Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

94

PROGRAM ČINNOSTI FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ROK 1997

po jeho schválení výborem Fondu dětí a mládeže dne 13. 11. 1996

POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY K INFORMACI

Předkládá:Břetislav Verner, CSc.
 předseda výboru Fondu dětí a mládeže


Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997

Obsah:

ÚVOD

I. PODPORA ČINNOSTÍ VE PROSPĚCH DĚTÍ A MLÁDEŽE

II. SPRÁVA MAJETKU

III. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

IV. MAJETKOVÉ ÚČASTI V OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH

V. SPOLUPRÁCE FONDU DĚTÍ A MLÁDEŽE S VEŘEJNOSTÍ

ZÁVĚR

Příloha č. 1: Stanovisko dozorčí rady Fondu dětí a mládeže

Úvod

Hlavním úkolem Fondu je podpora činností konaných ve prospěch dětí a mládeže.

Vzhledem k úspěchu, se kterým se setkal program Střecha pro děti a mládež v minulých letech, bude tento program pokračovat a bude dále rozšiřován vyhledáváním, zařazováním a následným využíváním dalších vhodných objektů. Vedle toho bude pokračovat podpora dětí a mládeže formou dotační a grantové činnosti.

Novým programem Fondu dětí a mládeže v roce 1997 bude program spolupráce se zahraničními partnery v oblasti podpory cenově dostupné mezinárodní turistiky mládeže formou postupného zřizování sítě vhodných turistických ubytoven. Současně bude Fond vytvářet podmínky pro cenově dostupnou domácí turistiku dětí a mládeže včetně rodinné.

Fond dětí a mládeže se bude nadále řídit ve své činnosti a správě svěřeného majetku ustanoveními zákona č. 113/1993 Sb. Vlastní správu majetku budou v roce 1997 provádět na základě uzavřených komisionářských smluv správcovské firmy.

I. Podpora činností ve prospěch dětí a mládeže

Stěžejním programem při podpoře činností ve prospěch dětí a mládeže je program Střecha pro děti a mládež v rámci již uzavřených cenově výhodných dlouhodobých pronájmů 51 objektů. Na těchto 51 objektech bude program Střecha pokračovat i v r. 1997. Vedle toho bude tento program dále rozšířen vyhlášením druhého kola výběrového řízení na dlouhodobé využití a pronájem dohledaných objektů, vhodných pro využití dětmi a mládeží. V rámci programu Střecha pro děti a mládež je v současné době nejvíce naplňován účel Fondu podle § 2 zákona č. 113/1993 Sb. Finanční vyjádření výše podpory, poskytované v rámci uvedeného programu lze orientačně odhadnout ekvivalentní částkou 3 mil. Kč za rok.

V nově koncipovaném programu spolupráce v oblasti podpory výměnné mezinárodní turistiky dětí a mládeže s pracovním názvem EURO-KONTAKT, naváže Fond spolupráci s koordinačním centrem pro výměny mládeže v Plzni, zřízeném na základě mezivládní dohody podepsané ministry školství ČR a SRN. Již v minulých letech se uskutečňovaly výměnné pobyty dětí a mládeže mezi Saskem a severními Čechami na objektech ve správě Fondu, cenově výhodné pro nevelkou vzdálenost turistických zařízení obou zemí. V r. 1997 chce Fond navázat na úspěšné výsledky regionální spolupráce a v rámci programu EURO-KONTAKT připravuje nabídku pro německé partnery na využívání vhodných ubytovacích zařízení v celé republice.

V roce 1997 bude realizován systém slevových karet pro děti a mládež ČR, který umožní mladým lidem do 26 let ubytování, stravování a další služby v objektech ve správě Fondu za stanovené limitní ceny. Nájemní smlouvy, uzavřené v rámci programu Střecha pro děti a mládež již s touto možností počítají a příslušné ustanovení obsahují.

Grantová činnost Fondu v roce 1997 se bude řídit aktuálními potřebami dětí a mládeže ČR s přihlédnutím k naplňování příjmů Fondu. Lze předpokládat, že na tuto činnost bude uvolněna rozpočtovaná částka 5 mil. Kč. Před vyhlášením jednotlivých grantů Fond zpracuje a zveřejní zásady jejich vyhodnocení.

Granty vyhlášené Fondem budou směřovány na:

- výměnné pobyty dětí a mládeže se zaměřením na jazykovou výuku,

- ozdravné pobyty dětí a mládeže a zlepšení postavení zdravotně postižených dětí a mládeže,

- zpřístupnění informací dětem a mládeži v počítačové síti INTERNET,

- podpora sportovních akcí pro děti a mládež.

V roce 1997 bude Fond naplňovat účel zákona č. 113/1993 Sb. v následujících oblastech:

Vhodné využití volného času dětí a mládeže

Fond dětí a mládeže umožnil vyhlášením programu Střecha pro děti a mládež realizaci celé řady aktivit pro využití volného času dětí a mládeže. Z mnoha příkladů lze uvést využívání bývalých turistických základen Kamenná Obec v Seči Junákem Pardubice nebo v Češkovicích - okres Blansko Českou tábornickou unií, objektu v Hradci Králové pro potřebu Základní umělecké školy nebo nebytových prostor v Žitné ulici 12 v Praze 2, Národním informačním centrem mládeže a YWCA. Tyto činnosti bude Fond smluvně podporovat i v r. 1997 a bude je rozšiřovat na dalších vhodných objektech.

V rámci připravovaného programu EURO-KONTAKT Fond podpoří pořádání tzv. "workcampů" - letních táborů zaměřených na úpravu či zvelebení objektů ve prospěch dětí a mládeže a postupné budování sítě turistických zařízení pro mezinárodní i domácí turistiku dětí a mládeže.

Rozvoj talentu

Fond dětí a mládeže bude nadále podporovat zájmovou činnost organizovanou v klubech mládeže, poskytováním objektů dětským a mládežnickým a občanským sdružením, působícím v této oblasti, za výhodných nájemních podmínek. Jako příklad lze uvést činnost Amavetu v Q-klubu Příbram. Současně bude Fond podporovat organizace, umožňující dětem a mládeži přístup k informačním počítačovým sítím, např. Národní informační centrum mládeže v Praze.

Cestování a pobyty dětí a mládeže

Fond podpoří v rámci výkonu práva jediného akcionáře uvažované zaměření společnosti CKM a. s. na cenově dostupné zájezdy a pobyty dětí a mládeže v tuzemsku i zahraničí.

Dále Fond připravuje nový program EURO-KONTAKT podpory mezinárodní výměnné turistiky dětí a mládeže. V této oblasti Fond již navázal kontakty s partnery v Německu, aby děti a mládež ČR mohli využívat slev ubytování v cenově dostupných turistických ubytovnách, poskytovaných organizací JHW (Jugendherbergswerk), a případně dalšími.

Ve spolupráci se sdružením DUHA chce Fond připravit a pořádat akce typu "workcamp" na zvelebení či úpravu objektů ve správě Fondu vhodných pro využívání ve prospěch činností pro děti a mládež. Nadaci Alternativa v Ústí nad Labem umožní rozběh spolupráce s německým partnerem při dětské a mládežnické turistice.

Fond naváže spolupráci s česko-německým koordinačním centrem mládeže při Západočeské univerzitě v Plzni, jehož prostřednictvím budou organizovány výměnné pobyty dětí zaměřené i na výuku německého jazyka.

V oblasti tuzemské turistiky dětí a mládeže včetně rodinné se zvláště uplatní užívání slevových karet Fondu.

Zlepšení postavení zdravotně postižených dětí a mládeže

Spolupráce se sdruženími zdravotně postižených dětí a mládeže bude nadále rozvíjena, především poskytováním vhodných a cenově dostupných objektů a prostor. V programu Střecha pro děti a mládež již Fond spolupracuje např. se sdruženími Diakonie, Společenství Harmonie těla a ducha, Mydes, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Help In Need a dalšími. Fond podpoří program hipoterapie realizovaný v areálu Equicentra městskou částí Praha 12 - Modřany.

Účinná ochrana dětí a mládeže před ohrožením jejich tělesného, duševního, sociálního a mravního rozvoje.

V této oblasti Fond naváže na úspěšně započatou podporu organizací zabývajících se pomocí drogově závislým lidem. Dva vhodné objekty pro zřízení středisek pomoci byly již poskytnuty v regionech Ostravska a střední Moravy. V roce 1997 bude v uvedených objektech zahájena činnost středisek pomoci drogově závislým. Po jejím vyhodnocení Fond zváží rozšíření činnosti i do jiných částí republiky.

II. Správa majetku

Běžná činnost

V příštím roce bude Fond organizovat správu majetku novým způsobem. Činnost jediné dosavadní správní firmy Junia s. r. o. se omezí na region Moravy a východních Čech, v ostatních částech republiky převezmou správu majetku na základě uzavřených komisionářských smluv i jiné správcovské společnosti. Toto opatření má za cíl zefektivnit a zlevnit správu majetku o cca 3,7 mil. Kč ve srovnání s rokem 1996.

Dále bude pokračovat kontrolní činnost členů výboru a pověřených pracovníků Fondu nad dodržováním projektů a nájemních smluv u objektů zařazených do programu Střecha pro děti a mládež i objektů pronajatých mimo uvedený program a dohled nad výkonem správy tohoto majetku.

V roce 1997 bude pokračovat příprava podkladů a návrh prodejů nemovitostí a po souhlasu vlády ČR rovněž jejich realizace. Podle hledisek použitých v návrhu rozpočtu Fondu na r. 1997 budou vypracovány zásady pro rozdělení získaných finančních prostředků.

Je zřejmé, že náklady na údržbu a opravy nemovitostí přesahují možnosti Fondu. Z toho důvodu bude Fond tyto záležitosti částečně řešit u objektů zařazených do programu Střecha pro děti a mládež i u objektů mimo tento program dohodami o vypořádání nájemci vložených finančních nákladů jejich započtením proti nájemnému. Na údržbu a opravy nemovitostí plánuje Fond v roce 1997 částku ve výši 7,7 mil. Kč. Tato částka bude směřována především do objektů využívaných dětmi a mládeží.

Do běžné činnosti patří i veškeré administrativní a účetní úkony spojené se správou majetku. Fond poskytne správcovským společnostem jednotný software pro správu majetku, čímž se veškeré účtárenské, revizní a kontrolní činnosti zjednoduší a unifikují, což přinese nejen finanční, ale i personální úspory.

Evidence dohledaných nemovitostí

Na základě zkušeností z let 1995 a 1996, kdy ve spolupráci s oblastními odbory Nejvyššího kontrolního úřadu bylo dohledáno a je dále v šetření 112 nemovitostí navíc proti Souhrnnému protokolu mezi Fondem a Ministerstvem hospodářství ČR, Fond pokračuje v této činnosti s využitím dokumentace katastrálních úřadů a podle pokynu Ústředního katastrálního úřadu. Všechny tyto nemovitosti budou prověřeny, uspořádány související doklady, v oprávněných případech pak budou převzaty, inventarizovány a zaúčtovány. Fond provede kategorizaci nově převzatých nemovitostí podle jejich využitelnosti pro děti a mládež. Objekty vhodné pro takové využití zařadí do druhého kola programu Střecha pro děti a mládež, ostatní nemovitosti navrhne k prodeji nebo komerčně pronajme. Lze reálně předpokládat, že vydání některých dohledaných nemovitostí bude nutné vymáhat soudní cestou.

Soudní spory

V roce 1997 bude Fond pokračovat v probíhajících soudních sporech zvláště při vymáhání finančních prostředků především od Svazu mladých. Dále bude pokračovat ve vymáhání movitého majetku podle závěrů likvidační komise Fondu a v případech prokazatelného zavinění úbytku na majetku bude podávat na odpovědné osoby trestní oznámení. V současné době vede Fond dětí a mládeže 118 soudních sporů, z toho v 97 vystupuje jako navrhovatel.

Fond zváží sjednocení a zefektivnění právního zastupování smluvními advokáty s ohledem na rozsah a potřebu další právní pomoci.

III. Podnikatelská činnost

V rámci podnikatelské činnosti Fondu lze v roce 1997 uvažovat pouze o těchto oblastech:

- hospodaření s finančními prostředky, které jsou součástí spravovaného majetku, získaných především prodejem nemovitostí - komerční nájmy prostor (objektů), které svým charakterem nevyhovují potřebám dětí a mládeže (např. administrativní budovy, prodejny apod.)

- v objektech k tomu vhodných budou uspořádány prodejní výstavy firem, jejichž produkce je zaměřena na děti a mládež (výnosem z těchto výstav se rozumí nájem z výstavních ploch).

Výnosy z podnikatelské činnosti budou určeny na krytí grantové činnosti a na podporu aktivit ve prospěch dětí a mládeže.

IV. Majetkové účasti v obchodních společnostech

Fond bude vykonávat práva jediného akcionáře v akciových společnostech tak, aby dosahovaly zisku. V případě, že z objektivních příčin nebude možné docílit jejich ziskovosti, bude Fond klást důraz na jejich přínos pro děti a mládež. Jedná se zvláště o společnosti CKM a. s. a MF a. s.

Fond zváží návrh pro vládu ČR na snížení základního jmění některých obchodních společností s ohledem na nereálné ohodnocení vkladu zakladatele při jejich založení. Fond přitom dodrží ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 113/1993 Sb. a zachová celkovou hodnotu majetku.

Prodej majetkových účastí

Podle výkladu znění zákona č. 113/1993 Sb. některými ministry vlády ČR v minulém funkčním období není možné prodávat majetkové účasti obchodních společností, ve kterých Fond zastupuje stát jako jediný akcionář. Přes veškeré úsilí Fondu ovlivnit činnost některých společností tak, aby přinášela zisk, se toto vždy nedaří. Fond proto hodlá některé obchodní společnosti prodat. V roce 1997 se pokusí dořešit, v souladu se zákonem č. 113/1993 Sb. a č. 92/1992 Sb., odprodej obchodních společností, které jsou ztrátové nebo svým zaměřením nejsou pro děti a mládež přínosem. Jedná se o společnost JUNIOR centrum a. s. v Seči, Stavocentral a. s. v Praze. O prodeji majetkových účastí lze však uvažovat pouze po novelizaci zákona č. 113/1993 Sb.

V. Spolupráce Fondu dětí a mládeže s veřejností

Fond bude nadále úzce spolupracovat v rámci a rozsahu popsaném v kapitole I. s dětskými a mládežnickými sdruženími, zvláště s těmi, jejichž činnost je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále s regionálními sdruženími dětí a mládeže, s domy dětí a mládeže a bude podporovat i činnosti zaměřené na neorganizovanou mládež a rodinnou turistiku. Předseda výboru a ředitel Fondu se budou nadále zúčastňovat práce parlamentního podvýboru pro děti a mládež.

Fond bude informovat veřejnost o své činnosti pravidelnými tiskovými informacemi ústředním a regionálním mediálním agenturám a prostřednictvím počítačové sítě Národního informačního centra mládeže - ADAM.

Zástupci Fondu se budou zúčastňovat jednotlivých akcí pořádaných dětskými a mládežnickými sdruženími, aby tak získali přesnější představu o práci těchto sdružení. Členové výboru Fondu budou v rámci své působnosti informovat o průběžné činnosti v jednotlivých objektech ve správě Fondu.

Závěr

V roce 1997 bude činnost Fondu zaměřena především na podporu aktivit ve prospěch dětí a mládeže, t. j. zejména na vhodné využití volného času, rozvoj talentu a cestování, zlepšení postavení zdravotně postižených a účinnou ochranu dětí a mládeže před ohrožením jejich tělesného, duševního, sociálního a mravního rozvoje.

Podporu bude Fond realizovat následujícími programy:

- pokračováním úspěšného programu na využití a dlouhodobé pronájmy objektů - programu Střecha pro děti a mládež ve stávajících 51 objektech a jeho rozšířením vyhlášením 2. kola programu Střecha; přínos tohoto programu pro děti a mládež lze odhadovat ekvivalentní částkou 3 mil. Kč,

- přípravou a realizací nového programu EURO-KONTAKT zaměřeného na podporu výměnné mezinárodní turistiky dětí a mládeže,

- prací na přípravě a realizaci systému slevových karet pro děti a mládež ČR na ubytování, stravování a další služby v objektech ve správě Fondu za stanovené limitní ceny,

- grantovou činností směřovanou do vyjmenovaných oblastí v plánované výši 5 mil. Kč.

Fond bude pokračovat v dohledávání nemovitostí, které měl bývalý SSM podle zákona č. 497/1991 Sb. vydat a nevydal. U stávajících 112 dohledaných nemovitostí bude Fond pokračovat v jejich prověřování, dokompletovávání příslušné dokumentace a bude vymáhat jejich předávání. Fond bude pokračovat ve vedení dosud neuzavřených 118 soudních sporů na majetek bývalého SSM.

Při vlastní správě majetku bude činnost Fondu v r. 1997 po již provedených inventarizacích a zpřehlednění svěřeného majetku zaměřena na rekonstrukci a zhodnocování těch objektů, které jsou vhodné pro využívání dětmi a mládeží. Na údržbu a rekonstrukci spravovaných objektů plánuje Fond v roce 1997 vynaložit částku 7,7 mil. Kč. Tato částka bude směrována především do objektů využívaných dětmi a mládeží a lze ji rovněž chápat jako poskytnutí prostředků v jejich prospěch. Výnosy z ostatního majetku budou sloužit k podpoře činnosti dětí a mládeže a naplnění ustanovení zákona č. 113/1993 Sb.

Dozorčí rada

Fondu dětí a mládeže

 V Praze dne 21. listopadu 1996
 Přílohy


Stanovisko

k návrhu Programu činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997

Dozorčí rada Fondu dětí a mládeže projednala na svých zasedáních dne 5. 11. 1996 a 12. 11. 1996 návrh Programu činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997. K předloženému materiálu přijala připomínky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 k tomuto stanovisku.

Upravený návrh Programu činnosti FDM na rok 1997 se zapracovanými připomínkami dozorčí rada znovu projednala 21. 11. 1996.

Po zvážení všech okolností nemá dozorčí rada Fondu dětí a mládeže k předloženému materiálu další připomínky.Vážený pan

Břetislav Verner, CSc.

předseda výboru Fondu dětí a mládeže

Karmelitská 17

118 00 Praha 1

Příloha č. 1

Připomínky k návrhu Programu činnosti Fondu dětí a mládeže na r. 1997

Členové dozorčí rady Fondu dětí a mládeže se za účasti předsedy a ředitele Fondu vyslovili k návrhu Programu činnosti Fondu dětí a mládeže na r. 1997 a vznesli následující připomínky:

Obálka

- zpracovat podle "Zásad pro přípravu a předkládání materiálů určených pro jednání vlády" (důvod předložení, předkladatel)

Obsah

- uvést jen názvy kapitol označených římskými číslicemi, neuvádět názvy jednotlivých odstavců

Úvod

- upravit začátek první věty

Fond dětí a mládeže bude i nadále ...

a rozdělit větu na více vět

- doplnit krátkou zmínkou o správě majetku

- řádek 7 - 8 a řádek 11,

slovo ... levné ... nahradit slovy ... cenově dostupné ...

- odstavec Vzhledem k tomu, ... přesunout do jiné části materiálu

I. Podpora činností ve prospěch dětí a mládeže

- o grantové činnosti je v materiálu zmínka na několika místech, uvést jen jednou. Doplnit o zpracování zásad hodnocení vyhlášených grantů.

- předposlední odstavec, vynechat slovo ... hlavně ...

- poslední odstavec, slovo ... literu ... nahradit slovem ustanovení

Vhodné využití volného času dětí a mládeže

- upravit začátek odstavce

Po zkušenostech získaných v minulých letech pokládá Fond dětí a mládeže za vhodné rozšiřovat dále program Střecha pro děti a mládež.

- v další větě uvést jen cca čtyři příklady využívání tur. zákl.

- doplnit o další vhodné aktivity využití volného času

- v poslední větě uvést podporu konkrétně

Rozvoj talentu

- text nehovoří o rozvoji talentu, přeformulovat celý odstavec

- předposlední věta, slova ... internetových kaváren ... blíže specifikovat (např. přístup dětí k počítačovým informacím a sítím)

Cestování a pobyty dětí a mládeže

- první odstavec, slovo ... levné ... nahradit slovy ... cenově dostupné ...

- větu Ve spolupráci s ministerstvem ... přeformulovat a uvést konkrétní činnost Fondu

- vynechat větu Podpora zaměření cestovní ...

Zlepšení postavení zdravotně postižených dětí a mládeže

- vynechat první větu

Účinná ochrana dětí a mládeže před ohrožením jejich tělesného, duševního, sociálního a mravního rozvoje

- přeformulovat první větu

- vynechat slovo ... rozsáhlé ...

- vynechat slova ... Ostravsku a na střední Moravě ... - nahradit jinou formulací (např. Fond má k dispozici objekty na Moravě a Ostravsku)

- poslední věta - přesunout do části I. Podpora činností ...

II. Správa majetku

- přeformulovat první odstavec (popsat nový způsob správy majetku včetně smluvních vztahů mezi Fondem a novými správci, vynechat výkon povinností jediného akcionáře obchod. spol.)

- odstavce seřadit následovně:

Běžná činnost

Evidence dohledaných nemovitostí

Soudní spory

- odstavec

Prodeje akcií

přesunout na konec části IV. Majetkové účasti ...

Běžná činnost

- druhý odstavec - doplnit o vypracování zásad pro rozdělení výnosů nebo o odkaz na údaje v rozpočtu Fondu na r. 1997

IV. Majetkové účasti v obchodních společnostech

- první větu přeformulovat:

V roce 1997 se Fond pokusí iniciovat projednání a schválení novely zákona č. 113/1993 Sb. Poslaneckou sněmovnou s cílem dořešit odprodej obchodních společností, které jsou ztrátové nebo svým zaměřením nejsou pro děti a mládež přínosem. Jedná o společnosti JUNIOR centrum a. s. v Seči a Stavocentral a. s. v Praze.

V. Spolupráce Fondu s veřejností

- první odstavec doplnit o spolupráci s neorganizovanou mládeží, regionálními sdruženími dětí a mládeže a domy dětí a mládeže

- nahradit slovo ... dotována ... jiným výrazem

Závěr

-
druhý
odstavec
nahradit
slovo
... konsolidaci ... jiným výrazem
-
"
"
"
"
... ducha ... jiným výrazem

- stručně doplnit a zdůraznit nejdůležitější části textu celého návrhu Programu

Termíny prodej akcií, prodej obchodních společností, prodej obchodních účastí nahradit v celém textu návrhu termínem prodej majetkových účastí.

V celém textu použít proložené řádkování.

Praha 5. 11. 1996

Příloha č. 2

Projednání stanoviska DR k II. verzi návrhu Programu činnosti Fondu dětí a mládeže na r. 1997

Návrh Programu činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1997 byl předložen dozorčí radě ve II. verzi - upravené podle připomínek DR ze dne 5. 11. 1996.

Členové dozorčí rady Fondu vznesli k předloženému materiálu následující připomínky, pan J. Šimáček předložil písemné stanovisko, které je přílohou tohoto zápisu:

- doplnit text návrhu o finanční vyjádření přínosu jednotlivých akcí pro děti a mládež

- konkretizovat zamýšlené činnosti, kdo je bude financovat, provádět, organizovat apod.

I. Podpora činností ve prospěch dětí a mládeže

str. 2, 1. varianta

doplnit

- jedná-li se o spolupráci s německým partnerem nebo o spolupráci s partnery z více zemí

ověřit

- zda může Fond uzavírat smlouvy se zahraničními partnery o výměnných pobytech mládeže

Dozorčí rada konstatovala, že stanovisko přijme až po posouzení definitivního textu návrhu Programu činnosti Fondu na r. 1997. Začátkem příštího týdne bude text rozeslán členům DR. Do tří dnů po obdržení oznámí členové předsedovi DR své stanovisko.

Praha 12. 11. 1996


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP