PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

II. volební období

15

Návrh

poslanců Dalibora Matulky a dalších

na vydání

zákona

ze dne ................1996,

kterým se mění a doplňuje Ústava České republiky

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. I.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 15 se zrušuje odst. 2 a označení odst. 1.

2. V čl. 16 se zrušuje odst. 2 a označení odst. 1.

3. V čl. 17 odst. 2 zní:

"/2/ Byl­li Parlament rozpuštěn, konají se volby do šedesáti dnů po jeho rozpuštění."

4. V čl. 18 odst. 1 se slova "Poslanecké sněmovny" nahrazují slovem "Parlamentu" a slovo "jejím" se nahrazuje slovem "jeho"; zrušuje se odst. 2; dosavadní odst. 3 se označuje jako odst. 2.

5. V čl. 19 odst.1 se slova "Poslanecké sněmovny" nahrazují slovem "Parlamentu"; zrušuje se odst. 2; odst. 3 se označuje jako odst. 2 a zní:

"/2/ Mandát poslance vzniká zvolením."

6. Čl. 21 se zrušuje.

7. V čl. 22 se zrušují slova "nebo senátora" a "nebo senátor".

8. V čl. 23 odst. 1 se slova "Poslanecké sněmovny" nahrazují slovem "Parlamentu"; zrušuje se odst. 2; dosavadní odst. 3 se označuje jako odst. 2 a zrušují se v něm slova "a senátora".

9. V čl. 24 věta prvá zní: "Poslanec se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi Parlamentu."

10. V čl. 25 se zrušují slova "nebo senátora" a ustanovení pod písmenem e/ zní:

"e/ rozpuštěním Parlamentu,".

11. V čl. 26 se zrušují slova "a senátoři".

12. V čl. 27 odst. 1 až 4 znějí:

"/1/ Poslance nelze postihnout pro hlasování v Parlamentu nebo jeho orgánech.

/2/ Za projevy učiněné v Parlamentu nebo jeho orgánech nelze poslance trestně stíhat. Poslanec podléhá jen disciplinární

pravomoc Parlamentu.

/3/ Za přestupky poslanec podléhá jen disciplinární pravomoci Parlamentu, pokud zákon nestanoví jinak.

/4/ Poslance nelze trestně stíhat bez souhlasu Parlamentu. Odepře­li Parlament souhlas, je trestní stíhán navždy vyloučeno."

V odst. 5 se zrušují slova "nebo senátora"; slova "komory, jejímž je zadržený členem", "komory" a "komora" se nahrazují slovem "Parlamentu" a "Parlament".

13. Čl. 29 zní:

"Čl. 29

/1/ Parlament volí a odvolává předsedu a místopředsedy Parlamentu.

/2/ Parlament ustavuje podle zásady poměrného zastoupení nejvýše pětadvacetičlenou Parlamentní radu.

/3/ Parlamentní radu tvoří její předseda, kterým je předseda Parlamentu, její místopředsedové, jimiž jsou místopředsedové Parlamentu, a další členové navržení poslaneckými kluby.

/4/ Postup při ustavení Parlamentní rady se řídí pravidly pro ustavování výborů (komisí) podle zásady poměrného zastoupení podle volebního řádu pro volby konané Parlamentem.

/5/ K přijetí usnesení Parlamentní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

/6/ Parlamentní rada zůstává ve své funkci i po uplynutí volebního období Parlamentu a po jeho zrušení, dokud se nově zvolený Parlament nesejde ke stálému zasedání."

14. V čl. 30 se slova "Poslanecká sněmovna" nahrazuje slovem "Parlament".

15. V čl. 31 odst. 1 se slova "Komory zřizují" nahrazují slovy "Parlament zřizuje".

16. V čl. 32 se zrušují slova "nebo senátor" a slova "Poslanecké sněmovny nebo senátu" se nahrazují slovem "Parlamentu".

17. Čl. 33 odst. 1 zní:

"/1/ V době od rozpuštění Parlamentu nebo po uplynutí jeho volebního období do zahájení stálého zasedání nově zvoleného Parlamentu může Parlamentní rada přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona."

V odst. 2 až 5 se slova "Senátu" nahrazuje slovy "Parlamentní radě" a Parlamentní rady"; slova "Poslaneckou sněmovnou" a "Poslanecká sněmovna" se nahrazují slovy "Parlamentem" a "Parlament"; slova "její první schůzi" se nahrazují slovy "jeho první schůzi."

18. V čl. 34 odst. 1 se slova "komora" nahrazuje slovem "Parlament", slova "Poslanecké sněmovny" a "Sněmovna" se nahrazují slovem "Parlamentu" a "Parlament"; v odst. 2 se slovo "komory" nahrazuje slovem "Parlamentu"; v odst. 3 se slova

"předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu" nahrazují slovy "předseda Parlamentu", slovo "komora" se nahrazuje slovem "Parlament" a slova "členů komory" se nahrazují slovem "poslanců"; v odst. 4 se slova "Poslanecké sněmovny" nahrazují slovem "Parlamentu" slovo "jejím" se nahrazuje slovem "jeho".

19. V čl. 35 se slova "Poslaneckou sněmovnu", "Poslanecká sněmovna", "Poslanecké sněmovny", "její zasedání" a "jejího volebního období" nahrazují slovy "Parlament", "Parlamentu", "jeho zasedání" a "jeho volebního období".

20. V čl. 36 se slovo "komor" nahrazuje slovem "Parlamentu".

21. Čl. 37 se zrušuje.

22. V čl. 38 odst. 1 se slova "obou komor, jejich" nahrazují slovem "Parlamentu, jeho"; v odst. 2 se slova "Poslanecké sněmovny" a "jejího" nahrazují slovem "Parlamentu" a "jeho".

23. V čl. 39 odst. 1 se slova "Komora je způsobilá" nahrazují slovy "Parlament je způsobilý" a slova "svých členů" se nahrazují slovem "poslanců"; v odst. 2 se slovo "komory" nahrazuje slovem "Parlament" a zrušují se slova "nebo senátorů"; v odst. 3 se zrušují slova "a nadpoloviční většiny všech senátorů"; v odst. 4 se zrušují slova "a třípětinové většiny přítomných senátorů".

24. Čl. 40 se zrušuje.

25. V čl. 41 odst. 1 se slova "Poslanecké sněmovně" nahrazují slovem "Parlamentu"; v odst. 2 se zrušuje slovo "Senát".

26. Čl. 42 zní:

"Čl. 42

Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda. Parlament tyto návrhy projednává na veřejné schůzi."

27. V čl. 43 odst. 2 se slova "obou komor" nahrazují slovem "Parlamentu".

28. V čl. 44 odst. 3 se slova "Poslanecká sněmovna" nahrazují slovem "Parlament".

29. Články 45 až 48 se zrušují.

30. V čl. 50 odst. 2 se slova "Poslanecká sněmovna" nahrazují slovem "Parlament".

31. V čl. 51 se slova "Poslanecké sněmovny" nahrazují slovem "Parlamentu".

32. V čl. 54 odst. 2 se zrušují slova "na společné schůzi obou komor".

33. Čl. 57 odst. 1 zní:

"/1/ Prezidentem republiky může být zvolen občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let."

34. V čl. 58 odst. 1 se zrušují slova "nebo deset senátorů"; v odst. 2 se zrušují slova "i nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů"; v odst. 3 se zrušují slova "a všech senátorů"; odstavce 4 až 8 se nahrazují odstavci 4 až 7 v tomto znění:

"/4/ Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů v prvém kole.

/5/ Je­li více kandidátů na prvém nebo druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti.

/6/ V druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců.

/7/ Nebyl­li zvolen prezident republiky ani ve druhém kole, konají se nové volby."

35. Čl. 59 odst. 1 zní:

"/1/ Prezident republiky složí slib na schůzi Parlamentu do rukou předsedy Parlamentu."

36. V čl. 61 se slova "Poslanecké sněmovny" nahrazují slovem "Parlamentu".

37. V čl. 62 se slova "Poslanecké sněmovny" a "Poslaneckou sněmovnu" nahrazují slovy "Parlamentu" a "Parlament".

38. V čl. 63 odst.1 se slova "Poslanecké sněmovny a do Senátu" nahrazují slovem "Parlamentu".

39. V čl. 64 odst. 1 se zrušují slova "obou komor" a slovo "jejich" se nahrazuje slovem "jeho".

40. V čl. 65 odst. 2 se slovo "Senátu" nahrazuje slovem "Parlamentu".

41. V čl. 66 se slova "Poslanecká sněmovna a Senát" nahrazují slovem "Parlament", slova "Předsedovi Poslanecké sněmovny" se nahrazují slovy "Předsedovi Parlamentu", slova "Poslanecká sněmovna se nahrazuje slovem "Parlament" a slova "předsedovi Senátu" se nahrazují slovy "předsedovi Parlamentní rady".

42. V čl. 68 se slova "Poslanecké sněmovně", "Poslaneckou sněmovnu" a "Poslanecké sněmovny" nahrazují slovy "Parlamentu" a "Parlament".

43. V čl. 71 se slova "Poslanecké sněmovně" nahrazují slovem "Parlamentu".

44. V čl. 72 se slova "Poslanecká sněmovna " nahrazují slovem "Parlament".

45. V čl. 73 odst.2 se slova "Poslanecká sněmovna" nahrazují slovem "Parlament" a slova "zvolené Poslanecké sněmovny" se nahrazují slovy "zvoleného Parlamentu".

46. V čl. 84 odst. 2 se slovo "Senátu" nahrazuje slovem "Parlamentu"; v odst. 3 se slova "který je volitelný do Senátu" nahrazují slovy "který má právo volit, dosáhl věku 40 let,".

47. V čl. 86 se slova "Senátu" a "Senát" nahrazují slovy "Parlamentu" a "Parlament".

48. V čl. 87 se zrušují slova "nebo senátora"; slovo "Senátu" se nahrazuje slovem "Parlamentu"; slova "Poslanecké sněmovny a Senátu" se nahrazují slovem "Parlamentu".

49. V čl. 97 se slova "Poslanecké sněmovny" nahrazují slovem "Parlamentu".

50. V čl. 106 se zrušují odst. 2 a 3 a označení odst. 4 se mění na odst. 2.

51. Čl. 107 se zrušuje.

Čl. II.

/1/ Dnem účinnosti tohoto ústavního zákona se Poslanecká sněmovna stává Parlamentem.

/2/ Mandát senátorů zvolených do Senátu před účinností tohoto ústavního zákona zaniká dnem účinnosti tohoto ústavního zákona.

/3/ Prezident republiky, který byl zvolen Poslaneckou sněmovnou vykonávající též funkci Senátu a který vykonává svůj úřad ke dni účinnosti tohoto ústavního zákona, se považuje za prezidenta republiky podle Ústavy České republiky ve znění tohoto ústavního zákona.

/4/ Vláda České republiky jmenovaná po volbách v roce 1996 a vykonávající svou funkci ke dni účinnosti tohoto ústavního zákona se považuje za vládu jmenovanou podle Ústavy České republiky ve znění tohoto ústavního zákona.

/5/ Do přijetí zákona o jednacím řádu Parlamentu se přiměřeně postupuje podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

/6/ Předseda Parlamentu se zmocňuje, aby vyhlásil úplné znění Ústavy České republiky.

Čl. III.

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Návrh

Ústavní zákon

ze dne

kterým se mění a doplňuje Ústava České republiky

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně:

Čl. I.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se mění a doplňuje takto:

Dosavadní znění: Navržené znění:

1. Čl. 15

/1/ Zákonodárná moc v České Zákonodárná moc v České
republice náleží Parlamentu. republice náleží Parlamentu.
/2/ Parlament je tvořen dvěma
komorami, a to Poslaneckou sněmovnou Zrušuje se.
a Senátem.

2. Čl. 16

/1/ Poslanecká sněmovna má 200 Parlament má 200 poslanců,
poslanců, kteří jsou voleni na kteří jsou voleni na dobu
dobu čtyř let.čtyř let.
/2/ Senát má 81 senátorů, kteří
jsou voleni na dobu šesti let.
Každé dva roky se volí třetina Zrušuje se.
senátorů.

3. Čl. 17

/1/ Volby do obou komor se konají /1/ Volby do Parlamentu se
ve lhůtě počínající třicátým dnem konají ve lhůtě počínající
před uplynutím volebního období a třicátým dnem před uplynu-
končící dnem jeho uplynutí. tím volebního období a končící dnem jeho
uplynutí.
/2/ Byla-li Poslanecká sněmovna /2/ Byl­li Parlament rozpuštěn,
rozpuštěna, konají se volby do konají se volby
šedesáti dnů po jejím rozpuštění. do šedesáti dnů po jeho
rozpuštění.

4. Čl. 18

/1/ Volby do Poslanecké sněmovny /1/ Volby do Parlamentu
se konají tajným hlasováním na se konají tajným hlasováním
základě všeobecného, rovného a na základě všeobecného,
přímého volebního práva, podle rovného a přímého volebního
zásad poměrného zastoupení. práva, podle zásad poměrného
zastoupení.
/2/ Volby do Senátu se konají
tajným hlasováním na základě
všeobecného, rovného a přímého Zrušuje se.
volebního práva, podle zásad
většinového sytému.
/3/ Právo volit má každý občan /2/ Právo volit má každý
České republiky, který dosáhl občan České republiky, který
věku 18 let.dosáhl věku 18 let.

5. Čl. 19

/1/ Do Poslanecké sněmovny může /1/ Do Parlamentu může být
být zvolen každý občan České zvolen každý občan České
republiky, který má právo volit republiky, který má právo
a dosáhl věku 21 let.volit a dosáhl věku 21 let.
/2/ Do Senátu může být zvolen
každý občan České republiky, který Zrušuje se
má právo volit a dosáhl věku 40
let.
/3/ Mandát poslance nebo senátora /2/ Mandát poslance vzniká
vzniká zvolením.zvolením.

6. Čl. 21

Nikdo nemůže být současně členem Zrušuje se.
obou komor.

7. Čl. 22

/1/ S funkcí poslance nebo senátora /1/ S funkcí poslance je
je neslučitelný výkon úřadu prezidenta neslučitelný výkon úřadu
republiky, funkce soudce aprezidenta republiky, funkce
další funkce, které stanoví zákon. soudce a další funkce, které
/2/ Dnem, kdy se poslanec nebo senátor stanoví zákon.
ujal úřadu prezidenta republiky, /2/ Dnem, kdy se poslanec
nebo dnem, kdy se ujal funkceujal úřadu prezidenta republiky,
soudce nebo jiné funkce neslučitelné nebo dnem, kdy se ujal
s funkcí poslance nebofunkce soudce nebo jiné
senátora, zaniká jeho mandát funkce neslučitelné s funkcí
poslance nebo senátora.poslance, zaniká jeho mandát
poslance.

8. Čl. 23

/1/ Poslanec složí slib na první /1/ Poslanec složí slib na
schůzi Poslanecké sněmovny, které první schůzi Parlamentu, které
se zúčastní.se zúčastní.
/2/ Senátor složí slib na první Zrušuje se.
schůzi Senátu, které se zúčastní.
/3/ Slib poslance a senátora zní: /2/ Slib poslance zní: "Slibuji
"Slibuji věrnost České republice. věrnost České republice.
Slibuji, že budu zachovávat její Slibuji, že budu zachovávat
Ústavu a zákony. Slibuji na svou její Ústavu a zákony. Slibuji
čest, že svůj mandát budu vykonávat na svou čest, že svůj mandát
v zájmu všeho lidu a podle budu vykonávat v zájmu všeho
svého nejlepšího vědomí a svědomí." lidu a podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí."

9. Čl. 24

Poslanec nebo senátor se může Poslanec se může svého mandátu
svého mandátu vzdát prohlášením vzdát prohlášením
učiněným osobně na schůzi komory, učiněným osobně na schůzi
jejímž je členem. Brání-li tomu Parlamentu. Brání-li tomu
závažné okolnosti, učiní tak závažné okolnosti, učiní tak
způsobem stanoveným zákonem. způsobem stanoveným zákonem.

10. Čl. 25

Mandát poslance nebo senátora Mandát poslance zaniká
zanikáa/ odepřením slibu nebo složením
a/ odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
slibu s výhradou,b/ uplynutím volebního období
b/ uplynutím volebního období, c/ vzdáním se mandátu,
c/ vzdáním se mandátu, d/ ztrátou volitelnosti,
d/ ztrátou volitelnosti,
e/ u poslanců rozpuštěním Poslanecké e/ rozpuštěním Parlamentu,
sněmovny,f/ vznikem neslučitelnosti
f/ vznikem neslučitelnosti funkcí funkcí podle čl. 22.
podle čl. 22.

11. Čl. 26

Poslanci a senátoři vykonávají Poslanci vykonávají svůj
svůj mandát osobně v souladu se mandát osobně v souladu se
svým slibem a nejsou přitom vázáni svým slibem a nejsou přitom
žádnými příkazy. vázáni žádnými příkazy.

12. Čl. 27

/1/ Poslance ani senátora nelze /1/ Poslance nelze postihnout
postihnout pro hlasování v Poslanecké pro hlasování v Parlamentu
sněmovně nebo Senátu nebo nebo jeho orgánech.
jejich orgánech.
/2/ Za projevy učiněné v Poslanecké /2/ Za projevy učiněné v Parlamentu
sněmovně nebo Senátu nebo nebo v jeho orgánech
v jejich orgánech nelze poslance nelze poslance trestně stíhat.
nebo senátora trestně stíhat. Poslanec podléhá jen
Poslanec nebo senátor podléhá disciplinární pravomoci Parlamentu.
jen disciplinární pravomoci
komory, jejímž je členem. /3/ Za přestupky poslanec
/3/ Za přestupky poslanec nebo podléhá disciplinární pravomoci
senátor podléhá disciplinární Parlamentu,pokud zákon
pravomoci komory, jejímž je nestanoví jinak.
členem, pokud zákon nestanoví
jinak./4/ Poslance nelze trestně
/4/ Poslance ani senátora nelze stíhat bez souhlasu Parlamentu.
trestně stíhat bez souhlasu komory, Odepře-li Parlament souhlas,
jejímž je členem. Odepře- je trestní stíhání navždy
li komora souhlas, je trestní vyloučeno.
stíhání navždy vyloučeno.
/5/ Poslance nebo senátora lze /5/ Poslance lze zadržet, jen
zadržet, jen byl-li dopaden při byl-li dopaden při spáchání
spáchání trestného činu nebo trestného činu nebo bezprostředně
bezprostředně poté. Příslušný poté. Příslušný orgán
orgán je povinen zadržení ihned je povinen zadržení ihned
oznámit předsedovi komory, jejímž oznámit předsedovi Parlamentu;
je zadržený členem; nedá-li předseda nedá-li předseda Parlamentu do
komory do 24 hodin od zadržení 24 hodin od zadržení souhlas
souhlas k odevzdání zadrženého k odevzdání zadrženého soudu,
soudu, je příslušný orgán povinen je příslušný orgán povinen ho
ho propustit. Na své první propustit. Na své první následující
následující schůzi komora rozhodne schůzi Parlament rozhodne
o přípustnosti stíhání s o přípustnosti stíhání
konečnou platností.s konečnou platností.

13. Čl. 29

/1/ Poslanecká sněmovna volí a /1/ Parlament volí a odvolává
odvolává předsedu a místopředsedy předsedu a místopředsedy
Poslanecké sněmovny. Parlamentu.
/2/ Senát volí a odvolává předsedu /2/ Parlament ustavuje podle
a místopředsedy Senátu. zásady poměrného zastoupení
nejvýše pětadvacetičlennou Parlamentní
radu.
/3/ Parlamentní radu tvoří
její předseda, kterým je předseda
Parlamentu, její místopředsedové,
jimiž jsou místopředsedové
Parlamentu, a další
členové navržení poslaneckými
kluby.
/4/ Postup při ustavení Parlamentní
rady se řídí pravidly
pro ustavování výborů (komisí)
podle zásady poměrného zastoupení
podle volebního řádu pro
volby konané Parlamentem.
/5/ K přijetí usnesení Parlamentní
rady je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech
jejích členů.
/6/ Parlamentní rada zůstává ve
své funkci i po uplynutí volebního
období Parlamentu a
po jeho zrušení, dokud se nově
zvolený Parlament nesejde ke
stálému zasedání.

14. Čl. 30 odst. 1

/1/ Pro vyšetření věci veřejného /1/ Pro vyšetření věci veřejného
zájmu může Poslanecká sněmovna zájmu může Parlament zřídit
zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li vyšetřovací komisi, navrhne-li
to nejméně pětina poslanců. to nejméně pětina poslanců.

15. Čl. 31 odst.1

/1/ Komory zřizují jako své /1/ Parlament zřizuje jako své
orgány výbory a komise.orgány výbory a komise.

16. Čl. 32

Poslanec nebo senátor, který je Poslanec, který je členem vlády,
členem vlády, nemůže být předsedou nemůže být předsedou či
či místopředsedou Poslanecké místopředsedou Parlamentu, ani
sněmovny nebo Senátu, ani členem parlamentních výborů,
členem parlamentních výborů, vyšetřovací komise nebo komisí.
vyšetřovací komise nebo komisí.

17. Čl. 33

/1/ Dojde­li k rozpuštění Poslanecké /1/ V době od rozpuštění Parlamentu
sněmovny, přísluší Senátu nebo od uplynutí jeho
přijímat zákonná opatření ve věcech, volebního období do zahájení
které nesnesou odkladu a stálého zasedání nově zvoleného
vyžadovaly by jinak přijetí zákona. Parlamentu může Parlamentní
rada přijímat zákonná
/2/ Senátu však nepřísluší přijímat opatření ve věcech, které
zákonné opatření ve věcech nesnesou odkladu a vyžadovaly
Ústavy, státního rozpočtu, státního by jinak přijetí
závěrečného účtu, volebního zákona.
zákona a mezinárodních smluv podle /2/ Parlamentní radě však
čl. 10.nepřísluší přijímat zákonné
/3/ Zákonné opatření může Senátu opatření ve věcech Ústavy,
navrhnout jen vláda.státního rozpočtu, státního
/4/ Zákonné opatření Senátu podepisuje závěrečného účtu, volebního
předseda Senátu, prezident zákona a mezinárodních
republiky a předseda vlády; vyhlašuje smluv podle čl.10.
se stejně jako zákony./3/ Zákonné opatření může
/5/ Zákonné opatření Senátu musí Parlamentní radě navrhnout
být schváleno Poslaneckou sněmovnou jen vláda.
na její první schůzi. Neschválí- /4/ Zákonné opatření Parlamentní
li je Poslanecká sněmovna, rady podepisuje její
pozbývá další platnosti. předseda, prezident republiky
a předseda vlády; vyhlašuje
se stejně jako zákony.
/5/ Zákonné opatření Parlamentní
rady musí být schváleno
Parlamentem na jeho
první schůzi. Neschválí-li
je Parlament, pozbývá další
platnosti.

18. Čl. 34

/1/ Zasedání komor jsou stálá. Zadání /1/ Zasedání Parlamentu jsou
Poslanecké sněmovny svolává stálá. Zasedání Parlamentu
prezident republiky tak, aby bylosvolává prezident republiky
zahájeno nejpozději třicátý den po tak, aby bylo zahájeno
dni voleb; neučiní-li tak, sejde nejpozději třicátý den po
se Poslanecká sněmovna třicátý den dni voleb; neučiní-li tak,
po dni voleb.sejde se Parlament třicátý
/2/ Zasedání komory může být usnesením den po dni voleb.
přerušeno. Celková doba, po /2/ Zasedání Parlamentu může
kterou může být zasedání přerušeno, být usnesením přerušeno. Celková
nesmí překročit sto dvacet dnů v doba, po kterou může být
roce.zasedání přerušeno, nesmí
/3/ V době přerušení zasedání může překročit sto dvacet dnů v
předseda Poslanecké sněmovny nebo roce.
Senátu svolat komoru ke schůzi /3/ V době přerušení zasedání
před stanoveným termínem. Učiní může předseda Parlamentu svolat
tak vždy, požádá-li jej o to Parlament ke schůzi před
prezident republiky, vláda nebo stanoveným termínem. Učiní
nejméně pětina členů komory. tak vždy, požádá-li jej o to
/4/ Zasedání Poslanecké sněmovny prezident republiky, vláda
končí uplynutím jejího volebního nebo nejméně pětina poslanců.
období nebo jejím rozpuštěním. /4/ Zasedání Parlamentu končí
uplynutím jeho volebního
období nebo jeho rozpuštěním.

19. Čl. 35

/1/ Poslaneckou sněmovnu může /1/ Prezident republiky může
rozpustit prezident republiky,rozpustit Parlament, jestliže
jestližea/ Parlament nevyslovil důvěru
a/ Poslanecká sněmovna nevyslovila nově jmenované vládě,
důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem
jejíž předseda byl prezidentem republiky jmenován na
republiky jmenován na návrh předsedy na návrh předsedy Parlamentu,
Poslanecké sněmovny, b/ Parlament se neusnese do
b/ Poslanecká sněmovna se neusnese tří měsíců o vládním návrhu
do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním
zákona, s jehož projednáním spojila spojila vláda otázku důvěry,
vláda otázku důvěry,
c/ zasedání Poslanecké sněmovny c/ zasedání Parlamentu bylo
bylo přerušeno po dobu delší, než přerušeno po dobu delší, než
je přípustné,je přípustné,
d/ Poslanecká sněmovna nebyla po d/ Parlament nebyl po dobu
dobu delší tří měsíců způsobilá se delší tří měsíců způsobilý
usnášet, ačkoliv nebylo její se usnášet, ačkoliv nebylo
zasedání přerušeno a ačkoliv byla jeho zasedání přerušeno a
v té době opakovaně svolána ke ačkoliv byl v té době opakovaně
schůzi.svolán ke schůzi.
/2/ Poslaneckou sněmovnu nelze /2/ Parlament nelze rozpustit
rozpustit tři měsíce před skončením tři měsíce před skončením
jejího volebního období. jeho volebního období.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP