředí [Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa] (dále jen "inspekce") v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu,

d) při přepravě nebezpečného odpadu podle § 3 odst. 3 informovat okresní úřad nejpozději v den zahájení přepravy.

(4) Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli a okresnímu úřadu příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP